Dagsordener og referater

Beredskabskommissionen - Referat 27. september 2016

14:00 Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør lok. U2
Punkter på dagsordenen:
  1. Godkendelse af dagsorden (B)
  2. Orientering om beredskabsområdet (O)
  3. Samarbejdsaftale med Korsør Ungdoms Brandvæsen (B)
  4. Forlængelse af brandslukningsaftale med Falck (B)
  5. Eventuelt (D)
  6. Lukket: Fremtidig organisering af RESC (D)

1.      Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2016-65766               Dok.nr.: 330-2016-531429                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Dagsorden godkendes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 27. september 2016:
Fraværende:  Egon Bo
Godkendt.

2.      Orientering om beredskabsområdet (O)

Sagsnr.: 330-2016-65766               Dok.nr.: 330-2016-531432                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Aktuelle sager på beredskabsområdet.
Baggrund
Beredskabschefen orienterer om aktuelle sager.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 27. september 2016:
Fraværende:  Egon Bo
Taget til efterretning.

3.      Samarbejdsaftale med Korsør Ungdoms Brandvæsen (B)

Sagsnr.: 330-2016-65766               Dok.nr.: 330-2016-531438                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Godkendelse af samarbejdsaftale med Korsør Ungdoms Brandvæsen (KUB)
Baggrund
Ungdomsbrandkorps i Danmark har via Beredskabsstyrelsens midler mulighed for at søge om enhedstimebetaling for visse dele af deres uddannelse.
Normalt er ungdomsbrandkorps organiseret gennem den enkelte kommune.
KUB er derimod organiseret som et ungdomsbrandkorps med relationer i såvel privat regi samt med relationer til Falck.
Center for Beredskab (CFB) er gennem drøftelser med Beredskabsstyrelsen blevet gjort bekendt med, at KUB kan søge om midler på lige fod med kommunale ungdomsbrandkorps når der foreligger en samarbejdsaftale med Center for Beredskab (en kommunal institution).
KUB’s formål er gennem arbejde, uddannelse og leg, at opdrage de unge til aktive og ansvarsbevidste medmennesker, i særdeleshed med henblik på at hjælpe andre i Brandvæsens ånd, samt befordre et godt kammeratskab.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger

Handlemuligheder
Udbetaling af midler sker efter nærmere beskreven aftale samt efter revisionspåtegning
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at Samarbejdsaftalen godkendes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 27. september 2016:
Fraværende:  Egon Bo
Godkendt.

4.      Forlængelse af brandslukningsaftale med Falck (B)

Sagsnr.: 330-2016-65766               Dok.nr.: 330-2016-544329                                          Åbent
Kompetence: Beredskabskommissionen
Beslutningstema
Der skal træffes beslutning om evt. forlængelse af aftalen med Falck om det operative beredskab for perioden 1. januar – 31. december 2017.
Baggrund
I dag drives det operative beredskab på Station Korsør og Skælskør af en ekstern leverandør, Falck Danmark A/S, mens stationen i Slagelse samt beredskaberne på Agersø og Omø drives kommunalt. Kontrakten med Falck er forlænget i 2016 med ét år, og løber indtil 31. december 2016 med option på en forlængelse på yderligere et år indtil 31. december 2017.
Retligt grundlag
Tilbudsloven
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationen bemærker:
a) At beredskabets budget for 2017 ikke er endeligt besluttet, men er under behandling.
b) At beredskabets risikobaserede dimensionering ikke er endeligt besluttet, men er under behandling (høring i Beredskabsstyrelsen og efterfølgende til godkendelse i byrådet).
c) At en ny beredskabsaftale med A/S Storebælt fra 1. januar 2017 ikke er endelig indgået, men er under behandling (det bemærkes at dele af det operative beredskab på Storebæltsforbindelsen indgår som en option i aftalen med Falck).
Det er administrationens vurdering at en ny udbudssag først kan beskrives konkret når de nævnte forhold er faldet på plads, hvilket forventes at ske ultimo 2016. Det betyder, at det rent tidsmæssigt ikke er muligt at udbyde opgaven med virkning fra 1. januar 2017.
Det anbefales derfor at ”Falckaftalens” option om at forlænge aftalen med yderligere 1 år bringes i anvendelse.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Kommunaldirektøren/Beredskabschefen indstiller,
1.    at aftalen med Falck om operativt beredskab forlænges for perioden 1. januar – 31. december 2017
Beslutning i Beredskabskommissionen den 27. september 2016:
Fraværende:  Egon Bo
Godkendt.

5.      Eventuelt (D)

Sagsnr.: 330-2016-65766               Dok.nr.: 330-2016-531655                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Eventuelle sager drøftes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 27. september 2016:
Fraværende:  Egon Bo
Marianne orienterede om de frivilliges bistand til Global Aid.

6. Lukket: Fremtidig organisering af RESC (D)

Denne sag er desværre lukket for offentligheden.

Hvad er en dagsorden?

En dagsorden er en liste over sager, som byrådet eller et udvalg skal behandle på et givent møde.

Hvad er et udvalg?

Et udvalg i Slagelse Kommune er en gruppe af personer som er valgt ud af en større forsamling, f.eks. ud af byrådet, til at løse en bestemt opgave eller til at varetage bestemte typer opgaver løbende. Eksempelvis sidder byrådsmedlem Christopher Trung i Social- og Beskæftigelsesudvalget og i kommunens handicap- og psykiatriudvalg.