Dagsordener og referater

Beredskabskommissionen - Referat 12. december 2018

14:00 Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør lok. M1
Punkter på dagsordenen:
  1. Godkendelse af dagsorden (B)
  2. Ny Beredskabschef (O)
  3. Orientering om beredskabsområdet (O)
  4. Beredskabsplan - Slagelse Kommune (B)
  5. Mødekalender 2019 (B)
  6. Eventuelt (D)

1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2018-55822               Dok.nr.: 330-2018-458251                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Dagsorden godkendes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 12. december 2018:
Fraværende: 
Godkendt.

2.     Ny Beredskabschef (O)

Sagsnr.: 330-2018-55822               Dok.nr.: 330-2018-612553                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Der orienteres om ansættelsesprocessen.
Baggrund
Kommunaldirektøren orienterer om status på processen.
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Vurdering
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 12. december 2018:
Fraværende: 
Til efterretning.

3.     Orientering om beredskabsområdet (O)

Sagsnr.: 330-2018-55822               Dok.nr.: 330-2018-458291                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Konst. Beredskabschef orienterer om aktuelle sager på beredskabsområdet.
Baggrund
Der gives en status på aktuelle sager på beredskabsområdet, herunder:
-      Brandberedskabs til søs
-      Indflytning på brandstationen på Antvorskov Allé
-      Sommerens tørkeperiode
-      Årets aktivitetsniveau
-      Nye køretøjer i Korsør og Skælskør
-      Ændret struktur i Falck
-      Storebæltsberedskabet
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Vurdering
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Konst. Beredskabschef indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 12. december 2018:
Fraværende: 
Til efterretning.

4.     Beredskabsplan - Slagelse Kommune (B)

Sagsnr.: 330-2018-55822               Dok.nr.: 330-2018-458512                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Til at imødegå ekstraordinære hændelser skal kommunerne udarbejde og revidere en samlet beredskabsplan for kommunen mindst en gang i hver valgperiode. Slagelse Kommunes overordnede beredskabsplan er således blevet revideret i 2017.
Baggrund
Udgangspunktet for kommunens beredskab er det såkaldte sektoransvar som er beskrevet i beredskabsloven. Sektoransvaret betyder, at den myndighed, virksomhed eller institution, der til dagligt har ansvaret for et område, også har ansvaret for det pågældende område ved ekstraordinære hændelser, større ulykker og katastrofer. Det vil sige, at kommunen har ansvaret for, at opretholde og videreføre dens funktioner i tilfælde af, at der indtræffer en sådan hændelse.
Derudover er det kommunens opgave, at udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal godkendes af kommunalbestyrelsen og revideres i nødvendigt omfang, dog mindst én gang i hver valgperiode.
I Slagelse Kommune har Center for Beredskab ansvaret for udarbejdelse og opdatering af planen, hvor beredskabskommissionen indstiller til ØU/byrådet.
På den baggrund har Center for Beredskab revideret den gældende beredskabsplan fra 2013 (bilag), hvor de beskrevne opgaver, planer og procedurer er blevet justeret og tilpasset i forhold til organisatoriske ændringer i kommunen og forbedret på baggrund af gjorte og eller indhentede erfaringer.
Beredskabsplanens bilagssamling (bilag) der udgøres af procedurer og instrukser til planen, revideres administrativt og tilpasses løbende.
De enkelte centre skal herefter udarbejde eller revidere deres delplaner for eget område. Delplanerne skal sendes til udtalelse hos Center for Beredskab.
Retligt grundlag
§ 25 i lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009
Handlemuligheder
Vurdering
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Konst. Beredskabschef indstiller,
1.    at Den reviderede beredskabsplan godkendes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 12. december 2018:
Fraværende: 
Beredskabskommissionen indstiller godkendelse af den reviderede beredskabsplan.

5.     Mødekalender 2019 (B)

Sagsnr.: 330-2018-55822               Dok.nr.: 330-2018-458541                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Der skal fastsættes en mødekalender for beredskabskommissionens møder i 2019.
Baggrund
Der lægges op til, at der planlægges følgende 4 møder i beredskabskommissionen i 2019:
·         20-02-2019 kl. 12.30
·         19-06-2019 kl. 12.30
·         12-09-2019 kl. 12.30
·         11-12-2019 kl. 12.30
Alle møder afholdes hos Center for Beredskab, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør
Retligt grundlag
Styrelsesloven.
Handlemuligheder
Vurdering
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Konst. Beredskabschef indstiller,
1.    at Mødekalenderen godkendes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 12. december 2018:
Fraværende: 
Der var enighed om datoerne. Tidspunkterne ændres til start kl. 14.00. Herefter mødekalender godkendt.

6.     Eventuelt (D)

Sagsnr.: 330-2018-55822               Dok.nr.: 330-2018-458592                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Eventuelle sager drøftes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 12. december 2018:
Fraværende: 
I.A.B

Hvad er en dagsorden?

En dagsorden er en liste over sager, som byrådet eller et udvalg skal behandle på et givent møde.

Hvad er et udvalg?

Et udvalg i Slagelse Kommune er en gruppe af personer som er valgt ud af en større forsamling, f.eks. ud af byrådet, til at løse en bestemt opgave eller til at varetage bestemte typer opgaver løbende. Eksempelvis sidder byrådsmedlem Christopher Trung i Social- og Beskæftigelsesudvalget og i kommunens handicap- og psykiatriudvalg.