Dagsordener og referater

Beredskabskommissionen - Referat 21. marts 2018

12:30 Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør lok. M1
Punkter på dagsordenen:
  1. Godkendelse af dagsorden (B)
  2. Ny Beredskabschef (O)
  3. Orientering om beredskabsområdet (O)
  4. Status på aftaler/kontrakter (O)
  5. Status på budget 2018 (O)
  6. Præsentation af Center for Beredskab (O)
  7. Eventuelt (D)

1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2018-17332               Dok.nr.: 330-2018-146710                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Dagsorden godkendes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 21. marts 2018:
Fraværende:  Anders Koefoed (V), Lars J. Petersen, Marianne Kristiansen, Søren Hald
Godkendt.

2.     Ny Beredskabschef (O)

Sagsnr.: 330-2018-17332               Dok.nr.: 330-2018-164678                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Ansættelse af ny Beredskabschef i samarbejde med HR.
Baggrund
Konst. Beredskabschef og konst. Kommunaldirektør orienterer om proces og tidsplan for ansættelse af ny Beredskabschef
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Konst. Beredskabschef og Konst. Kommunaldirektør indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Beredskabskommissionen den 21. marts 2018:
Fraværende:  Anders Koefoed (V), Lars J. Petersen, Marianne Kristiansen, Søren Hald
Konst. Kommunaldirektør orienterede om processer og tidsplan. Beredskabskommissionen orienteres på de kommende møder om forløbet.

3.     Orientering om beredskabsområdet (O)

Sagsnr.: 330-2018-17332               Dok.nr.: 330-2018-146727                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Aktuelle sager på beredskabsområdet.
Baggrund
Der gives en status på aktuelle sager på beredskabsområdet, herunder en overordnet status på:
· Brand og Redning
· Rednings- og Sikkerhedscenter (RESC)
· Det frivillige redningsberedskab
· Storebæltsberedskab
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Konst. Beredskabschef indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 21. marts 2018:
Fraværende:  Anders Koefoed (V), Lars J. Petersen, Marianne Kristiansen, Søren Hald
Der blev endvidere orienteret om at SK forsyning, begynder at opkræve betaling for vand til brandslukning. Borgmesteren retter henvendelse til SK forsyning i denne sag

4.     Status på aftaler/kontrakter (O)

Sagsnr.: 330-2018-17332               Dok.nr.: 330-2018-146747                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Konst. Beredskabschef orienterer om status på aftaler/kontrakter.
Baggrund
I forlængelse af udbuddet og ny kontrakt med Storebælt er der nu indgået aftaler omkring udførelsen af:
· Drift af BVK og følgekøretøj i Korsør
· Mandskab til 1. udrykning fra Nyborg
· Drift og garagering af BVK og følgekøretøj i Nyborg
· Midlertidig lejeaftale af brosprøjte indtil ny leveres
Retligt grundlag
Ingen bemærkning.
Handlemuligheder
Ingen bemærkning.
Vurdering
Ingen bemærkning.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkning.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkning.
Indstilling
Konst. Beredskabschef indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 21. marts 2018:
Fraværende:  Anders Koefoed (V), Lars J. Petersen, Marianne Kristiansen, Søren Hald
Til efterretning.

5.     Status på budget 2018 (O)

Sagsnr.: 330-2018-17332               Dok.nr.: 330-2018-152413                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Konst. Beredskabschef orienterer om status på budget 2018.
Baggrund
På beredskabskommissionsmøde den 31. januar 2018 blev der orienteret om status på budget 2018, herunder de budgetmæssige udfordringer som følge af udbuddet af beredskaberne i Korsør og Skælskør.
Status for budget 2018 er uændret, og beredskabet forventer fortsat at kunne indeholde merudgiften til Falck i budget 2018, under forudsætning af at beredskabet får overført ikke-forbrugte midler fra budget 2017 til budget 2018.
Fra år 2019 er der fortsat en ubalance i budgettet, og der skal i løbet af 2018 således fortsat arbejdes på hvorledes midlerne kan tilvejebringes.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Konst. Beredskabschef indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 21. marts 2018:
Fraværende:  Anders Koefoed (V), Lars J. Petersen, Marianne Kristiansen, Søren Hald
Konst. Kommunaldirektør orienterede endvidere om en ny pulje, beregnet til at dække udgifterne ved højvandeindsatser.

6.     Præsentation af Center for Beredskab (O)

Sagsnr.: 330-2018-17332               Dok.nr.: 330-2018-152456                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Konst. Beredskabschef giver en kort præsentation af opgaverne i og organiseringen af Center for Beredskab.
Baggrund
Den nuværende beredskabskommission har fået nye medlemmer, og det vurderes derfor hensigtsmæssigt at der gives en kort præsentation af Center for Beredskabs organisering, aktiviteter mm., som kan danne grundlag for de fremadrettede drøftelser i kommissionen.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Konst. Beredskabschef indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 21. marts 2018:
Fraværende:  Anders Koefoed (V), Lars J. Petersen, Marianne Kristiansen, Søren Hald
Sagen udskudt.

7.     Eventuelt (D)

Sagsnr.: 330-2018-17332               Dok.nr.: 330-2018-152442                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Eventuelle sager drøftes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 21. marts 2018:
Fraværende:  Anders Koefoed (V), Lars J. Petersen, Marianne Kristiansen, Søren Hald
I. A. B

Hvad er en dagsorden?

En dagsorden er en liste over sager, som byrådet eller et udvalg skal behandle på et givent møde.

Hvad er et udvalg?

Et udvalg i Slagelse Kommune er en gruppe af personer som er valgt ud af en større forsamling, f.eks. ud af byrådet, til at løse en bestemt opgave eller til at varetage bestemte typer opgaver løbende. Eksempelvis sidder byrådsmedlem Christopher Trung i Social- og Beskæftigelsesudvalget og i kommunens handicap- og psykiatriudvalg.