Dagsordener og referater

Beredskabskommissionen - Referat 19. september 2017

14:00 Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør lok. U2
Punkter på dagsordenen:
  1. Godkendelse af dagsorden (B)
  2. Orientering om beredskabsområdet (O)
  3. Status vedr. udbud af brandslukning
  4. Aftale om Storebæltsberedskab (D)
  5. Nedlægning af sikringsrum Jernbanevej 11A-B (B)
  6. Forhøjet vandstand - supplerende afværgeforanstaltninger (B)
  7. Eventuelt (D)

1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2017-64235               Dok.nr.: 330-2017-567564                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.   at  Dagsorden godkendes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 19. september 2017:
Fraværende:  Doris Neumann, Henning Blok Madsen, Jørn-Ole Didriksen, Lars J. Petersen
Godkendt.

2.     Orientering om beredskabsområdet (O)

Sagsnr.: 330-2017-64235               Dok.nr.: 330-2017-567576                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Aktuelle sager på beredskabsområdet.
Baggrund
Beredskabschefen orienterer om aktuelle sager.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 19. september 2017:
Fraværende:  Doris Neumann, Henning Blok Madsen, Jørn-Ole Didriksen, Lars J. Petersen
Til efterretning.

3.     Status vedr. udbud af brandslukning

Sagsnr.: 330-2017-64235               Dok.nr.: 330-2017-567585                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Der orienteres om udbuddet.
Baggrund
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 19. september 2017:
Fraværende:  Doris Neumann, Henning Blok Madsen, Jørn-Ole Didriksen, Lars J. Petersen
Til efterretning.

4.     Aftale om Storebæltsberedskab (D)

Sagsnr.: 330-2017-64235               Dok.nr.: 330-2017-567591                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Drøftelse af aftaleforhold mellem Slagelse Kommune og A/S Storebælt.
Baggrund
Den 31. december 2017 udløber Slagelse Kommunes nuværende beredskabsaftale med A/S Storebælt.
Som en del af beredskabsaftalen udarbejder Slagelse Kommunes Center for Beredskab årligt en beretning for det forudgående år. Beretningen for 2016 (vedlagt som bilag) er en udvidet beretning/notat, der dels beskriver de konkrete aktiviteter i 2016 og dels beskriver beredskabet i et bredere perspektiv, herunder de udfordringer der særligt gør sig gældende i forhold til tunnelen.
Beretningen vurderes at være et vigtigt grundlag for drøftelserne omkring en ny beredskabsaftale efter 2017.
I forbindelse med de langvarige administrative drøftelser omkring en ny aftale, kan det konstateres, at A/S Storebælt ønsker en ny beredskabsaftale, der fremadrettet bygger på et reduceret budget, der gradvist yderligere reduceres år for år.
Center for Beredskab har i muligt omfang tilstræbt at imødekomme A/S Storebælts effektiviseringskrav i bestræbelserne på at indgå en ny aftale. Det er dog endnu ikke lykkedes at indgå en ny aftale, primært på grund af uenighed omkring det økonomiske grundlag.
Da Storebæltsberedskabet i betydeligt omfang vurderes at bygge på politiske beslutninger, forelægges sagen til drøftelse i beredskabskommissionen.
Beredskabschefen vil på mødet give en opdateret status på forhandlingerne omkring en ny aftale.
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Vurdering
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.   at  Sagen drøftes
Beslutning i Beredskabskommissionen den 19. september 2017:
Fraværende:  Doris Neumann, Henning Blok Madsen, Jørn-Ole Didriksen, Lars J. Petersen
Sagen drøftet.
Beredskabskommissionen forudsætter at der indgås en beredskabsaftale pr. 1. januar 2018 med en økonomisk ramme på minimum 8,5 mio. årligt (uden yderligere besparelser indarbejdet i aftalen), svarende til de nuværende omkostninger for den overbyggende dimensionering som forvaltes af Slagelse Kommune i relation til beredskabet på Storebæltsforbindelsen.
Beredskabskommissionen anmoder borgmesteren om - såfremt der ikke opnås enighed om en ny aftale senest den 23. okt. 2017, der skaber tilstrækkelig sikkerhed for at beredskabsniveauet kan videreføres - at rette henvendelse til Transportministeren for en afklaring omkring eventuelle forringelser i Storebæltsberedskabet.

5.     Nedlægning af sikringsrum Jernbanevej 11A-B (B)

Sagsnr.: 330-2017-64235               Dok.nr.: 330-2017-567648                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Nedlæggelse af sikringsrum Jernbanevej 11A-B, 4230 Skælskør.
Baggrund
Arkitektfirmaet Mangor & Nagel Arkitekter har ved skrivelse af 26. juni 2017, på vegne af Skælskør Boligselskab afd. 6, ansøgt om muligheden for, at nedlægge sikringsrum i forbindelse med energirenovering.
I projektet indgår bl.a. udvendig efterisolering af facaden. I forbindelse med
efterisoleringen af facaden ønskes lukning af eksisterende lyskasser (flugtveje fra sikringsrum) til kælderen, som vil medføre, at funktionen som sikringsrum i kælderen må nedlægges.
Fordelen ved at lukke de eksisterende lyskasser er:
· At bygningen får større tæthed og derved opnår større energibesparelse
Retligt grundlag
Nedlæggelse af sikringsrum reguleres efter LBK nr. 732 af 20. august 2003 § 20, stk. 2 der beskriver, at kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde kan godkende nedlæggelse af sikringsrum, uden at der skal opføres erstatningsrum såfremt, sikringsrummet udgør en hindring for gennemførelse af en aktuel ombygning. 
Handlemuligheder
Reetablering af åbningerne vurderes at være mulig hvis behovet skulle opstå.
Vurdering
Det er Beredskabets vurdering, at sikringsrummet udgør en hindring for gennemførelsen, af den ansøgte ombygning.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.   at  Ansøgningen imødekommes
Beslutning i Beredskabskommissionen den 19. september 2017:
Fraværende:  Doris Neumann, Henning Blok Madsen, Jørn-Ole Didriksen, Lars J. Petersen
Godkendt.

6.     Forhøjet vandstand - supplerende afværgeforanstaltninger (B)

Sagsnr.: 330-2017-64235               Dok.nr.: 330-2017-567670                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Der skal træffes beslutning om eventuel anskaffelse af supplerende afværgeforanstaltninger til Beredskabet til brug for indsats i forbindelse med forhøjet vandstand.
Baggrund
I forlængelse af indsatsen under den forhøjede vandstand den 3.-5. januar 2017, blev der udarbejdet en evalueringsrapport som blev behandlet i beredskabskommissionen den 10. maj. Det blev bl.a. besluttet, at en arbejdsgruppe skulle vurdere mulighederne for at styrke den afværgende indsats ved forhøjet vandstand. Arbejdsgruppens oplæg fremgår af et opsummerende notat, som er vedlagt sagen (bilag).
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Arbejdsgruppen har skitseret 3 muligheder (trin), for opgradering af indsatsmateriel.
Trin 1: Omhandler professionelt udstyr til at fylde sandsække.
Trin 2: Omhandler 400 meter mobile diger til brug på fast jævnt terræn.
Trin 3: Omhandler 600 meter mobile dæmninger (”watertubes”) til brug på ujævnt terræn
Mulighederne kan kombineres, ved fx først at vælge trin 1 og evt. først senere, at vælge trin 2 og 3. Et valg af trin 3 forudsætter, at man indledningsvist har valgt trin 1+2 og det skal således ses som en overbygning på de underliggende trin.
Under trin 1 er endvidere anført en række anbefalinger til andre kommunale forvaltninger, fx vedr. kloakker.
Vurdering
Det er beredskabschefens vurdering, at trin 1 vil bidrage til hjælp af borgernes egensikring (hjælp til selvhjælp), som der var gode erfaringer med under hændelsen 3.-5. januar 2017. Trin 1 bibringer også beredskabet bedre udstyr som vil spare tid til at etablere spærringer med sandsække o.lign. særligt i den indledende fase, hvor de enkelte huse og hjem ikke får beredskabets højeste prioritet.
Beredskabets prioritet er indledningsvis i forhold til større områder og samfundskritisk infrastruktur.
Det er vurderingen, at afværgeforanstaltningerne i trin 2 kan bidrage til hurtigere at foretage prioriterede spærringer fx på tværs af veje, hvor der pt. er planlagt med bigbags m.v. som er noget mere ressourcekrævende.
Det er endeligt vurderingen at trin 3 (”watertubes”) kan bidrage til at lave midlertidige diger på særligt udsatte områder, omend foranstaltningerne er forholdsvis ressourcekrævende og forudsætter et vist forvarsel.
Det bemærkes, at ingen af de anbefalede trin 1-3 vurderes bedre end mere permanente foranstaltninger, herunder henset til tidsperspektivet i relation til varsler og etablering af foranstaltningerne.
Det er vurderingen at der uanset valg af trin bør arbejdes videre med arbejdsgruppens anbefalinger under trin 1 (omkring højvandelukke, kloakker m.m.).
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Anlægsudgifterne forbundet med indkøb af afværgeforanstaltningerne er:
- Trin 1: 220.000 kr.
- Trin 2: +1.900.000 kr.
- Trin 3: +2.030.000 kr.
Udstyret har en forventet levetid på 10- 20 år og eventuelle mindre driftsudgifter forudsættes indeholdt i beredskabets driftsbudget.
Der er ikke indregnet plads til opbevaring.
Der er ikke indregnet udgifter i relation til de supplerende anbefalinger.
Investeringerne kan evt. finansieres således, at trin 1 finansieres af beredskabets eget driftsbudget i 2017. Anskaffelse af trin 2 og 3 forudsætter at der tages stilling til bevilling.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.   at (1) Trin 1 anskaffes snares og finansieres af Beredskabets driftsbudget i 2017.
2.   at (2) yderligere tiltag (trin 2-3) herunder evt. finansiering drøftes.
3.   at (3) Der tages stilling til notatets anbefalinger under trin 1 (vedr. højvandelukke og kloakering).
Beslutning i Beredskabskommissionen den 19. september 2017:
Fraværende:  Doris Neumann, Henning Blok Madsen, Jørn-Ole Didriksen, Lars J. Petersen
At 1 Godkendt.
At 2 Drøftet.
At 3 Notatets anbefalinger oversendes til Landdistrikts- Teknik- og Ejendomsudvalget.

7.     Eventuelt (D)

Sagsnr.: 330-2017-64235               Dok.nr.: 330-2017-567683                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Eventuelle sager drøftes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 19. september 2017:
Fraværende:  Doris Neumann, Henning Blok Madsen, Jørn-Ole Didriksen, Lars J. Petersen
Marianne orienterede om hjælp med hospitalsudstyr til Ukraine, samt om Beredskabsforbundets arrangement den 10. okt. i Antvorskov hallen (robust borger).

Hvad er en dagsorden?

En dagsorden er en liste over sager, som byrådet eller et udvalg skal behandle på et givent møde.

Hvad er et udvalg?

Et udvalg i Slagelse Kommune er en gruppe af personer som er valgt ud af en større forsamling, f.eks. ud af byrådet, til at løse en bestemt opgave eller til at varetage bestemte typer opgaver løbende. Eksempelvis sidder byrådsmedlem Christopher Trung i Social- og Beskæftigelsesudvalget og i kommunens handicap- og psykiatriudvalg.