Dagsordener og referater

Beredskabskommissionen - Referat 5. april 2016

14:00 Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør lok. U2
Punkter på dagsordenen:
  1. Godkendelse af dagsorden (B)
  2. Orientering om beredskabsområdet (O)
  3. Strategiske udviklingsområder (D)
  4. Risikobaseret dimensionering, Kommissorium (B)
  5. Udbudsstrategi, Kommissorium (B)
  6. Organisering af Resc, Kommissorium (B)
  7. Eventuelt (D)

1.      Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2016-22721               Dok.nr.: 330-2016-175107                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Dagsorden godkendes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 5. april 2016:
Fraværende:  Jørn-Ole Didriksen
Godkendt.

2.      Orientering om beredskabsområdet (O)

Sagsnr.: 330-2016-22721               Dok.nr.: 330-2016-175047                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Aktuelle sager på beredskabsområdet.
Baggrund
Der gives en status på aktuelle sager på beredskabsområdet, herunder en overordnet status på:
· Rednings- og sikkerhedscentret
· Brand og Redning
· Storebæltsberedskabet
· Det frivillige redningsberedskab.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 5. april 2016:
Fraværende:  Jørn-Ole Didriksen
Orienteringen taget til efterretning.
Dykkerberedskab drøftet. Behandles i forbindelse med den risikobaserede dimensionering.
Viceberedskabschef Søren Lundhild har fået stillingen som beredskabschef i Helsingør Kommune og fratræder pr. 31. april 2016. Dermed er der 2 vakante stillinger i beredskabet.
Det forventes, at der opslås mindst en ny stilling snarest, hvor der søges en profil, der matcher de aktuelle udfordringer.

3.      Strategiske udviklingsområder (D)

Sagsnr.: 330-2016-22721               Dok.nr.: 330-2016-176360                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Der gives orientering om tids- og handleplan for de strategiske udviklingsområder, som blev drøftet på beredskabskommissionens møde den 10. februar 2016.
Baggrund
På beredskabskommissionens møde den 10. februar blev drøftet en række projekter på beredskabsområdet, med udgangspunkt i beredskabschefens strateginotat notat af 30. januar 2016 (bilag).
Områderne omfatter:
1. Risikobaseret dimensionering
2. Operativ og forebyggende robusthed
3. Synergieffekter i beredskabet
4. Aftale om Storebæltsberedskab
5. Frivilligt beredskab
6. Udbudsstrategi
7. Faglig udvikling og samarbejder/partnerskaber
8. Vagtcentral og sideaktiviteter
9. Organisering af Resc
10. Effektiviseringspotentialer, generelt og økonomisk styring
11. Kompetenceudvikling
Beredskabschefen vil i forbindelse med mødet give en foreløbig status på områderne, som oplæg til evt. drøftelse. Tentativ tids- og handleplan er vedlagt som bilag.
Projekt 1 (risikobaseret dimensionering), projekt 2 (Udbudsstrategi) og projekt 9 (Organisering af Resc behandles som selvstændige sager.
Retligt grundlag
Beredskabsloven mm.
Handlemuligheder
Drøftes under mødet.
Vurdering
Det er beredskabschefens vurdering, at en afdækning/analyse af bl.a. disse områder, med evt. efterfølgende politiske beslutningsoplæg, kan medvirke til at effektivisere beredskabsområdet både fagligt og økonomisk.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Afdækkes i forbindelse med de enkelte projektområder.
Konsekvenser for andre udvalg
IAB.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller:
1.    at Sagen drøftes
Beslutning i Beredskabskommissionen den 5. april 2016:
Fraværende:  Jørn-Ole Didriksen
Orienteringen taget til efterretning.
Søren Horn mener generelt at tidsplanen er for presset.

4.      Risikobaseret dimensionering, Kommissorium (B)

Sagsnr.: 330-2016-22721               Dok.nr.: 330-2016-176425                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Der skal træffes beslutning om kommissorium for udarbejdelse af den risikobaserede dimensionering, herunder overordnede modeller der skal indgå i forslag til serviceniveau.
Baggrund
På beredskabskommissionens møde den 10. februar blev det bl.a. besluttet, at der skulle gennemføres en revision af den risikobaserede dimensionering.
På den baggrund har administrationen udarbejdet et kommissorium for projektet (bilag).
Retligt grundlag
Beredskabsloven mm.
Handlemuligheder
Drøftes under mødet.
Vurdering
Det er beredskabschefens vurdering, at tidsplanen er forholdsvis stram - men mulig - med forbehold for Beredskabsstyrelsens sagsbehandlingstid og den politiske mødekalender.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
IAB.
Konsekvenser for andre udvalg
IAB.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller:
1.    at Kommissoriet godkendes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 5. april 2016:
Fraværende:  Jørn-Ole Didriksen
Kommissorium godkendt.
Dykkerberedskab optages som et fokusområde.

5.      Udbudsstrategi, Kommissorium (B)

Sagsnr.: 330-2016-22721               Dok.nr.: 330-2016-176452                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Der skal træffes beslutning om kommissorium for udarbejdelse af en udbudsstrategi på det operative område.
Baggrund
På beredskabskommissionens møde den 10. februar blev det bl.a. besluttet, at der skulle udarbejdes en udbudsstrategi, som skal beskrive muligheder/rammer for et evt. udbud af hele eller dele af det operative beredskab.
På den baggrund har administrationen udarbejdet et kommissorium for projektet (bilag).
Retligt grundlag
Beskrives i projektet.
Handlemuligheder
Drøftes under mødet.
Vurdering
Det er beredskabschefens vurdering, at et evt. udbud først kan laves når serviceniveauet er besluttet.
Det er endvidere vurderingen at eventuelle økonomiske effektiviseringer i forhold til evt. aftaler med eksterne leverandører først får gennemslag når en aftale udmøntes i praksis.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
IAB.
Konsekvenser for andre udvalg
IAB.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller:
1.    at Kommissoriet godkendes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 5. april 2016:
Fraværende:  Jørn-Ole Didriksen
Kommissorium godkendt

6.      Organisering af Resc, Kommissorium (B)

Sagsnr.: 330-2016-22721               Dok.nr.: 330-2016-176469                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Der skal træffes beslutning om kommissorium for udarbejdelse af modeller for den fremtidige organisering af Resc.
Baggrund
På beredskabskommissionens møde den 10. februar blev det bl.a. besluttet, at der skulle udarbejdes et eller flere oplæg til en evt. fremtidig ændret organisering af Resc.
På den baggrund har administrationen udarbejdet et kommissorium for projektet (bilag).
Retligt grundlag
Beskrives i projektet.
Handlemuligheder
Drøftes under mødet.
Vurdering
IAB.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
IAB.
Konsekvenser for andre udvalg
IAB.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller:
1.    at Kommissoriet godkendes.
2.    at Udgifter til ekstern bistand finansieres af overførte midler på brandskolens driftsbudget.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 5. april 2016:
Fraværende:  Jørn-Ole Didriksen
Kommissorium godkendt.

7.      Eventuelt (D)

Sagsnr.: 330-2016-22721               Dok.nr.: 330-2016-176489                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Eventuelle sager drøftes
Beslutning i Beredskabskommissionen den 5. april 2016:
Fraværende:  Jørn-Ole Didriksen
Iab.

Hvad er en dagsorden?

En dagsorden er en liste over sager, som byrådet eller et udvalg skal behandle på et givent møde.

Hvad er et udvalg?

Et udvalg i Slagelse Kommune er en gruppe af personer som er valgt ud af en større forsamling, f.eks. ud af byrådet, til at løse en bestemt opgave eller til at varetage bestemte typer opgaver løbende. Eksempelvis sidder byrådsmedlem Christopher Trung i Social- og Beskæftigelsesudvalget og i kommunens handicap- og psykiatriudvalg.