Dagsordener og referater

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Referat 12. april 2021

12:30 Webex
Punkter på dagsordenen:
 1. Godkendelse af dagsorden (B)
 2. Status på implementering af Medborgerpolitikken i Center for Arbejdsmarked og Integration (O)
 3. Integrationsområdet (O)
 4. Status vedr. voksenlærlingeindsats (O)
 5. Svar fra Beskæftigelsesministeriet vedr. kontanthjælpsmodtageres vej tilbage til arbejdsmarkedet (O)
 6. Gensidig orientering (O)
 7. Revideret budgetdialogproces med borgere og interessenter (B)
 8. Initiativsag: At styrke forebyggelse af frafald af elever i Slagelse Kommune gennem udarbejdelse af elevpolitik (B)
 9. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
 10. Punkter til kommende møder (O)
 11. Godkendelse af referat (B)

1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2017-90442               Dok.nr.: 330-2021-87812                                            Åbent

Kompetence:

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Beslutningstema

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller,

1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 12. april 2021:

Fraværende: 

Godkendt med bemærkning om, at punkt 4 og 5 fremrykkes som punkt 2 og 3.

Punkt 8 udgår med henvisning til, at kompetencen henhører under et andet udvalg.

2.     Status på implementering af Medborgerpolitikken i Center for Arbejdsmarked og Integration (O)

Sagsnr.: 330-2021-15739               Dok.nr.: 330-2021-84072                                            Åbent

Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget

Beslutningstema

Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på implementering af Medborgerpolitikken i Center for Arbejdsmarked og Integration.

Sagens indhold

Social- og Beskæftigelsesudvalget anmodede ved deres møde den 1. februar 2021 om at få en status på implementeringen af Medborgerpolitikken i Center for Arbejdsmarked og Integration.

Medborgerpolitikken blev vedtaget på Byrådets møde den 16. september 2019.

I det følgende gives en afdelingsvis præsentation af arbejdet med at implementere Medborgerpolitikken.

Job og Uddannelse

I Job & Uddannelse har der ikke været et konkret arbejde med at implementere Medborgerpolitikken, men værdierne og fokuspunkterne i Medborgerpolitikken ligger godt i tråd med den måde, afdelingen har arbejdet på i flere år.

I mødet med borgerne er der stort fokus på at skabe relation og tillid samt at borgerne oplever ligeværdighed i mødet og at de har medejerskab og –ansvar. Konkret arbejdes der ud fra en anerkendende tilgang, hvor vi er lydhør og har respekt for borgerne og deres input til eget forløb. Vi tydeliggør i mødet med borgerne, at de har ansvar og indflydelse på samarbejdet og deres forløb inden for de lovgivningsmæssige rammer, som vi er givet i kraft af beskæftigelseslovgivningen. Vi lægger stor vægt på, at vi bringer vores faglighed i spil i mødet med borgerne, så de kan drage nytte af vores viden omkring arbejdsmarkedet, jobsøgningsstrategier, opkvalificering mm. Vi både udfordrer og bakker op om borgerne og vi tror på, at vores viden og vejledning giver borgerne et fundament, hvorfra de kan træffe optimale valg. Vi arbejder sammen med borgerne på at kortlægge deres kompetencer – herunder også de mere skjulte, så de kan se, hvad de kan bidrage med på en arbejdsplads.

I foråret 2021 starter en medarbejder fra afdelingen på uddannelse i Cabi-projektet �Flere med kognitive handicap skal i job�, så afdelingen får et løft ift. at arbejde med de mere udsatte borgere og hvordan vi kan hjælpe dem videre. Det er forventningen, at vi dermed bliver bedre til at se borgernes styrker samt samarbejde med andre afdelinger/centre i kommunen, så vi sammen bedre kan understøtte borgere med kognitive udfordringer i deres vej tilbage i job.

Fastholdelse

Afdelingen for Fastholdelse påbegynder i marts 2021 en proces hvor principperne i Medborgerpolitikken danner basis for en drøftelse af afdelingens kerneopgave og kerneopgaveløsning.

Processen skal munde ud i principper for sagsbehandling i Afdeling for Fastholdelse, som er kongruente med principperne i Medborgerpolitikken.

Således bliver Medarbejderpolitikken levende i den daglige løsning af kerneopgave og vævet ind i de værdier, som afdelingens kultur baserer sig på.

Ressource

De bærende elementer i afdelingens daglige arbejde er:

-      Kvalitet i samtalerne og i sagsbehandlingen

-      Hyppighed i samtalerne samt progression i borgerens forløb

-      Effekter af indsatser

-      Beskæftigelsesfokus og ordinære timer

-      Helhedsorienteret indsats og fokus på værdikæder

-      Retssikkerhed og ejerskab hos den enkelte borger

-      Digital tilgang herunder omlægning af Min plan i Facit så den er i overensstemmelse med værdikædetænkningen

-      Udvikling af rolle, således borger møder en person, der er både sagsbehandler, mentor og jobformidler

-      Tæt samarbejde med socialøkonomiske virksomheder og initiativer – herunder også frivillige organisationer

Virksomheds- og uddannelsessamarbejde

Omkring rekruttering har vi gennem en længere periode arrangeret Pop-Up, som handler om, at borgere kan booke sig til møde vedr. jobsøgning og kvalificering af CV. Her mødes borgeren med åbenhed og nysgerrighed i forhold til at understøtte muligheden for at komme i job. Der har også været afholdt jobdating mellem virksomheder og ledige borger, hvor tilgangen er tilgængelighed, at blive mødt i øjenhøjde og få en god oplevelse. Vi bruger vores faglighed til at understøtte borgernes mulighed for at komme i arbejde.

Afdelingen er tovholder på Cabi-projektet der nævnes under ’Job og Uddannelse’.

Ellers bidrager vores veterankoordinator via veteranstrategien og hendes deltagelse i blandt andet veterancafeen mv. hvor Heidi Anita møder såvel veteraner som pårørende med stor forståelse og indsigt. Heidi Anita har i den forbindelse deltaget i en række arrangementer og kurser som understøtter medarbejderpolitikken.

Opkvalificering

I opkvalificering er medborgerpolitikken ikke et selvstændig tema, men der er et ledelsesstrategisk udviklingsspor, som handler om, at flere borgere skal deltage i egen og andre borgeres sag. Eksempler:

-      Vi lavede en workshop hvor en gruppe borgere blev inviteret på besøg for at kunne bidrage til vores nye interne tilbud.

-      Når borger ønsker ny sagsbehandler, bliver de inviteret på besøg, så vi kan forstå deres ønske og samtidigt lære af vores handlinger internt

-      Leder beder medarbejderne forklare borgerperspektivet i deres handlinger

-      Vores nye udviklingsprojekt �Opkvalificering danser med kommune på den nye måde� kommer også til at tage omdrejning omkring, hvordan vi forstår os selv og hvordan andre forstår os.

Sprogcenteret, Ungeafdelingen og Integration og Netværk

Der har ikke været direkte fokus på at implementere Medborgerpolitikken, men der ses en nær sammenhæng mellem den måde der igennem flere år er arbejdet på og de værdier og fokuspunkter, der omtales i Medborgerpolitikken.

Fokus i mødet med borgerne er, at skabe relation og tillid, at borgerne skal opleve ligeværdighed i mødet samt at borgerne skal tage medejerskab og –ansvar. I mødet med borgeren tydeliggøres det, at de har ansvar for og indflydelse på samarbejdet og deres forløb inden for de lovgivningsmæssige rammer, som vi er givet i kraft af beskæftigelseslovgivningen. Der arbejdes sammen med borgerne om at kortlægge deres kompetencer, tydelige som skjulte, for at synliggøre, hvad det er, de kan bidrage med på arbejdsmarkedet.

Der arbejdes ud fra en anerkendende tilgang med lydhørhed og respekt for borgerne og deres indspil i processen. For medarbejderne er der stor fokus på, at bringe fagligheden i spil i mødet med borgeren, der dermed får mulighed for at drage nytte heraf. Således vil borgerne både opleve opbakning og udfordring ud fra en præmis om, at den faglige viden og vejledning giver borgerne et grundlag for at træffe de mest optimale valg.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Social- og Beskæftigelsesudvalget kan tage sagen til orientering.

Vurdering

Det er Administrationens vurdering, at der bredt set i Center for Arbejdsmarked og Integration arbejdes med afsæt i de værdier og principper, som Medborgerpolitikken bygger på.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller,

1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:

Fraværende: 

Udsættes og fremrykkes ved næste møde.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 12. april 2021:

Fraværende: 

Sagen behandles som punkt 4.

Social- og Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

3.     Integrationsområdet (O)

Sagsnr.: 330-2020-3927                 Dok.nr.: 330-2021-84074                                            Åbent

Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget

Beslutningstema

Orientering om status fra området for nyankomne udlændinge.

Sagens indhold

På mødet orienteres om status på integrationsområdet på baggrund af ønske om kvartalsvis orientering om udviklingen inden for området for nyankomne udlændinge.

Integration og Netværk – Årsstatus 2020

Slagelse Kommunes kvote for flygtninge i 2020 var 7 personer. Der er modtaget 5 flygtninge, heraf 3 voksne og 2 børn.

KKR Sjælland tiltrådte den 16. juni 2020 en fordeling mellem de 17 kommuner i KKR Sjælland svarende til de beregnede kommunekvoter, som Udlændingestyrelsen bruger til fordeling af flygtninge. I henhold til de beregnede kommunekvoter for flygtningefordelingen, skal Slagelse Kommune ikke modtage flygtninge på kvoten i 2021.

I 2020 modtog Slagelse Kommune 47 familiesammenførte personer, heraf 39 voksne og 8 børn.

Antallet af borgere omfattet af integrationsprogram udgjorde ultimo 2020 i alt 272 personer.

Ved opgørelse primo januar 2021 er antallet af integrationsborgere i IGU-forløb 2 personer. Det har ikke vist sig muligt at etablere nye IGU-uddannelsesforløb i private virksomheder i 2020.

Siden 2019 har der været øget fokus på de aktivitetsparate, og særligt på at kvindegruppen opnåede tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er en indsats og en proces, der kræver vedholdenhed og tæt opfølgning over en længere periode med fokus på praktik, løntilskud og ordinære løntimer. Planen for 2021 er at genoptage den virksomhedsrettede tilgang, så snart suspenderingerne af integrations- og beskæftigelsesindsatsen under Covid-19 ophæves.

Som det fremgår af den samlede opgørelse, er der opnået et positivt resultat på alle tre parametre med resultattilskud, hvor det er lykkes at få 81 personer selvforsørgende via uddannelse og job (mod 79 i 2019). Dette skal ses i lyset af Covid-19 og en nedgang generelt i målgruppen af personer i integrationsprogram, som kan omfattes resultattilskud. Det positive resultat er blandt andet afstedkommet af, at det er lykkes at etablere ansættelser indenfor brancher, der har været i vækst under Covid-19, f.eks. fødevareproduktion. Det bemærkes også, at der er mange beståede på Danskuddannelse i 2020.

En stor gruppe har været udelukket mulighederne for at opnå opkvalificering i praktikker og løntilskud i 2020. Denne �pause� i den virksomhedsrettede indsats forsinker muligheden for at opnå resultattilskud i 2021 i programperioden, og budgettet er på den baggrund justeret i 2021. Indtil videre er det dog også forventningen, at antallet af nyankomne udlændinge – både familiesammenførte og EU-borgere – vil ligge på et lavt niveau i 2021, og mindreindtægten på resultattilskud i 2021 forventes at blive modsvaret af færre udgifter til nyankomne med ret til Danskuddannelse. Mindreforbruget skal ses i lyset af, at den manglende indtægt presser økonomien på Slagelse Sprogcenter.

Udvidelse af målgruppen – Omfattende nyankomne udlændinge på overgangsydelse

Siden januar 2019 har Integration og Netværk udvidet målgruppen af integrationsborgere til også at omfatte personer, som hører under Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Det har tidligere været sådan, at der skete et sagsbehandlerskift til en anden afdeling, når integrationsprogrammet ophørte efter 5 år. Strategien er nu, at Integration og Netværk beholder kontaktforløbet og forsætter de beskæftigelsesrettede tilbud og samtaler. Erfaringerne er indtil videre, at det giver et mere kontinuerligt forløb for borgerne, der forsætter kontaktforløbet i en kendt relation, og strategien har ligeledes givet en mere jævn opgavefordeling i Center for Arbejdsmarked og Integration. Nedgangen i antallet af flygtninge har givet bedre forudsætninger for en ekstra indsats for personer, der ophører i program og overgår til overgangsydelse.

I 2021 arbejdes der derfor videre med en udvidelse af ordningen, hvor udenlandske borgere, som ankom før 2015, overgår til Integration og Netværk som led i en mere intensiv integrations indsats rettet mod selvforsørgelse. Det vil bero på en udvælgelse, hvor det først og fremmest skal give mening for borgeren at have et skift i kontaktforløbet og blive omfattet de indsatser, som der tilbydes i integrationsindsatsen. Umiddelbart vurderes det, at det i 2021 vil omfatte 30-40 borgere.

Udvidelse af tolkeopgaven under Covid-19

Tolke- og kulturformidlere i Integration og Netværk har siden nedlukningen af Danmark den 11. marts 2020 og den efterfølgende suspendering af lovgivning den 13. marts 2020 indgået aktivt i smitteopsporingen. Tolkene har tidligt i forløbet oversat materiale, sørget for dets udbredelse i grupper på sociale medier og har i det hele taget understøttet tværfagligt med Covid-19-formidling, tolkning og understøttelse i både andre afdelinger og andre fagcentre, og i alle tilfælde hvor det har været vanskeligt at skaffe den nødvendige tolkebistand som følge af nedlukningerne. 

Senest er det aftalt, at Integration og Netværk indgår i den kommunale smitteopsporing, som varetages af Center for Beredskab med henblik på at drage fuldt ud nytte af integrationsindsatsen samlede sprogressource på 20 forskellige fremmedsprog.

Regeringen – Integrationsudspil

Regeringen har fremsat et forslag om, at indvandrere og flygtninge på offentlig forsørgelse skal mødes med et krav om aktivering i 37 timer om ugen. Det skal ifølge regeringen styrke beskæftigelsen for indvandrere og flygtninge.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler i den forbindelse:

�Regeringen mener, at vi skal vende ydelseslogikken på hovedet. Vi skal møde nyankomne flygtninge og andre ydelsesmodtagere, som har været i landet i længere tid, men fortsat har et integrationsbehov, med en klar forventning om at bidrage aktivt�.

�Regeringens forslag går i bund og grund ud på, at de mennesker, der ikke selv kan finde et job, fremover skal yde en indsats på 37 timer om ugen�.

�Regeringen har sat sig for at gentænke integrationsindsatsen. Vi skal i højere grad møde nye borgere med tydelige krav og forventninger. Med mere fokus på ret og pligt�.

Der er endnu ikke fremsat noget forslag i Folketinget. Lovforslaget forventes først behandlet i anden halvdel af marts 2021. Det er således ukendt, i hvilket omfang der skal iværksættes nye tiltag i integrationsindsatsen med henblik på tilpasning til nye lovkrav.

Regeringen – Udvidet integrationsgrunduddannelse (IGU+)

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er (ultimo december 2020) blevet enige om at udvide og forbedre IGU-ordningen, som skal hjælpe flygtninge ind på arbejdsmarkedet.

Parterne er blevet enige om:

·                Ordningen vil fremover omfatte flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der har været i Danmark i op til ti år. Indtil nu har ordningen kun omfattet dem, der har været i landet i op til fem år.

·                Omfanget af uddannelse i et IGU-forløb skal stige med tre uger til i alt 23 uger.

·                Der afsættes 1,5 mio. kroner i 2021-2024 til at styrke den nuværende sprogmakker-ordning, hvor IGU-ansatte kan få tilknyttet en sprogmakker i den virksomhed, de er ansat på.

·                Kommunikationsindsatsen og samarbejdet på tværs af jobcentrene og uddannelsesinstitutionerne styrkes for at sikre, at der etableres og gennemføres relevante uddannelsesforløb for IGU-ansatte.

·                Regeringen skal i andet halvår af 2021 indkalde parterne til drøftelser om en forlængelse af ordningen, inden den udløber den 30. juni 2022.

Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. maj 2021. Der er dog endnu ikke fremsat noget forslag i Folketinget. Lovforslaget forventes behandlet i første halvdel af marts 2021.

Finansloven 2021 – Kvoteflygtninge

Med henblik på Danmarks fortsatte deltagelse i FN’s kvoteflygtningeprogram afsættes der en reserve på 40 mio. kr. i 2021, der kan dække udgifter op til 500 kvoteflygtninge. Regeringen meddeler medio 2021 FN, hvordan og i hvilket omfang Danmark deltager i kvoteflygtningeprogrammet og forventer at kunne udmønte opgaven.

Såfremt kvoteflygtninge modtages i Danmark i 2021, vil det give grundlag for en ny beregning af kommunekvoterne, da disse ikke indgår i det nuværende grundlag.

Udviklingen i antal personer og resultattilskud:

 

2016

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

Antal personer i alt omfattet af Integrationsloven

 

408

 

472

 

471

 

362

 

272

Antal personer omfattet af LAB-loven

 

-

 

-

 

-

 

30

 

68

Antal ydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogram

 

-

 

-

 

205

 

129

 

87

Antal selvforsørgede omfattet af integrationsprogram

 

-

 

-

 

266

 

232

 

185

Antal resultattilskud på ordinær uddannelse

 

9

 

21

 

28

 

41

 

40

Antal resultattilskud på ordinært arbejde

 

24

 

76

 

47

 

38

 

42

Antal resultattilskud på Danskuddannelse

 

45

 

84

 

78

 

84

 

120

NB: Resultattilskud opnås efter 6 måneders ustøttet beskæftigelse, 6 måneders ordinær uddannelse og/eller bestået Danskuddannelse. Det vil sige, at resultattilskud viser antallet af fastholdte i job og uddannelse, mens antallet af iværksatte job er højere.

Udviklingen i familiesammenføringer, flygtninge, EU-borgere m.v.:

 

 

2016

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

Antal nyankomne flygtninge – I alt

(Kvote)

 

101

(102)

 

23

(29)

 

11

(12)

 

18

(18)

 

5

(7)

Antal gennemførte familiesammenføringer – I alt

 

57

(Voksne)

 

83

(Voksne + børn)

 

75

(Voksne + børn)

 

42

(Voksne + børn)

 

47

(Voksne + børn)

Antal programomfattede overtaget fra andre kommuner

 

2

 

12

 

4

 

8

 

2

Antal EU-borgere på Danskuddannelse

 

181

(Helårspersoner)

 

186

(Helårspersoner)

 

260 1)

 

171

 

127

Gennemførte repatrieringer

 

2

 

4

 

3

 

9

(Voksne + børn)

 

5

(Voksne + børn)

1) Fra 2018 og fremadrettet er antal opgjort i personer (og ikke i helårspersoner).

Udviklingen i løntilskud og praktikker:

LØNTILSKUD

Integrationsindsatsen

Juli 20

Aug. 20

Sep. 20

Okt. 20

Nov. 20

Dec. 20

Privat arbejdsplads

18

17

15

13

15

7

Forening/organisation 2)

 

 

 

 

 

 

Kommunal arbejdsplads

0

1

1

1

1

2

Regional arbejdsplads

0

0

0

0

0

0

Statslig arbejdsplads

0

0

0

0

0

0

18

18

16

14

16

9

PRATIKKER

 

 

 

 

 

 

Integrationsindsatsen

Juli 20

Aug. 20

Sep. 20

Okt. 20

Nov. 20

Dec. 20

Privat arbejdsplads

12

6

4

8

19

12

Forening/organisation 2)

 

 

 

 

 

 

Kommunal arbejdsplads

0

2

4

3

1

0

Regional arbejdsplads

0

0

0

0

0

0

Statslig arbejdsplads

0

0

0

0

0

0

12

8

8

11

20

12

2) I det nye fagsystem (pr. 1. marts 2018) kan der ikke fordeles ud på foreninger. Sådanne forløb ender i stedet som enten private eller den form for offentlig virksomhed, hvor de modtager offentligt tilskud fra.

Retligt grundlag

Integrationsloven, Repatrieringsloven, Udlændingeloven, Lov om integrationsgrunduddannelse (IGU), Serviceloven § 11, stk. 3, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og bekendtgørelser om sikkerhedsstillelse efter Udlændingeloven til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter Lov om aktiv social politik eller Integrationsloven.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller,

1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:

Fraværende: 

Udsættes og fremrykkes på næste møde

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 12. april 2021:

Fraværende: 

Sagen behandles som punkt 5.

Social- og Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Helle Blak (UFP) bemærker, at Slagelse Kommune bør modtage flere flygtninge og foreslår, at borgmesteren retter henvendelse til Integrationsministeriet herom. Thomas Clausen (Ø) bakker op om forslaget.

Søren Lund Hansen (O) ønsker, at der modtages færre flygtninge.

4.     Status vedr. voksenlærlingeindsats (O)

Sagsnr.: 330-2021-16479               Dok.nr.: 330-2021-84083                                            Åbent

Kompetence:

Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Beslutningstema

Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på projekt for flere Voksenlærlinge i Slagelse.

Sagens indhold

Den 27. januar 2021 udsendte Slagelse Kommune en pressemeddelelse med titlen �Markant øgning i antallet af voksenlærlinge vækker glæde�. Derfor orienteres Social- og Beskæftigelsesudvalget her om status for voksenlærlingeindsatsen.

Undersøgelser på landsplan viste tilbage i 2019, at over halvdelen af de virksomheder der rekrutterede forgæves, havde mangel på faglært arbejdskraft. Dette betød blandt andet, at virksomhederne mistede ordrer.

Tallene viste, at der hver måned manglede ca. 10.000 lærepladser på landsplan og selv indenfor områder med stor efterspørgsel på arbejdskraft manglede der ca. 2.000 elevpladser.

Både lokalt i Center for Arbejdsmarked- & Integrations - Rekrutteringsservice, regionalt i Jobcentrenes Rekrutterings Service Sjælland samt i Hovedstadens Rekrutterings Service, bekræftede erfaringerne denne ubalance på arbejdsmarkedet. Der var stor efterspørgsel på faglært arbejdskraft, mens størsteparten af den ledige arbejdskraft var ufaglært.

Med baggrund virksomhedernes mangel på faglært arbejdskraft og med et udgangspunkt på kun 53 voksenlærlinge i Slagelse Kommune tilbage i 2019, har Virksomhedsservice længe haft et ønske om at sikre, at langt flere af vores borgere over 25 år får en erhvervsuddannelse og derved større mulighed for beskæftigelse.

Der blev derfor taget beslutning om at igangsætte et treårigt projekt i perioden 1/4-2019 – 31/12- 21 for derved at øge fokus på at få flere voksenlærlinge i Slagelse.

Det konkrete arbejde:

Der har været arbejdet med 32 anbefalinger fra en foranalyse som blev udarbejdet i foråret 2019.

I efteråret 2019 blev der udsendt en spørgeskema- og tilfredshedsundersøgelse til partnerskabsvirksomhederne, hvor der i det fremadrettede arbejde er taget udgangspunkt i de 112 tilbagemeldinger derfra.

Der har været mange tværfaglige drøftelser omkring matchning af borgere og virksomheder. Dette er nu tilrettet således, at det er muligt at registrere borgernes kompetencer i form af grundforløb og realkompetencevurdering (RKV), samt deres interesse for en eventuel voksenlærlingeplads. Der er hermed skabt mulighed for at udsøge disse i systemet. Desuden bliver virksomhedernes elev-jobåbninger registreret og håndteret ligesom andre jobordrer i Rekrutteringsservice, med tilhørende servicekoncept. Aftalerne omkring registreringerne er fastholdt i diverse forretningsgange og tjeklister. Vi er kommet virkelig godt i vej og tanken er, at erfaringerne fra projektgruppen og den fælles samarbejdsplatform, skal danne trædesten for andre relevante drøftelser.

Al viden er nu samlet i en fælles værktøjskasse på Inslag hvor kolleger kan finde alt relevant materiale lige fra lovgivning til forretningsgange, tjeklister, folder videoer o.m.a. Der afholdes Webinar i februar måned omkring indholdet af værktøjskassen og ca. 130 har tilmeldt sig dagen. Værktøjskassen kan findes her: https://inslag.slagelse.dk/tilbud-til-mig/arbejdsrum/voksenlaerling/

De interne samarbejder på tværs af Slagelse Kommune har der været arbejdet intenst på ift. struktur og systematik, når der skal ansøges om voksenlærlingetilskud i samarbejde med HR- afdelingen. Det har medført en markant stigning i ansøgninger om voksenlærlingetilskud fra Slagelse Kommune, tilskud som kompenseres gennem 100 % statslig refusion, og dermed giver mulighed for indtægter, der for eksempel kan bruges til at øge elevoptaget eller tilbyde grundforløb med voksenelevløn.

Ønsket om et tættere eksternt samarbejde er igangsat via en referencegruppe med deltagelse af både Slagelse Kommunes HR-afdeling, virksomheder, organisationerne, STAR, ZBC og Slagelse Erhvervscenter. Der lægges her ligeledes op til en fremtidig samarbejdsplatform, med stort potentiale for ved fælles indsats, at medvirke til at løfte niveauet for �flere faglærte�.  Der har været udfordringer omkring igangsætning af gruppens arbejde pga. den særlige Corona-tid vi befinder os i, men der er aftalt første møde i gruppen i februar måned.

Konklusion

Indsatserne og det vedholdende fokus ser nu ud til at have båret frugt og vi er godt på vej.

Tallene viser, at vi et gået fra 50 voksenlærlinge i 2019 til 96 voksenlærlinge i 2020.

Vi har været udfordret af en kompleks lovgivning. Men en fælles indsats for at blive helt skarpe på virksomhedernes behov og udfordringer har givet os et meget større overblik.

Vi er på plads på den interne side og klædt godt på til at formidle et kompliceret regelsæt og vi har en fremadrettet plan for de interne og eksterne samarbejder for at sikre markedsføring og den fremadrettede dialog omkring de nødvendige tiltag og indsatser.

Retligt grundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Handlemuligheder

Social- og Beskæftigelsesudvalget kan modtage orienteringen.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller,

1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:

Fraværende: 

Udsættes og fremrykkes på næste møde.

Bilag

330-2021-74262

Status på flere voksenlærlinge i Slagelse - februar 2021- BILAG 1

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 12. april 2021:

Fraværende: 

Sagen behandles som punkt 2.

Bjarne Mikkelsen, afdelingsleder Virksomheds- og Uddannelsessamarbejde deltog under behandling af sagen.

Social- og Beskæftigelsesudvalget tog sagen til orientering med bemærkning om, at udvalget gerne vil modtage forslag til, hvordan der kan arbejdes videre med ordningen og hvordan den kan udbygges.

Administrationen undersøger, om der kan udarbejdes en opdateret pressemeddelelse vedr. voksenlærlingeindsatsen, der udtrykker udvalgets opbakning til ordningen og til Jobcenterets arbejde hermed.

5.     Svar fra Beskæftigelsesministeriet vedr. kontanthjælpsmodtageres vej tilbage til arbejdsmarkedet (O)

Sagsnr.: 330-2021-12759               Dok.nr.: 330-2021-84080                                            Åbent

Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget

Beslutningstema

Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om svar fra Beskæftigelsesministeriet vedr. kontanthjælpsmodtageres vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Sagens indhold

Social- og Beskæftigelsesudvalget har løbende drøftet udfordringerne med at bringe kontanthjælpsmodtagere ind på arbejdsmarkedet. I forbindelse med disse drøftelser har udvalget tillige berørt emnet omkring mulighederne for at der kan være i indtægt fra arbejde i private hjem, uden at borgeren skal oprette CVR-nummer.

Dette dilemma forholder Beskæftigelsesministeren sig til i sit svar (se bilag), hvoraf det fremgår, at en kontanthjælpsmodtager der ugentligt udfører få timers arbejde i private hjem (fx hundeluftning eller børnepasning mv.), kan indberette honoraret som B-indkomst. Hermed skal hverken borgeren eller den private arbejdsgiver have et CVR-nummer, og honoraret undgår at blive gjort �sort�.

Endvidere henviser Beskæftigelsesministeren til det Sociale Frikort som en mulighed for de særligt udsatte borgere.

Retligt grundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Lov om aktiv socialpolitik.

Handlemuligheder

Social- og Beskæftigelsesudvalget kan tage sagen til orientering.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der er gode muligheder for, at anvende de muligheder, der beskrives i svaret fra Beskæftigelsesministeriet. Der vil forventes et positivt resultat ved at kontanthjælpsmodtagere får mulighed for ugentligt, at kunne arbejde nogle få timer i private hjem uden hverken de eller arbejdsgiver skal være CVR-registreret.

I de tilfælde hvor en kontanthjælpsmodtager arbejder som beskrevet og opretter honoraret som B-indkomst, vil der efter gældende regler skulle foretages modregning i kontanthjælpsydelsen. Der ses bort fra et timefradrag på 28 kr. pr. time i modregningen. Til gengæld bidrager det, at borgerne har et arbejde dels til at kontanthjælpsloftet højnes og dels til at bringe borgere tættere på selvforsørgelse.

De arbejdsopgaver der kan tænkes bl.a. at være mulighed for – hundeluftning, børnepasning etc. – vurderes at give fornuftige muligheder for at anvende løsningen på en måde, der kan være medvirkende til at bringe kontanthjælpsmodtagerne nærmere en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

I forhold til det sociale frikort er hensigten, at give de mest udsatte borgere bedre mulighed for at deltage i samfundets fællesskaber samt at tilskynde virksomheder til at tage socialt ansvar ved at engagere disse borgere.

Det sociale frikort er således ikke direkte tænkt som et værktøj til at bringe borgere i arbejde, men som en socialt funderet mulighed med en økonomisk gevinst.

Administrationen bemærker, at de to muligheder, der fremgår af svaret fra Beskæftigelsesministeriet ikke kan kombineres. Således kan en borger der er bevilliget socialt frikort ikke samtidig arbejde uden om det sociale frikort, da anvendelsen af det sociale frikort er betinget af, at arbejdsgiveren er CVR-registreret.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Såfremt indsatsen vedr. socialt frikort intensiveres, og måtte afføde et stigende antal bevillinger heraf, vil det kunne få betydning for Udvalget for Specialiserede Borgersager, hvor ordningen er henhørende.

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller,

1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:

Fraværende: 

Udsættes og fremrykkes på næste møde.

Bilag

330-2021-68946

Bilag_Svar fra Beskæftigelsesministeriet_26-1-2021

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 12. april 2021:

Fraværende: 

Sagen blev behandlet som punkt 3.

Kim Thanner Franzpötter, afdelingsleder Opkvalificering deltog under behandlingen af sagen.

Social- og Beskæftigelsesudvalget tog sagen til orientering med bemærkning om, at Administrationen arbejder videre med en tydelig kommunikation omkring de muligheder, der er jf. Beskæftigelsesministerens brev.

6.     Gensidig orientering (O)

Sagsnr.: 330-2017-90444               Dok.nr.: 330-2021-87853                                            Åbent

Kompetence:

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Beslutningstema

Social- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer og administrationen orienterer om aktuelle henvendelser, tiltag, projekter m.m.

Sagens indhold

1.    Orientering fra udvalgsformand (føres til referat på mødet)

2.    Orientering fra udvalgsmedlemmer (føres til referat på mødet)

3.    Orientering fra administrationen

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller,

1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 12. april 2021:

Fraværende: 

Helle Blak (UFP) spørger på baggrund af en konkret sag til, hvor hun skal henvende sig for at få sat fokus på det offentliges måde at kommunikere til borgere, så det bliver mere menneskeligt?

Administrationen oplyser, at de vil gå videre med den konkrete sag og skabe fokus på kommunikationen den vej.

Sofie Janning (A) oplyser, at Socialdemokratiet har udarbejdet en initiativsag til Byrådet, omhandlende etablering af en tværgående indsats i forhold til de meget komplicerede sager, der går på tværs af velfærdsområderne. Der lægges op til, at den politiske koordinering af opgaven placeres i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Social- og Beskæftigelsesudvalget bakker op om forslaget. Christopher Trung (V) bemærker samtidig, at der allerede er nogle tværgående samarbejder, som skal tænkes med ind.

Administrationen orienterede om, at ved udvalgets næste møde er den nye Arbejdsmarkedschef tiltrådt og vil deltage.

7.     Revideret budgetdialogproces med borgere og interessenter (B)

Sagsnr.: 330-2021-20442               Dok.nr.: 330-2021-92856                                            Åbent

Kompetence:

Social- og Beskæftigelsesudvalget

 

Beslutningstema

Social- og Beskæftigelsesudvalget kan beslutte, hvordan de skal modtage input fra borgere og interessenter i forbindelse med budgetdialogproces 2022-2025.

Sagens indhold

Social- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på deres møde den 1. marts 2021 at ændre deres beslutning truffet på deres møde den 11. januar 2021, hvilket betyder, at udvalget i år ikke ønsker at afholde et møde med borgere og interessenter i forbindelse med budgetprocessen 2022-2025.

Social- og Beskæftigelsesudvalget ønsker i stedet at give borgere og interessenter mulighed for at komme med input i form af skrift, film, tale etc.

Social- og Beskæftigelsesudvalget har ikke ændret på deres beslutning á 11. januar 2021 om, at udvalget skal samle op på input fra borgere og interessenter ved deres møde den 3. maj 2021.

Retligt grundlag

Vedtaget politisk budgetproces for budget 2022-2025. 

Handlemuligheder

A. Social- og Beskæftigelsesudvalget kan beslutte at følge oplæg beskrevet under handlemulighed A til, hvordan udvalget skal modtage input fra borgere og interessenter i forbindelse med budgetdialogproces 2022-2025.

Udgangspunktet er en flyer (se bilag), der inviterer både interessenter og borgere til at komme med input i såvel skriftlig form som video- eller lydoptagelser. Formålet med flyeren er at sætte en ramme, så læseren ved, hvad det er, der ønskes input til.

Gruppen af interessenterne (der omfatter Lokalt Arbejdsmarkedsråd, Partnerskabsvirksomheder og SektorMED i Center for Arbejdsmarked og Integration) vil få flyeren tilsendt via mail. For at nå ud til borgerne, kan flyeren deles via Facebook og andre sociale medier. Derudover kan medarbejderne i Jobcenteret gøre de borgere, de er i kontakt med opmærksomme på muligheden samt efter aftale sende flyeren direkte til dem.

De indkomne input vil løbende blive videresendt til udvalget og Arbejdsmarkedschefen.

Med en deadline for input den 29. april 2021, betyder det, at der ved Social- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 3. maj 2021 vil være en �åben� drøftelsessag. Konkret betyder det, at der i selve sagsfremstillingen ikke vil være en opsamling på de indkomne input. Dette for at sikre den længst mulige frist for indsendelse af input.

Såfremt der i sagsfremstillingen skal være en opsamling, kræver det, at deadline fremrykkes til den 21. april 2021.

B. Social- og Beskæftigelsesudvalget kan beslutte en anden form for, hvordan udvalget skal modtage input fra borgere og interessenter i forbindelse med budgetdialogproces 2022-2025, evt. med delelementer fra handlemulighed A.

Vurdering

Det er Administrationens vurdering, at handlemulighed A rummer de bedste muligheder under de givne forudsætninger for at borgere og interessenter inviteres til at komme med input i forbindelse med budgetproces 2022-2025.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller,

1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter, hvordan de vil modtage input fra borgere og interessenter i forbindelse med budgetdialogprocessen 2022-2025.

Bilag

330-2021-111697

Bilag 1 - Flyer

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 12. april 2021:

Fraværende: 

Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter at følge handlemulighed A.

8.     Initiativsag: At styrke forebyggelse af frafald af elever i Slagelse Kommune gennem udarbejdelse af elevpolitik (B)

Sagsnr.: 330-2021-24223               Dok.nr.: 330-2021-112071                                          Åbent

Kompetence:

Social- og Beskæftigelsesudvalget.

 

 

Beslutningstema

Byrådsmedlem Christopher Trung (V) har den 23. marts 2021 via hans initiativret ønsket, at Social- og Beskæftigelsesudvalget tager stilling til et forslag der har til hensigt at styrke forebyggelse af frafald af elever i Slagelse Kommune, gennem udarbejdelse af en elevpolitik.

Sagens indhold

Hvordan forebygger vi at elever i Slagelse Kommune falder fra, eksempelvis fra Social- og Sundhedsassistentfaget, social- og sundhedshjælperfaget eller serviceassistentfaget?

Det spørgsmål byder Venstre ind med i udvalgets arbejde, i håbet om at kunne finde frem til løsninger, der kan sikre bedre forventningsafstemning mellem elever og uddannelsessted, klæde elever og praktiksteder endnu bedre på til opgaven, samt søge at kommune og elever bliver endnu bedre til at spille hinanden gode.

Der foreslås følgende:

•      Der inviteres til dialogmøde mellem udvalget, uddannelseschefen og repræsentanter for de uddannelser, der har elevaftaler med Slagelse Kommune. Mødet afholdes i maj måned 2021.

•      Ud fra mødet udarbejdes der et oplæg til en elevpolitik for Slagelse Kommune, som behandles første gang i august 2021 af Social- og Beskæftigelsesudvalget. Elevpolitikken sætter en politisk retning for, hvordan Slagelse Kommune ønsker at samarbejdet med den enkelte elev skal være.

•      Efterfølgende vil udkastet, med de ændringer der foreslås fra Social- og Beskæftigelsesudvalget, blive sendt til høring hos relevante parter.

•      Udkastet vil, sammen med høringssvarene, blive bearbejdet af forvaltningen, og derefter sendt til behandling og godkendelse i Byrådet ultimo oktober 2021.

Retligt grundlag

Byrådsmedlemmernes ret til at indbringe en sag for relevante udvalg følger af § 11 i Styrelsesloven.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Christopher Trung (V) indstiller,

1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfter forslaget og byder ind med input

2.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget tager stilling til forslaget med de ændringsforslag, der måtte være stemning for.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 12. april 2021:

Fraværende: 

Udgår med henvisning til at kompetencen henhører under et andet udvalg.

9.     Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

Sagsnr.: 330-2018-38133               Dok.nr.: 330-2021-93587                                            Åbent

Kompetence:

Social- og Beskæftigelsesudvalget.

 

 

Beslutningstema

Social- og Beskæftigelsesudvalget præsenteres for de seneste nøgletal, og kan på den baggrund drøfte effektopfølgning på beskæftigelsesplanens politiske mål, samt opfølgning på øvrige nøgletal.

Sagens indhold

Social- og Beskæftigelsesudvalget følger på hvert møde op på de udpegede politiske mål ift. Beskæftigelsesplanen samt øvrige fremlagte nøgletal.

Nedenstående opsummerer kommunens rangering ift. de 7 politiske mål i relation til henholdsvis landsplan og sammenlignelige kommuner. Skemaet viser bl.a., Slagels Kommunes afvigelse (+/-) i procentpoint, i forhold til det landsdækkende niveau.

Politiske mål                                                                                  Afvigelse på landsplan

                                                                                                    + = positiv % point

1. Borgere på kommunal forsørgelse – alle                                          0,5

2. Borgere på kommunal forsørgelse – skærpet tilsyn                          4,3

3. Borgere i beskæftigelse                                                                -0,5

4. Borgere tilmeldt som ledige                                                           -1,4

5. Langtidsledige borgere                                                                  8,6 

6. Flygtninge i beskæftigelse                                                            -4,0  

7. Unge uden uddannelse                                                                  9,8                                                                   

Retligt grundlag

Lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv., § 4, der handler om beskæftigelsesplan og resultatrevision.

Handlemuligheder

Social- og Beskæftigelsesudvalget kan drøfte punktet.

Vurdering

Der kan være behov for at fokusere på henholdsvis mål 3 og mål 4, da Slagelse Kommune her, sammenholdt med landsplan og sammenlignelige kommuner rangerer lavt.

Beskæftigelsen for borgere (mål 3), der er bosat i kommunen, er lavere end på landsplan og der kan antages en sammenhæng til udviklingen i Mål 4, der indikerer en stigning i antallet af borgere tilmeldte som ledige.

Belyses beskæftigelsestallene på alder, så fremgår det, at det primært er for målgruppen af unge under 15 år og op til 24 år, at der er tabt flere lønnede timer. Det vil sige, at det større fald i lønnede timer især er sket blandt ungarbejdere og studerende, samt unge der er blevet afskediget og i stedet er påbegyndt en uddannelse.

Andelen af unge er generelt overrepræsenteret inden for de serviceerhverv der er mest udsatte ved corona-nedlukningerne. Det vil sige: Handel, hoteller, restaurationer, rejsebureauer, rengøring og anden operationel service, kultur og fritid samt andre serviceydelser, herunder frisører og motionscentre. Opgørelser fra Regeringens Økonomiske Redegørelser, december 2020, viser at Slagelse Kommune er overrepræsenteret med andelen af arbejdspladser inden for de mest udsatte serviceerhverv.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller,

1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfter nøgletallene for beskæftigelsesområdet.

Bilag

330-2021-111682

Bilag 1 - Nøgletal - Effektindikatorer på beskæftigelsesindsatsen - marts 2021_3

330-2021-111684

Bilag 2 - Nøgletal - Diverse statistikker for beskæftigelsesområdet - marts 2021

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 12. april 2021:

Fraværende: 

Social- og Beskæftigelsesudvalget drøftede sagen.

10.   Punkter til kommende møder (O)

Sagsnr.: 330-2017-90446               Dok.nr.: 330-2021-87884                                            Åbent

Kompetence:

Social- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Beslutningstema

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal godkende oversigten over sager til behandling på udvalgets kommende møder.

Sagens indhold

Administrationen udarbejder løbende en oversigt over sager til behandling på Social- og Beskæftigelsesudvalgets kommende møder.

Oversigten fremlægges i revideret form på hvert møde.

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller,

1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender oversigten over punkter til behandling på udvalgets kommende møder.

Bilag

330-2021-112154

Bilag 1: Opdateret___Sagsoversigt___april_2021

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 12. april 2021:

Fraværende: 

Helle Blak (UFP) anmoder om fokus på den videre politiske behandling af Helhedsplanen.

Bodil Knudsen (A) foreslår, at der så vidt muligt planlægges et fysisk møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget mandag, den 3. maj 2021.

11.   Godkendelse af referat (B)

Sagsnr.: 330-2020-27839               Dok.nr.: 330-2021-87900                                            Åbent

Kompetence:

Social- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Beslutningstema

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal godkende referatet.

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller,

1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender referatet

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 12. april 2021:

Fraværende: 

Godkendt.

Hvad er en dagsorden?

En dagsorden er en liste over sager, som byrådet eller et udvalg skal behandle på et givent møde.

Hvad er et udvalg?

Et udvalg i Slagelse Kommune er en gruppe af personer som er valgt ud af en større forsamling, f.eks. ud af byrådet, til at løse en bestemt opgave eller til at varetage bestemte typer opgaver løbende. Eksempelvis sidder byrådsmedlem Christopher Trung i Social- og Beskæftigelsesudvalget og i kommunens handicap- og psykiatriudvalg.