Dagsordener og referater

§ 17 stk. 4 udvalg - Busborgergruppen - Referat 12. november 2015

18:00 Dahlsvej 3, Korsør - mødelokale 320
Punkter på dagsordenen:
  1. Velkomst
  2. Orientering om de bus-ændringer der træder i kraft ved køreplanskiftet den 13. december 2015
  3. Orientering om processen for Trafikbestillingsproces 2017
  4. Input til den kommende Trafikbestilling som Kommunen skal aflevere til MOVIA senest den 1. maj 2016. Vi vil gerne have jeres synspunkter om, hvad trafikbestillingen bør omfatte.
  5. Næste møde
  6. Eventuelt
  7. Afsluttende bemærkninger

1.      Velkomst

Sagsnr.: 330-2014-3898                 Dok.nr.: 330-2016-73840                                            Åbent
Beslutning i § 17 stk. 4 udvalg - Busborgergruppen den 12. november 2015:
Fraværende:  Alf Søhus, Marcus Lau Jensen, Niels Møller
Christian Schou Rasmussen bød velkommen til mødet.
Der havde været en vis usikkerhed blandt nogle medlemmer af gruppen om referater fra møderne var offentlige tilgængelige.
Christian gjorde opmærksom på, at busborgergruppens arbejde, og dermed referater, er åbne for borgerne. Referaterne har hidtil ikke været lagt på kommunens hjemmeside. Det vil ske fremadrettet.
Til brug for gruppens medlemmer blev såvel kommissorie som forretningsorden udleveret. De fraværende medlemmer har modtaget de to dokumenter på mail efter mødet.

2.      Orientering om de bus-ændringer der træder i kraft ved køreplanskiftet den 13. december 2015

Sagsnr.: 330-2014-3898                 Dok.nr.: 330-2016-73870                                            Åbent
Beslutning i § 17 stk. 4 udvalg - Busborgergruppen den 12. november 2015:
Fraværende:  Alf Søhus, Marcus Lau Jensen, Niels Møller
Frank Hagerup udleverede en oversigt over de ændringer, der gennemføres ved køreplanskiftet den 13. december. De fraværende medlemmer har modtaget dokumentet på mail efter mødet.
De enkelte køreplanændringer blev kort gennemgået.
Herudover oplyste Frank, at antallet af stoppesteder på Ingemannsvej vil blive reduceret fra 4 til 2 i forbindelse med, at BUS 902 fremover kommer til at køre ad Fælledvej i stedet for Ingemannsvej.
Busborgergruppen gav udtryk for, at man bør kigge på stoppestedsforholdende på Ingemannsvej igen. Det gælder bl.a. stoppestedet nærmest Parkvej, som benyttes af brugere af bl.a. Slagelsehallen.
Herudover mener gruppen, at de tre nedlagte ture på BUS 909 bør genetableres når der bliver økonomi til det.

3.      Orientering om processen for Trafikbestillingsproces 2017

Sagsnr.: 330-2014-3898                 Dok.nr.: 330-2016-73875                                            Åbent
Beslutning i § 17 stk. 4 udvalg - Busborgergruppen den 12. november 2015:
Fraværende:  Alf Søhus, Marcus Lau Jensen, Niels Møller
Frank Hagerup udleverede pjecen |Bussen kører ikke uden dig| | MOVIAS guide til trafikbestilling. De fraværende medlemmer har modtaget dokumentet på mail efter mødet. Frank gav en orientering om hovedpunkterne i processen frem mod aflevering af trafikbestil-lingen til MOVIA. Ideelt set bør første møde i trafikbestillingsprocessen for Busborgergruppen ligge i september. Det sidste møde i processen bør ligge i februar/marts. Det vil passe fint ind i den politiske beslutningsproces.

4.      Input til den kommende Trafikbestilling som Kommunen skal aflevere til MOVIA senest den 1. maj 2016. Vi vil gerne have jeres synspunkter om, hvad trafikbestillingen bør omfatte.

Sagsnr.: 330-2014-3898                 Dok.nr.: 330-2016-73879                                            Åbent
Beslutning i § 17 stk. 4 udvalg - Busborgergruppen den 12. november 2015:
Fraværende:  Alf Søhus, Marcus Lau Jensen, Niels Møller
Frank Hagerup udleverede to dokumenter til brug under dette punkt. Det ene var ”Idékatalog om udvikling af den kollektive trafik i kommunen”. Det andet dokument var ”Oplæg til MOVIA Trafikbestilling 2017”. De fraværende medlemmer har modtaget de to dokumenter på mail efter mødet.

Frank gennemgik i korte træk det udleverede ”Oplæg til MOVIA Trafikbestilling 2017”.

Busborgergruppen havde nogle kommentarer til enkelte af forslagene i oplægget:

a. BUS 431, BUS 433, BUS 496 og BUS 497
Arbejdet med forbedring af Slagelse – Dalmose korridoren er nok så omfattende, at der bør stiles mod trafikbestillingen for 2018. Det giver tid nok til at få alle forhold belyst før en politisk stillingtagen skal finde sted. Trafikbestillingen for 2018 skal afleveres til MOVIA senest den 1. maj 2017.
Det anses for vigtigt, at der er gode forbindelser til tog til og fra København og Odense.

b. BUS 908
En omlægning af buslinjen vil ifølge forslaget give 50.000 flere passagerer. Dermed vil der komme flere indtægter.
Busborgergruppen påpeger, at der måske blot er tale om overflytning af passagerer fra BUS 901.
Hvis der er tale om reelt nye passagerer, så er forslaget fint.

Herudover mener Busborgergruppen, at der også bør arbejdes med disse forslag:

c. BUS 909, Solskinsbussen i Skælskør
De ture som fjernes ved køreplanskiftet den 13. december 2015 – ønskes genindført snarest muligt.

d. Busbetjening af Trelleborg
Der skulle tidligere have været planlagt et møde om en mulig busbetjening af dette turistmål. BUS 438 har været nævnt som en mulighed. Ingen var bekendt med, om mødet har været holdt.

e. BUS 438, Slagelse – Stillinge Strand - Korsør
Flere ture bør køre via Bildsø. Buslinjen kunne nedlægges på strækningen mellem Korsør st. og Caspar Brands Plads. Der er et vist sammenfald med BUS 908.

f. BUS 432 og BUS 438
Busser på de to linjer kører stort set samtidig på delstrækningen mellem Slagelse og Stillinge Strand. Der bør ses på forskydning af køreplanerne eller ny linjeføring af den ene buslinje.

g. BUS 460 Korsør – Skælskør - Stigsnæs
Hvorfor er der ikke nogen busankomst på Stigsnæs færgehavn ved sidste færgeafgang kl. 21:00 til Omø – på alle ugens dage, udover fredage og søndage?

h. BUS 902 Skovsø – Slagelse st. – Vemmelev – Frølunde – Korsør st.
Mellem Slagelse og Vemmelev er der 2 afgange timen i hver retning. På den resterende strækning er der én afgang i timen. Busserne har et ophold i Vemmelev før de returnerer mod Skovsø. Det bør overvejes at forlænge halvtimedriften frem til Forlev.

Christian Schou Rasmussen konkluderede på punktet, at forslagene fra Busborgergruppen vil blive medtaget i ajourført udgave af ”Oplæg til MOVIA Trafikbestilling 2017”.
Alle forslag vil blive belyst med henblik på en samlet prioritering. Der er ikke råd til alle forslag, derfor er en prioritering efter vigtighed meget vigtig.

Et nyt oplæg vil blive sendt til Busborgergruppen i god tid før næste møde i gruppen.

5.      Næste møde

Sagsnr.: 330-2014-3898                 Dok.nr.: 330-2016-73882                                            Åbent
Beslutning i § 17 stk. 4 udvalg - Busborgergruppen den 12. november 2015:
Fraværende:  Alf Søhus, Marcus Lau Jensen, Niels Møller
Det blev aftalt, at næste møde holdes torsdag den 10. marts 2016.
Mødet starter kl. 18:00 med forventet afslutning kl. 20:00

6.      Eventuelt

Sagsnr.: 330-2014-3898                 Dok.nr.: 330-2016-73885                                            Åbent
Beslutning i § 17 stk. 4 udvalg - Busborgergruppen den 12. november 2015:
Fraværende:  Alf Søhus, Marcus Lau Jensen, Niels Møller
Der blev givet udtryk for, at de buslinjer som primært befordrer elever til/fra kommunens folkeskoler, burde holdes uden for den almind-lige kollektive buskørsel. Ansvaret for denne kørsel | og budget | bør overgå til Uddannelsesudvalget.

7.      Afsluttende bemærkninger

Sagsnr.: 330-2014-3898                 Dok.nr.: 330-2016-73904                                            Åbent
Beslutning i § 17 stk. 4 udvalg - Busborgergruppen den 12. november 2015:
Fraværende:  Alf Søhus, Marcus Lau Jensen, Niels Møller
Forslag til referat fra mødet vil blive sendt til medlemmerne for eventuelle rettelser/tilføjelser.
Efter eventuel tilretning vil referatet blive lagt ud på Kommunens hjemmeside. Der vil blive sendt et link til medlemmerne.

Hvad er en dagsorden?

En dagsorden er en liste over sager, som byrådet eller et udvalg skal behandle på et givent møde.

Hvad er et udvalg?

Et udvalg i Slagelse Kommune er en gruppe af personer som er valgt ud af en større forsamling, f.eks. ud af byrådet, til at løse en bestemt opgave eller til at varetage bestemte typer opgaver løbende. Eksempelvis sidder byrådsmedlem Christopher Trung i Social- og Beskæftigelsesudvalget og i kommunens handicap- og psykiatriudvalg.