Bemærk: Dette er en officiel mærkesag i Slagelse Kommune af byrådskandidat Christopher Trung fra Det Konservative Folkeparti.

Christopher Trung (C):

“Psykisk sårbare, handicappede, hjemløse og socialt udsatte har krav på ordentlig hjælp!”

Vi skal ikke gå på kompromis med ordentligheden.

“I Slagelse Kommune har vi en masse fantastiske ildsjæle, der gør en enorm forskel for vores socialt udsatte, psykisk sårbare og borgere med handicap. Det er jeg stolt over! Men det halter når det kommer til de rammer, vi politisk har givet til vores frontarbejdere. Vi kan hjælpe. Vi SKAL hjælpe.

Det handler om livskvalitet og om mennesker!

Jeg vil kæmpe for alle de børn, unge og voksne der har det svært. Også dem vi ofte glemmer. Borgerne skal have det maksimale ud af den velfærd og service, kommunen stiller til rådighed, og de ansatte skal have mulighed, plads og rum til at bruge deres faglighed, så de kan arbejde under nogle vilkår, der ikke begrænser dem i at gøre en positiv forskel for den enkelte borger.

Hvis du ønsker en stemme i Slagelse Byråd, der både i handling og holdning kæmper for psykisk sårbare, handicappede og socialt udsatte: Så sæt dit kryds ved Christopher Trung fra Det Konservative Folkeparti.”

Christopher Trung
Byrådsmedlem, Det Konservative Folkeparti

“Ordentligheden, fagligheden og retssikkerheden. At man som borger oplever at der bliver talt pænt til en. At man får den vejledning man har krav på. At der værnes om ens retssikkerhed, og at der tages affære for at rette op på fejl, så snart de opdages. At det er professionel hjælp som man modtager, altid med det sigte at man udvikler sig såfremt det er muligt. 

Som borger skal du kunne være tryg i at du som minimum får den hjælp du har lovkrav på. For lov er lov. Samtidig skal vi leve op til FN’s Handicapkonvention i alle aspekter. 

Folk med handicap har ikke selv valgt at have et handicap. Et handicap bliver ofte større i mødet med et samfund der ikke tager hensyn til handicappet, imens handicappet bliver mindre i mødet med et samfund hvor der tages hensyn. Det skal vi huske. 

– Hvordan vil du arbejde for at de værdier bliver efterlevet i forvaltningen?
Jeg arbejder allerede for at disse værdier bliver efterlevet i forvaltningen. Det er ikke okay at man som borger forventes at kunne halvdelen af lovgivningen udenad for at sikre sig at man får den hjælp man er berettiget til, lidt karikeret sagt. Det er alligevel en oplevelse der deles af flere borgere som jeg har talt med i min tid i politik. 

Jeg har tidligere foreslået at Slagelse Kommunes borgerrådgiver tager ud og underviser forvaltningen i grundlæggende forvaltningsret, for at sikre at alle i forvaltningen har det samme udgangspunkt. Dette vil være med til at sikre at alle i forvaltningen har kendskab til de grundlæggende rettigheder, som borgeren har i mødet med kommunen. For dette er desværre ikke altid tilfældet som det er i dag, hvilket fremgår af borgerrådgiverens årsrapport.”

“Jeg mener at kommunen som offentlig myndighed har et ansvar, der indebærer at denne bør have en særlig bevisbyrde. Med andre ord: I tilfælde hvor borgeren er uenige med forvaltningens afgørelse, mener jeg at forvaltningen skal kunne bevise at de rent faktisk har brugt faglige vurderinger og borgernes egne oplysninger, på et plan hvor det har afgørende betydning i sagsbehandlingen. 

Dette skal ske inden at sagen ryger i Ankestyrelsen. Hvis kommunen selv kan se at de har begået fejl, skal de selvfølgelig rette det  straks, og ikke vente til at Ankestyrelsen også har givet borgeren medhold.

Det vil så være det enkelte områdes chef der får ansvaret for at dette princip bliver efterlevet. Hvis der ikke leves op til dette ansvar, så vil det være et spørgsmål om utilstrækkelig ledelse, og om hvorvidt den ansvarlige leder lever op til sit ansvar som vedkommende er ansat til. “

“Den måde man i årevis har drevet budget på, rummer nogle ulemper. Et af ulemperne er at man indirekte skaber et incitament til at hvert område i kommunen helst skal bruge deres budget helt op inden året er gået, af frygt for at de ellers vil stå med et mindre budget næste år. 

Virkeligheden er bare den, at der kan ske uforudsigelige ting, der kan rykke rundt på hvor mange penge der ender med at blive brugt. Sandt at sige så er meget af handicapområdet takstfinansieret. Men de penge der ikke bliver brugt, kan bruges til eksempelvis anlæg til forbedring på handicapområdet.

Grundet uforudsigeligheden, er det vigtigt med en buffer på handicapområdet. Det skaber også mere ro i organisationen.”

“Jeg vil slå det fast i forvaltningen at økonomi ikke må være årsag til at borgeren får afslag. Lov er lov, og lov skal holdes. Men det kræver et flertal for at dette princip kan blive vedtaget.

Man kunne tænke ind i en ordning, hvor Borgerrådgiveren får tilsendt afslaget når en borger bliver afvist i noget som vedkommende har ansøgt om. “

“Som nævnt i punkt 4, forestiller jeg mig en ordning hvor Borgerrådgiveren får tilsendt afslaget, når en borger får et afslag på noget vedkommende har ansøgt om fra kommunen af. Det vil være med til at strømline arbejdsgangen fra afgørelse til klage. 

Vi skal også sikre at alle i forvaltningen kender til helhedsprincippet på de relevante områder.  

Det Konservative Folkeparti vil sikre, at familier med handicappede borgere får en koordinerende sagsbehandler med kompetence
og ansvar for en helhedsorienteret støtte. Vi vil sikre, at det ikke er familierne selv, som skal forsøge at finde
rundt i kommunens forskellige afdelinger og støttemuligheder, fx ift. hjælpemidler. Familierne skal have én
koordinerende sagsbehandler, som har ansvaret for at tage udgangspunkt i borgerens behov.

Som privatperson har jeg ad flere gange hjulpet borgere med henvisning til hvor de kan få hjælp, eller hjulpet dem med hjælp jeg kan give som privatperson.”

“Hensynet til den rette hjælp, når loven kræver det. Lov er lov, og lov skal holdes. Og der skal tages højde for FN’s Handicapkonvention i alle tilfælde. 

Hvis økonomien så skrider, så må vi tage diskussionen om det alene er kommunen der skal finansiere hjælpen til den enkelte borger, eller om region eller stat også kan være med. Personligt mener jeg ikke det er okay, når kommuner sender deres sårbare borgere videre til andre kommuner, i stedet for selv at tage et ansvar. Og det sker, desværre. “

“Ja. Det skal være en reform som fokuserer på at man skal have den fagligt korrekte afgørelse fra starten. Afgørelserne skal ikke kunne tilsidesættes. Ordentlig og korrekt hjælp fra start, kan være med til at udvikle og opretholde borgerens funktionsniveau, således at udgifterne til støtte ikke bliver større. 

Hvis ja, hvilke områder mener du der skal ændres, så mennesker med handicap og psykisk sårbarhed får den rette hjælp? Hvordan vil du medvirke til det?

Jeg mener der er brug for en landsdækkende forvaltningsdomstol. 

I kommunen skal vi altid vægte partsrepræsentantens ord for ligeså meget som borgerens ord.

Vi skal desuden have øget tilsyn med udøvere af tilbud til f.eks. § 85 og § 107, uanset om det er offentlige eller private tilbud. Det er for at sikre at vi faktisk får den udvikling hos borgeren som der er betalt for, og at tilbuddet svarer til hvad der er lovet. “

“Jeg gør mit bedste for at italesætte udfordringerne, samt insisterer på at vi har fokus på eksempelvis handicaptilgængelighed når vi som kommune udvikler nyt.

Jeg vil tale for implementering og efterlevelse af FN’s Handicapkonvention.”

“Vi har styrket borgerrådgiverfunktionen, og jeg har flere gange opfordret til at borgerrådgiveren underviser forvaltningen i grundlæggende forvaltningsret. 
Desværre kræver det et flertal. 

Men det vil jeg fortsat kæmpe for, skulle jeg blive genvalgt til Slagelse Byråd. Stem derfor personligt på de Konservatives Christopher Trung.”

Støt kampen for større retssikkerhed samt bedre hjælp og støtte

 .

Sådan vil christopher trung sikre mere ordentlighed

“Ordentlighed er i lige så høj grad et spørgsmål om en kulturændring, der kræver en politisk ledelse der kan sætte retning. Jeg vil ikke gå på kompromis med ordentligheden og ansvarligheden, som må og skal komme først i forhold til de forpligtelser vi har for samfundets svageste.” – Christopher Trung

Christopher Trungs 3 trins plan:
henvendelse

Gennemsigtighed

"Slagelse Kommune formår slet ikke tilstrækkeligt at gøre borgerne opmærksomme på muligheden for at gøre brug af borgerrådgiveren, der uafhængigt kan hjælpe borgeren med at få klaget over en afgørelse. Det skal der laves om på!"

Kulturændring

"Ingen borgere skal opleve at blive talt ned til af kommunen. Alligevel har 74 familier klaget over det de seneste par år. Uanset hvad der er op og ned, vidner det om en utilfredshed, som vi er nød til at italesætte. Det er vigtigt at sagsbehandleren tror på borgeren."

Slagelse Rådhus

ØKONOMISK PRINCIP

"Der er brug for at indføre et økonomisk princip om at vores lovbestemte forpligtelser over for vores egne borgere med handicap og vores socialt udsatte, aldrig må blive tilsidesat af økonomiske hensyn. For har vi råd til at lade vær?"

Er du også enig i Christopher Trungs plan?

stem personligt på Christopher Trung fra Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget.

Lidt om Christopher Trung

Christopher Trung havde aldrig forestillet sig at blive politiker.

Som pårørende oplevede han dog hvordan tiden til den nære velfærd gradvist blev overtaget af bureaukrati og kassetænkning.

Derfor stillede Christopher op til byrådet for Venstre i år 2017, som nr. 19 på listen, hvor han bragede ind med et flot personligt stemmetal, som Venstres 6. største stemmesluger. 4 år senere genopstillede han for Venstre som nr. 15 på listen. Her sprang han atter listen med 1.304 personlige stemmer, som Venstres tredje største stemmesluger. Christopher Trung havde imidlertidig modnet sig politisk gennem årene, og i sin loyalitet overfor sine vælgere og de løfter han har givet, trådte han ind i Det Konservative Folkeparti umiddelbart efter valget. Han pegede dog stadig på Venstres spidskandidat som borgmester, da han havde lovet vælgerne det.

Siden da har han bevist sit værd som en stædig beskytter af individets retssikkerhed og frihed, og som en stærk repræsentant for borgerne i Slagelse Kommune.

27-årige Christopher Trung arbejder til daglig som softwareudvikler, med snart 8 års erhvervserfaring, ved siden af hvervet som politiker. Det skyldes at han gerne vil undgå at blive økonomisk afhængig af at blive genvalgt. 

Han bor i Slagelse og er boligejer.

Christopher Trung har brug for din mening

“Du er meget velkommen til at kontakte mig, med hvad du har på hjertet. Jeg er aldrig længere væk end et telefonopkald.” – Christopher Trung

 

KontaktoplysningerStøt kampen For bedre retssikkerhed og ordentlighed

Del mærkesagen på Facebook.