Møde i Beredskabskommissionen d. 13. december 2016

4.     Vagtcentral (O)

Sagsnr.: 330-2016-87381                 Dok.nr.: 330-2016-728135          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Orientering om samarbejde omkring vagtcentral.
Baggrund
På baggrund af stemmeaftalen om kommunernes økonomi for 2015 er der udarbejdet et kommissorium for analyse af vagtcentraler (vedlagt), som var forudsat afsluttet med udgangen af 2016. Det er senest oplyst, at deadline for analysearbejdet indtil videre er udsat til en 1. juli 2017.
På baggrund af udskydelsen af arbejdet, som tilsvarende vil forsinke processen omkring en forventet etablering af nye større fælles vagtcentraler, finder beredskabschefen det hensigtsmæssigt, at der allerede nu etableres en samarbejdsaftale omkring relevante ydelser med en af de eksisterende døgnbemandede vagtcentraler i Redningsberedskabet, hvorfor dette arbejde iværksættes snarest på rent administrativt niveau.
Fremskyndelse af et samarbejde prioriteres bl.a. i lyset af en række driftsmæssige udfordringer i relation til beredskabets nuværende setup.
Det forudsættes at et samarbejde samlet set ikke medfører en merudgift for Slagelse kommunes beredskab i forhold til den nuværende vagtcentralopgave, ligesom der i en evt. aftale tages forbehold, som sikrer en relativ handlefrihed i relation til kommende krav og muligheder i forlængelse af det kommende analysearbejde.
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Vurdering
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efteretning.