Dagsordener og referater

Beredskabskommissionen - Referat 10. maj 2017

13:00 Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør lok. U2
Punkter på dagsordenen:
  1. Godkendelse af dagsorden (B)
  2. Orientering om Beredskabsområdet (O)
  3. Storebæltsberedskabet, Evaluering af Tunneløvelse 2016 (O)
  4. Udbud af brandslukning m.m (D)
  5. Forhøjet vandstand den 3. - 5. januar 2017, Evaluering (B)
  6. Eventuelt (D)

1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2017-15580               Dok.nr.: 330-2017-124317                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Dagsorden godkendes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 10. maj 2017:
Fraværende:  Egon Bo
Godkendt.

2.     Orientering om Beredskabsområdet (O)

Sagsnr.: 330-2017-15580               Dok.nr.: 330-2017-124339                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Aktuelle sager på beredskabsområdet.
Baggrund
Beredskabschefen orienterer om aktuelle sager.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 10. maj 2017:
Fraværende:  Egon Bo
Taget til efterretning.
Der blev bl.a. orienteret om en Brand i Bisserup, hvor det lokale |brandvæsen| var til stede. Administrationen indkalder til et møde hvor der udveksles en forventningsafstemning i forhold til forskellige initiativer herunder den forbundne sikkerhed.

3.     Storebæltsberedskabet, Evaluering af Tunneløvelse 2016 (O)

Sagsnr.: 330-2017-15580               Dok.nr.: 330-2017-293675                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Den 30. oktober 2016 blev der afholdt en større øvelse i Storebæltstunnelerne.
Der orienteres om øvelsens resultater, som bl.a. fremgår mere specifikt af de udarbejdede øvelsesrapporter (bilag). 
Baggrund
Den 30. oktober 2016 blev der afholdt en fuldskala øvelse i og omkring Storebæltstunnelerne.
Øvelsen omfattede et scenario med et godstog med udslip af kemikalier, samt brand og et mindre antal tilskadekomne i forbindelse med en involveret arbejdstrolje.
Øvelsen er efterfølgende evalueret af de ansvarlige myndigheder og virksomheder indenfor egen sektor og efterfølgende samlet i Kontaktgruppen for Beredskabet på Storebæltsforbindelsen. Slagelse Kommunes Redningsberedskabs og Kontaktgruppens rapport er vedlagt som bilag.
Redningsberedskabets rapport (bilag) konkluderer bl.a.:
- At der er behov for en styrkelse af uddannelsesniveauet i forhold indsats ved uheld med farlige stoffer.
- At der er behov for en række justeringer i indsatsmateriellet.
- At der er behov for en række tekniske forbedringer, herunder det forberedte kommandostade under Korsør station.
Kontaktgruppens rapport (bilag) konkluderer mere bredt og supplerende bl.a.:
- At der fortsat er behov for uddannelse og rutinering i samtlige sektorer.
- At beredskabet på forbindelsen generelt forsat er velfungerende og særdeles robust og
- At samarbejdet fungerede tilfredsstillende.
Det forventes at de enkelte sektorer følger på egne forbedringspunkter. Tværgående læringspunkter behandles endvidere i Kontaktgruppen.
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Det er beredskabschefens vurdering, at øvelsens generelt positive resultat i høj grad beror på det beredskab, som Slagelse Kommune har etableret i medfør af den aftale om et overbyggende beredskab, som er indgået med Storebælt A/S. Beredskabschefen er også enig i, at der er etableret et robust beredskab, som dog generelt også er udfordret af den beredskabsmæssige geografi, hvor der ikke umiddelbart er de nødvendige beredskabsressourcer til rådighed i lokalområdet. Dette medfører bl.a. at redningsberedskabets alarmering- og mødeplan skal være omfattende, så der hurtigt kan indsættes tilstrækkelige kvalificerede indsatsstyrker ved en ulykke i Storebæltstunnelen.
Slagelse Kommune har bl.a. gjort A/S Storebælt opmærksom på disse forhold i 2016, hvor der var fremskredne drøftelser omkring en ny beredskabsaftale pr. 1. januar 2017. Den eksisterende aftale er dog blevet forlænget indtil 31. december 2017.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.   at  Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 10. maj 2017:
Fraværende:  Egon Bo
Til efterretning.

4.     Udbud af brandslukning m.m (D)

Sagsnr.: 330-2017-15580               Dok.nr.: 330-2017-124438                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Beredskabets slukningsaftale med Falck udløber den 31. december 2017, hvorfor der lægges op til en drøftelse af et genudbud af aftalen fra 1. januar 2018.
Baggrund
I dag drives det operative redningsberedskab på Station Korsør og Skælskør af en ekstern leverandør (Falck Danmark A/S), mens stationen i Slagelse samt beredskaberne på Agersø og Omø drives kommunalt. Opgaverne løses på alle stationer i overensstemmelse med Slagelse Kommunes risikobaserede dimensionering.
Kontrakten med Falck er forlænget i 2017 med ét år, og løber indtil 31. december 2017, hvorefter aftalen ikke kan forlænges længere, og derfor skal genudbydes.
Det operative beredskab på Storebæltsforbindelsen har tidligere tilsvarende været udbudt og løst af Falck på manuelt niveau. Dette betinges dog af, at der er indgået en aftale med A/S Storebælt herom efter 31/12-2017, hvilket endnu ikke er tilfældet.
De gennemførte udbud har tidligere været udformet som en hovedopgave på stationsniveau med en række optioner på områder, hvor Slagelse Kommune har vurderet, at de med fordel eventuelt har kunne løse enkelte delopgaver billigere.
Retligt grundlag
Udbudsloven.
Handlemuligheder
Såfremt der ikke er væsentlige ændringer i de opgaver som udbydes, kan et genudbud gennemføres rent administrativt. Hvis der derimod er ønske om væsentlige ændringer indenfor udbud på området, skal eventuelt ændrede principper først behandles i Byrådet.
Vurdering
Administrationen vurderer, at den nuværende deling af de operative beredskabsopgaver er velfungerende og fremhæver, at der ved en løsning - med en kombination af en ekstern entreprenør og et kommunalt beredskab - bl.a. kan opnås følgende fordele:
- en stor faglig bredde og et højt fagligt miljø
- en organisatorisk og operativ robusthed
- et sundt konkurrenceelement – både økonomisk og fagligt
- et kommunalt element i beredskabet, som giver kommunen en alternativ mulighed i forhold til løsning af diverse serviceopgaver.
Det er endvidere vurderingen, at omkostningerne med et udbud og kontroludbud ikke vurderes at stå mål med den eventuelle økonomiske gevinst.
Det er midlertidig vurderingen, at optioner kan/bør anvendes til, om muligt, at forbedre totaløkonomien på enkelte områder, fx på vognpark og materiel.
Der vurderes ikke umiddelbart at være negative konsekvenser ved at fortsætte den nuværende leverandørmodel, hvor det forudsættes, at indkomne tilbud ikke medfører ekstraomkostninger i forhold til den nuværende leverandørmodel. Såfremt indkomne tilbud overstiger kommunens forventninger, kan man annullere udbuddet, genudbyde opgaven og lave et kontroltilbud, hvilket evt. kan føre til hjemtagelse af opgaven.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Et udbud jf. reglerne afholdes inden for beredskabets økonomiske ramme.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Kommunaldirektøren/beredskabschefen indstiller,
1.    at sagen drøftes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 10. maj 2017:
Fraværende:  Egon Bo
Beredskabskommissionen udtrykker tilfredshed med den nuværende leverandørmodel, herunder samarbejdet med Falck.
Beredskabskommissionen vurderer samtidigt, at der eventuelt kan opnås økonomiske fordele ved at udbyde enkelte opgaver som optioner / delaftaler, hvor Kommunen evt. vælger selv at levere materiel. Beredskabskommissionen lægger vægt på, at materiellet er tidssvarende og som ud over det fastsatte serviceniveau har en standard, der kan medvirke til at minimere følgeskaderne ved brand m.m.
Administrationen bemyndiges til at foretage et udbud af brandstationerne i Korsør og Skælskør, hvor enkelte delopgaver kan udbydes som optioner, såfremt administrationen finder det hensigtsmæssigt.
Brandstationen i Slagelse udbydes ikke.
En ny aftale med en ekstern entreprenør forventes at blive indgået for en periode på 4-5 år, med virkning fra 1. januar 2018.
Eventuelt supplerende ydelser i relation til Storebæltsberedskabet kan tidligst indarbejdes i udbuddet når der er indgået en konkret aftale med Storebælt A/S.

5.     Forhøjet vandstand den 3. - 5. januar 2017, Evaluering (B)

Sagsnr.: 330-2017-15580               Dok.nr.: 330-2017-124396                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Der er udarbejdet en evalueringsrapport i forlængelse af indsatsen ved den forhøjede vandstand i januar 2017. Der er fremkommet en rækker anbefalinger, som lægges op til drøftelse og beslutning i beredskabskommissionen.
Baggrund
I perioden 3.-5.-januar 2017 var der forhøjet vandstand i Slagelse Kommune, som bl.a. krævede Redningsberedskabets indsats.
I forlængelse af hændelsen har Kommunen udarbejdet en evalueringsrapport (vedlagt).
Evalueringsgruppen har 5 sammenfattende anbefalinger i rapporten:
1. Det skal sikres at ressourcepersoner (staben) samles hurtigere med henblik på at koordinere Kommunens beredskabsindsats tidligst muligt, hvorved forberedelsesfasen optimeres, ligesom en tidlig kommunikationsindsats kan iværksættes.
2. Konkrete plansæt skal revideres hos de enkelte sektorer, fx omkring kloakker.
3. Der skal undersøges, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at anskaffe supplerende midlertidige afværgeforanstaltninger, fx water tubes (kommissorium fremgår af bilag 2).
4. Kommunikationsindsatsen skal optimeres, så den sker så tidligt som muligt, både generelt og lokalt, ligesom informationer om stormflod skal synliggøres yderligere via Kommunens hjemmeside m.v. Foruden de relevante aktører skal Kommunes kommunikationsafdeling inddrages i forbedring og planlægning af kommunikationsindsatsen som helhed.
5.  Der foretages en justering i enhedernes egne plansæt og procedurer.
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Vurdering
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Et udbud jf. reglerne afholdes inden for beredskabets økonomiske ramme.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at Beredskabskommissionen godkender evalueringsgruppens anbefalinger.
2.    at Beredskabskommissionen løbende orienteres om resultater i medfør af anbefalingerne.
Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 6. marts 2017:
Fraværende:  Jørn-Ole Didriksen (V), Kurt Rasmussen (A)
Taget til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 10. maj 2017:
Fraværende:  Egon Bo
Godkendt.

6.     Eventuelt (D)

Sagsnr.: 330-2017-15580               Dok.nr.: 330-2017-124491                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Eventuelle sager.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at eventuelle sager drøftes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 10. maj 2017:
Fraværende:  Egon Bo
I.A.B

Hvad er en dagsorden?

En dagsorden er en liste over sager, som byrådet eller et udvalg skal behandle på et givent møde.

Hvad er et udvalg?

Et udvalg i Slagelse Kommune er en gruppe af personer som er valgt ud af en større forsamling, f.eks. ud af byrådet, til at løse en bestemt opgave eller til at varetage bestemte typer opgaver løbende. Eksempelvis sidder byrådsmedlem Christopher Trung i Social- og Beskæftigelsesudvalget og i kommunens handicap- og psykiatriudvalg.