Møde i Beredskabskommissionen d. 27. september 2016

2.      Orientering om beredskabsområdet (O)

Sagsnr.: 330-2016-65766               Dok.nr.: 330-2016-531432                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Aktuelle sager på beredskabsområdet.
Baggrund
Beredskabschefen orienterer om aktuelle sager.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 27. september 2016:
Fraværende:  Egon Bo
Taget til efterretning.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.