Dagsordener og referater

Beredskabskommissionen - Referat 20. juni 2018

12:30 Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør lok. M1
Punkter på dagsordenen:
  1. Godkendelse af dagsorden (B)
  2. Ny Beredskabschef (O)
  3. Præsentation af Center for Beredskab (O)
  4. Orientering om beredskabsområdet (O)
  5. Budgetgrundlag 2019 (B)
  6. Beredskabskommissionens deltagelse ved beredskabsfaglige møder mm. (D)
  7. Ændring af mødekalender (B)
  8. Eventuelt (D)

1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2018-36880               Dok.nr.: 330-2018-312513                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Dagsorden godkendes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 20. juni 2018:
Fraværende:  Henning Jørgen Petersen
Godkendt.

2.     Ny Beredskabschef (O)

Sagsnr.: 330-2018-36880               Dok.nr.: 330-2018-312557                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Der orienteres om ansættelsesproces.
Baggrund
Borgmester orienterer om status på proces.
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Vurdering
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 20. juni 2018:
Fraværende:  Henning Jørgen Petersen
Orienteringen tages til efterretning.

3.     Præsentation af Center for Beredskab (O)

Sagsnr.: 330-2018-36880               Dok.nr.: 330-2018-312599                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Konst. Beredskabschef giver en kort præsentation af opgaverne i og organiseringen af Center
for Beredskab.
Baggrund
Sagen blev udskudt på seneste beredskabskommissionsmøde.
Den nuværende beredskabskommission har fået nye medlemmer, og det vurderes derfor
hensigtsmæssigt at der gives en kort præsentation af Center for Beredskabs organisering,
aktiviteter mm., som kan danne grundlag for de fremadrettede drøftelser i kommissionen.
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Vurdering
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Konst. Beredskabschef indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 20. juni 2018:
Fraværende:  Henning Jørgen Petersen
Orienteringen tages til efterretning.

4.     Orientering om beredskabsområdet (O)

Sagsnr.: 330-2018-36880               Dok.nr.: 330-2018-312659                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Aktuelle sager på beredskabsområdet.
Baggrund
Der gives en status på aktuelle sager på beredskabsområdet, herunder en overordnet status på:
· Storebælt årsberetning 2017
· Lejeaftale med Falck
· Brandberedskab til søs
· Udrykningsaktivitet
· Forslag til råderumskatalog
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Vurdering
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Konst. Beredskabschef indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 20. juni 2018:
Fraværende:  Henning Jørgen Petersen
Orienteringen tages til efterretning.

5.     Budgetgrundlag 2019 (B)

Sagsnr.: 330-2018-36880               Dok.nr.: 330-2018-312800                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
På baggrund af interne kommunale besparelser/effektiviseringer og en merudgift til Falck skal der skal træffes beslutning om, hvordan ubalancen i budgettet fra år 2019 skal finansieres.
Baggrund
På beredskabskommissionsmøde den 31. januar blev der orienteret om, at beredskabet har fået en merudgift til Falck på 638 t.kr. efter udbuddet af det operative beredskabet i Korsør og Skælskør. I den forbindelse blev der desuden orienteret om, at der som følge heraf var en ubalance i budget 2019 og overslagsårene på ca. 300 t.kr. i forhold til de daværende disponeringer, og at det skulle undersøges nærmere hvordan midlerne kunne tilvejebringes.
Beredskabet har gennemgået budget 2019, og de daværende forudsætninger, der lå til grund for ovenstående budgetafvigelse, kan ikke realiseres.
Beredskabet er de seneste år blevet pålagt en række effektiviseringer og besparelser – senest i 2017, hvor det blev besluttet at beredskabets budget skulle reduceres med 575 t.kr. henover budget 2018 og 2019.
Gennem de seneste måneder har beredskabet derfor forsøgt at implementere besparelserne. Det er imidlertid ikke muligt at implementere alle besparelserne på de ønskede områder, hvorfor disse skal findes på andre områder.
Dermed forventes merudgiften til Falck - hverken hel eller delvist – at kunne indeholdes i beredskabets nuværende budget samtidig med implementeringen af effektiviseringer og besparelser, og under forudsætning af at det eksisterende serviceniveau i kommunen fremadrettet skal kunne opretholdes.
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Beredskabskommissionen skal træffe beslutning om en af følgende modeller:
1. Opfordring til at Slagelse Kommune tager initiativ til at tildele en bevilling på 638 t.kr. fra år 2019, med henblik at opretholde det eksisterende serviceniveau i kommunen.
2. Opfordring til at Slagelse Kommune genåbner den risikobaseret dimensionering, som blev vedtaget af Byrådet i januar 2017, med henblik på at fastlægge et lavere serviceniveau, som kan finansiere merudgiften til Falck.
Vurdering
Det er Konst. Beredskabschefs vurdering, at der er behov for at træffe beslutning, der eliminerer merforbrug enten gennem kassefinansierede tillægsbevilling eller gennem en servicereduktion, der kan skabe tilstrækkelig finansiering.
Beredskabet har foretaget en sammenligning af prisen pr. indbygger i Slagelse Kommune set i forhold til andre kommuner. Sammenligningen tager udgangspunkt i at Slagelse Kommunes beredskab tildeles 638 t.kr. i 2019, hvorved kommunens pris pr. indbygger vil ligge på 192 kr. fra 2019.
Til sammenligning er den estimerede pris pr. indbygger i Vestsjællands Brandvæsen for 2019 på 227 kr.
ECO-nøgletallene for budget 2018 er følgende:
· Sammenligningsgruppen 200 kr. pr. indbygger
· Regionen 231 kr. pr. indbygger
· Hele landet 238 kr. pr. indbygger
Dermed er den estimerede udgift pr. indbygger i Slagelse Kommune efter en budgettildeling fortsat lavere end sammenligningskommunerne samt regions- og landsgennemsnittet.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ved opretholdelse af det nuværende serviceniveau, skal beredskabets budget tildeles 638 t.kr. i 2019 og overslagsårene.
Såfremt merudgiften til Falck skal finansieres gennem serviceforringelser, skal den risikobaseret dimensionering genåbnes, og de økonomiske konsekvenser herved er ikke nærmere opgjort.
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Konst Beredskabschef indstiller,
1.    at Beredskabskommissionen træffer beslutning om model 1 eller 2.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 20. juni 2018:
Fraværende:  Henning Jørgen Petersen
Beredskabskommissionen ønsker at fastholde serviceniveauet, og har på baggrund heraf valgt model 1.

6.     Beredskabskommissionens deltagelse ved beredskabsfaglige møder mm. (D)

Sagsnr.: 330-2018-36880               Dok.nr.: 330-2018-312834                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Borgmesteren ønsker, at Beredskabskommissionens deltagelse i beredskabsfaglige møde, sammenkomster mm. drøftes.
Baggrund
Med henblik på at give kommissionen mulighed for at udvide deres beredskabsfaglige viden, ønskes en generel drøftelse af beredskabskommissionens deltagelse ved forskellige møder og beredskabsfaglige sammenkomster mm., således at kommissionsmedlemmerne er bedst mulig klædt på til at træffe beslutninger.
Da Beredskabskommissionen har fået nye medlemmer, og der i år er mulighed for at se det særlige tunnelberedskab tæt på under indsats, forslår Konst. Beredskabschef, at beredskabskommissionen deltager i årets fuldskalaøvelse i Storebæltstunnelen natten mellem den 27. og 28. oktober 2018.
Retligt grundlag
Kommunalfuldmagten.
Handlemuligheder
Vurdering
Det er Borgmesterens vurdering, at beredskabskommissionens deltagelse ved forskellige beredskabsfaglige møder, sammenkomster mm., vil give kommissionen en bredere viden i det beredskabsfaglige område.
Det forudsættes at planlægningen sker under hensyntagen til beredskabet samlede budget, således det ikke får indvirkning på serviceniveauet og driften af beredskabet.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Beredskabskommissionens deltagelse i beredskabsfaglige møder, sammenkomster mm. drøftes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 20. juni 2018:
Fraværende:  Henning Jørgen Petersen
Punktet blev drøftet, herunder beredskabskommissionens deltagelse ved årtes øvelse i Storebæltsberedskabet.

7.     Ændring af mødekalender (B)

Sagsnr.: 330-2018-36880               Dok.nr.: 330-2018-313863                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Ændring af mødetidspunkt for beredskabskommissionsmøderne i september og december 2018.
Baggrund
Det skal besluttes, om beredskabskommissionsmøderne kan flyttes:
· Den 12-09-2018 fra kl. 12.30 til kl. 15.30
· Den 12-12-2018 fra kl. 12.30 til kl. 14.00
Der lægges endvidere op til, at der planlægges følgende 4 møder i beredskabskommissionen i 2019:
· Den 20-02-2019 kl. 12.30
· Den 19-06-2019 kl. 12.30
· Den 12-09-2019 kl. 12.30
· Den 11-12-2019 kl. 12.30
Forslag til mødekalender for 2019 bliver behandlet på beredskabskommissionsmødet den 12. juni 2018.
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Vurdering
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Konst. Beredskabschef indstiller,
1.    at Mødetidspunkterne i 2018 ændres.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 20. juni 2018:
Fraværende:  Henning Jørgen Petersen
Godkendt.

8.     Eventuelt (D)

Sagsnr.: 330-2018-36880               Dok.nr.: 330-2018-314095                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Eventuelle sager drøftes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 20. juni 2018:
Fraværende:  Henning Jørgen Petersen
I.A.B.

Hvad er en dagsorden?

En dagsorden er en liste over sager, som byrådet eller et udvalg skal behandle på et givent møde.

Hvad er et udvalg?

Et udvalg i Slagelse Kommune er en gruppe af personer som er valgt ud af en større forsamling, f.eks. ud af byrådet, til at løse en bestemt opgave eller til at varetage bestemte typer opgaver løbende. Eksempelvis sidder byrådsmedlem Christopher Trung i Social- og Beskæftigelsesudvalget og i kommunens handicap- og psykiatriudvalg.