Dagsordener og referater

Beredskabskommissionen - Referat 28. juni 2016

14:00 Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør lok. U2
Punkter på dagsordenen:
  1. Godkendelse af dagsorden (B)
  2. Risikobaseret dimensionering, oplæg til serviceniveau (B)
  3. Udbudsstrategi på beredskabsområdet (B)
  4. Orientering om beredskabsområdet (D)
  5. Eventuelt (D)
  6. Lukket: Fremtidig organisering af RESC (D)

1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2016-44753               Dok.nr.: 330-2016-350715                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Dagsorden godkendes
Beslutning i Beredskabskommissionen den 28. juni 2016:
Fraværende:  Egon Bo
Godkendt.
Pkt. 6 vedr. fremtidig organisering af Resc behandles som det første ordinære punkt.

2.     Risikobaseret dimensionering, oplæg til serviceniveau (B)

Sagsnr.: 330-2016-44753               Dok.nr.: 330-2016-350900                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
I henhold til beredskabsloven skal kommunalbestyrelsen fastsætte et serviceniveau for beredskabet, som tager udgangspunkt i lokale risici. Center for Beredskab har udarbejdet et oplæg til forskellige serviceniveauer, som forelægges til beredskabskommissionen behandling.
Baggrund
Det kommunale redningsberedskab skal i den enkelte kommune opbygges ud fra en vurdering af de lokale risici.
Konkret indebærer det, at kommunens beredskab skal identificere og analysere risici i kommunen. På basis af denne analyse skal kommunalbestyrelsen fastlægge et serviceniveau for udrykningsberedskabet og det forebyggende beredskab m.v.
Dette arbejde blev gennemført i Slagelse kommune første gang i 2007 og blev senest revideret i 2013. Kommunens risikobaserede redningsberedskab skal således revurderes såfremt udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang i hver kommunal valgperiode.
I 2016 har Kommunens Center for Beredskab arbejdet med denne proces, og er nu klar med et oplæg til et nyt serviceniveau (vedlagt som bilag), hvor beredskabskommissionen skal træffe beslutning om, hvilket serviceniveau der skal danne grundlag for en endelig plan.
Når serviceniveauet er fastlagt af beredskabskommissionen udarbejder Center for Beredskab en egentlig Plan for risikobaseret redningsberedskab, som fremsendes til Beredskabsstyrelsen m.fl. til høring.
Når høringssvar kommer retur udarbejder Center for Beredskab et oplæg til den endelige plan, som efterfølgende skal godkendes i kommunalbestyrelsen.
Høringssvar og den endelige plan kan forelægges beredskabskommissionen inden behandling i byrådet.
Som en konsekvens af økonomiaftalen for 2015 mellem KL og regeringen er Slagelse Kommunes beredskab blevet reduceret med ca. 2,4 mio. Dette og andre lokale besparelser har medført, at Center for Beredskab har været nødsaget til at arbejde med helt nye reducerede serviceniveauer, som dog fortsat tager udgangspunkt i kommunens risikoprofil og beredskabsstyrelsens procesmodel. 
Helt konkret er der udarbejdet 3 forslag; En væsentligt reduceret model C, som er den eneste model som overholder den økonomiske ramme for budget 2017; en model B, som er en mere tidssvarende model, som indeholder en betydelig effektivisering i forhold til det nuværende serviceniveau, men som samtidig kræver et forhøjet budget (i forhold til overslagsårene) på ca. 1 mio.; en model A, som er en videreførelse af serviceniveauet fra 2013, og som kræver et forhøjet budget i 2017 og frem på 1,6 mio.
Retligt grundlag
§ 4, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2004 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.
Handlemuligheder
Analyser og en række handlemuligheder, herunder kombinationer fremgår af bilaget ”Oplæg til serviceniveau” med tilhørende delrapporter og underbilag. En opsummering af modellerne fremgår sidst i oplægget (afsnit 10).
Vurdering
Det er beredskabschefens vurdering, at der i alle 3 modeller kan foretages en forsvarlig indsats i henhold til beredskabsloven.
Det vurderes, at Model A i særdeleshed lever op til gældende lovgivning, med et relativt højt serviceniveau.
Model B vurderes at matche kommunens risikoprofil med et solidt og tidssvarende serviceniveau, hvor der dog også er er foretaget relativt store betydelig reduktioner i beredskabet.
Model C ligger i den nedre ende af et forsvarligt serviceniveau – men dog forsvarligt.
I model C vil der således - i større omfang end i model A og B – være situationer hvor de først fremmødte styrker (nærmeste station) ikke vil være i stand til at iværksætte en effektiv indsats, som derfor evt. må afvente yderligere ressourcer fx fra en nabostation, med en heraf evt. større skadesudvikling. Dette hyppigere behov for nabohjælp og generelt færre ressourcer i model C vil generelt medfører en reduceret robusthed i det samlede beredskab både i forhold til dagligdage samt større hændelser. Beredskabschefen vurderer ikke at modellen vil have konsekvenser for mandskabets sikkerhed.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Model C kan realiseres indenfor rammen (budgetoverslag 2017).
Ved valg af model B skal beredskabet årligt tilføres ca. 1 mio.
Ved valg af model A skal beredskabet årligt tilføres ca. 1,6 mio.
Som en konkvens af øvrige væsentlige driftsbesparelser på beredskabsområdet vil det ikke være muligt at finansiere ekstraordinære udgifter forbundet med større og middelstore hændelser inden for rammerne.
Såfremt der ønskes et stedligt dykkerberedskab skal beredskabet supplerende tilføres 1 mio. i årligt. Ved en samarbejdsaftale med Fyns beredskab om øjeblikkelig dykkerassistance skal beredskabet supplerende tilføres kr.100.000 årligt.
Det må forvente, at model B og særligt model C vil betyde et fravalg af frivillige (driften er ikke omkostningsfri), samt et ”overskud” af deltidsansatte brandmænd. 
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at (1) Valg af serviceniveau drøftes og der træffes beslutning herom.
2.    at (2) Der træffes beslutning om model for et evt. dykkerberedskab samt finansiering   heraf.
3.    at (3) At planen udarbejdes på baggrund heraf og sendes i høring i beredskabsstyrelsen og lokalt på kommunens hjemmeside.
4.    at (4) De indkomne høringssvar forelægges beredskabskommissionen med administrationens forslag om evt. rettelser, hvorefter planen sendes til endelig godkendelse i byrådet.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 28. juni 2016:
Fraværende:  Egon Bo
Sagen drøftet. Genoptages på et ekstraordinært møde i august.
Administrationen skal som supplement til behandling af sagen:
a) Skitsere en ny kombineret løsning der bygger på model C hvor der vælges delelementer fra model A for så vidt angår brandmandskab, køretøjer og frivillige, samt i muligt omfang anvise evt. alternative finansieringsforslag inden for den eksisterende ramme og konsekvenser heraf.
b) Udarbejde et notat og vurdering af hvorvidt og hvordan man, ved valg af model B, kan reducere evt. konsekvenser i forhold til model A.

3.     Udbudsstrategi på beredskabsområdet (B)

Sagsnr.: 330-2016-44753               Dok.nr.: 330-2016-350960                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
I dag drives det operative beredskab på Station Korsør og Station Skælskør af en ekstern leverandør, Falck Danmark A/S, mens stationen i Slagelse samt beredskaberne på Agersø og Omø drives kommunalt. Kontrakten med Falck er forlænget i 2016 med ét år, og løber indtil 31. december 2016.  Der skal derfor besluttes hvorledes beredskabet skal organiseres pr. 1. januar 2017, samt processen forbundet hermed.
Baggrund
På beredskabskommissionens møde den 10. februar 2016 blev det besluttet, at udarbejde en udbudsstrategi, som skal danne rammerne for eventuelle udbud på det operative område, samt evt. andre muligheder for organisering af det operative område efter 2016.
På den baggrund har administrationen udarbejdet et notat (bilag) med en række overvejelser i forbindelse med et evt. udbud/valg af leverandør. Notatet beskriver 3 konkrete modeller for en organisering af beredskabet:
1) Forsætter som hidtil (kommunalt i Slagelse – Falck i Korsør og Skælskør)
2) Hele det operative beredskab udbydes (samlet eller stationsvis)
3) Hele beredskabet hjemtages
I forlængelse af modellerne beskriver notatet endvidere flere hensyn som skal iagttages i relation til processen (tidsperspektivet), herunder den igangværende revision af den risikobaserede dimensionering, samt budgetsituationen, hvor det er forudsat, at beredskabet finder væsentlige effektiviseringer i 2017, som bl.a. forudsættes tilvejebragt i den kommunale del af beredskabet, samt i evt. nye aftaleforhold, som skal afspejle det nye besluttede serviceniveau.
Retligt grundlag
Tilbudsloven.
Handlemuligheder
De forskellige modeller er beskrevet i notatet.
Når ”udbudsmodellen er besluttet kan opgaverne udbydes enten i 2016 eller 2017, som også er nærmere beskrevet i notatet.
Vurdering
Det er administrationens vurdering at et udbud, samt evt. overdragelse af opgaver i 2016, vil være et yderst presset projekt. Administrationen finder derfor - uanset valg af procesplan - at der bør afsættet økonomi til eksterne konsulenter og i særdeleshed såfremt Kommunen skal afgive kontrolbud på opgaven. 
Når selve udbudsformen er besluttet er der fortsat en række delelementer, der skal tages stilling til i forbindelse med udbuddet (optioner m.m.). Det anbefales, at administrationen bemyndiges til at udarbejde et evt. udbud så det er så fordelsagtigt for Kommunen som muligt, uden yderligere politisk behandling.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Såfremt aktuelle dele af beredskabet først udbydes i 2017 skal der tages stilling til den forudsatte/manglende finansiering.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Kommunaldirektøren/beredskabschefen indstiller,
1.    at  der træffes beslutning om udbudsmodel
2.    at  der træffes beslutning om tidspunkt og ramme for udbuddet
3.    at  der såfremt udbuddet afholdes i 2017 drøftes manglende finansiering i 2017
4.    at  der afsættes et råderum til konsulentbistand
5.    at  administrationen, såfremt opgaven udbydes, bemyndiges til at udforme et for Kommunen mest fordelagtigt udbud.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 28. juni 2016:
Fraværende:  Egon Bo
Sagen udskydes till behandling på beredskabskommissionens møde den 27. september.

4.     Orientering om beredskabsområdet (D)

Sagsnr.: 330-2016-44753               Dok.nr.: 330-2016-351134                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Aktuelle sager på beredskabsområdet.
Baggrund
Der gives en status på aktuelle sager på beredskabsområdet, herunder en overordnet status på:
· Rednings- og sikkerhedscentret
· Brand og Redning
· Storebæltsberedskabet
· Det frivillige redningsberedskab.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at Sagen drøftes
Beslutning i Beredskabskommissionen den 28. juni 2016:
Fraværende:  Egon Bo
Den nye viceberedskabschef tiltræder 1. juli 2016
Der arbejdes på en ny aftale med A/S Storebælt om beredskab på forbindelsen.

5.     Eventuelt (D)

Sagsnr.: 330-2016-44753               Dok.nr.: 330-2016-351162                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Eventuelle sager drøftes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 28. juni 2016:
Fraværende:  Egon Bo
Henning Blok Madsen orienterede om, at der afholdes broløb 9.september 2017.

6. Lukket: Fremtidig organisering af RESC (D)

Denne sag er desværre lukket for offentligheden.

Hvad er en dagsorden?

En dagsorden er en liste over sager, som byrådet eller et udvalg skal behandle på et givent møde.

Hvad er et udvalg?

Et udvalg i Slagelse Kommune er en gruppe af personer som er valgt ud af en større forsamling, f.eks. ud af byrådet, til at løse en bestemt opgave eller til at varetage bestemte typer opgaver løbende. Eksempelvis sidder byrådsmedlem Christopher Trung i Social- og Beskæftigelsesudvalget og i kommunens handicap- og psykiatriudvalg.