Dagsordener og referater

Beredskabskommissionen - Dagsorden 13. december 2016

14:00 Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør lok. M1
Punkter på dagsordenen:
  1. Godkendelse af dagsorden (B)
  2. Orientering om beredskabsområder (O)
  3. Risikobaseret dimensioneringsplan (B)
  4. Vagtcentral (O)
  5. Mødekalender 2017 (B)
  6. Eventuelt (D)

1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2016-87381                 Dok.nr.: 330-2016-728077          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Dagsorden godkendes.

2.     Orientering om beredskabsområder (O)

Sagsnr.: 330-2016-87381                 Dok.nr.: 330-2016-728110          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Aktuelle sager på beredskabsområdet.
Baggrund
Beredskabschefen orienterer om aktuelle sager.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.

3.     Risikobaseret dimensioneringsplan (B)

Sagsnr.: 330-2016-87381                 Dok.nr.: 330-2016-728157          Åbent
Kompetence: BY
Beslutningstema
I henhold til beredskabsloven skal kommunalbestyrelsen godkende Redningsberedskabets dimensioneringsplan. Planen tager udgangspunkt i beredskabskommissionens anbefalede serviceniveau/beredskabsmodel og forelægges i sin helhed sammen med Beredskabsstyrelsens udtalelse.
Baggrund
Det kommunale redningsberedskab skal i den enkelte kommune opbygges ud fra en vurdering af de lokale risici (risikobaseret dimensionering).
Konkret indebærer det, at kommunens beredskab skal identificere og analysere risici i kommunen. På basis af denne analyse skal kommunalbestyrelsen fastlægge et serviceniveau for udrykningsberedskabet og det forebyggende beredskab m.v.
Dette arbejde blev gennemført i Slagelse kommune første gang i 2007 og blev senest revideret i 2013. Kommunens risikobaserede redningsberedskab skal således revurderes såfremt udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang i hver kommunal valgperiode.
I 2016 har Kommunens Center for Beredskab og beredskabskommissionen på ny arbejdet med denne proces.
På baggrund af beredskabskommissionens beslutning om valg af serviceniveau (mødet 19. aug. 2016) har Center for beredskab udarbejdet en samlet dimensioneringsplan, som overvejende bygger på det eksisterende serviceniveau. Dimensioneringsplanen har været til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, som bl.a. finder ”at Slagelse Brand og Redning med den planlagte dimensionering fortsat vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats”.
Retligt grundlag
§ 4, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2004 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.
Handlemuligheder
Vurdering
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Beredskabskommissionen anbefalede model forudsætter at der ”tilbageføres” 1,6 mio. til beredskabets budget i 2017 og overslagsårene.
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.   at  Beredskabskommissionen overfor byrådet indstiller dimensioneringsplanen godkendt.

4.     Vagtcentral (O)

Sagsnr.: 330-2016-87381                 Dok.nr.: 330-2016-728135          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Orientering om samarbejde omkring vagtcentral.
Baggrund
På baggrund af stemmeaftalen om kommunernes økonomi for 2015 er der udarbejdet et kommissorium for analyse af vagtcentraler (vedlagt), som var forudsat afsluttet med udgangen af 2016. Det er senest oplyst, at deadline for analysearbejdet indtil videre er udsat til en 1. juli 2017.
På baggrund af udskydelsen af arbejdet, som tilsvarende vil forsinke processen omkring en forventet etablering af nye større fælles vagtcentraler, finder beredskabschefen det hensigtsmæssigt, at der allerede nu etableres en samarbejdsaftale omkring relevante ydelser med en af de eksisterende døgnbemandede vagtcentraler i Redningsberedskabet, hvorfor dette arbejde iværksættes snarest på rent administrativt niveau.
Fremskyndelse af et samarbejde prioriteres bl.a. i lyset af en række driftsmæssige udfordringer i relation til beredskabets nuværende setup.
Det forudsættes at et samarbejde samlet set ikke medfører en merudgift for Slagelse kommunes beredskab i forhold til den nuværende vagtcentralopgave, ligesom der i en evt. aftale tages forbehold, som sikrer en relativ handlefrihed i relation til kommende krav og muligheder i forlængelse af det kommende analysearbejde.
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Vurdering
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efteretning.

5.     Mødekalender 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2016-87381                 Dok.nr.: 330-2016-728197          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Der skal fastsættes en mødekalender for beredskabskommissionens møder i 2017.
Baggrund
Der lægges op til at der som udgangspunkt planlægges 6 møder i beredskabskommissionen i 2017, således:
· 7. Marts
· 25. April
· 27. Juni
· 19. September
· 24. Oktober
· 12. December
Alle møder kl. 14.00 hos Center for Beredskab, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. 
Retligt grundlag
Styrelsesloven.
Handlemuligheder
Vurdering
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Beredskabschefen indstiller
1.   at  Mødekalenderen godkendes.

6.     Eventuelt (D)

Sagsnr.: 330-2016-87381                 Dok.nr.: 330-2016-728266          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Eventuelle sager drøftes.

Hvad er en dagsorden?

En dagsorden er en liste over sager, som byrådet eller et udvalg skal behandle på et givent møde.

Hvad er et udvalg?

Et udvalg i Slagelse Kommune er en gruppe af personer som er valgt ud af en større forsamling, f.eks. ud af byrådet, til at løse en bestemt opgave eller til at varetage bestemte typer opgaver løbende. Eksempelvis sidder byrådsmedlem Christopher Trung i Social- og Beskæftigelsesudvalget og i kommunens handicap- og psykiatriudvalg.