Møde i Beredskabskommissionen d. 5. april 2016

6.      Organisering af Resc, Kommissorium (B)

Sagsnr.: 330-2016-22721               Dok.nr.: 330-2016-176469                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Der skal træffes beslutning om kommissorium for udarbejdelse af modeller for den fremtidige organisering af Resc.
Baggrund
På beredskabskommissionens møde den 10. februar blev det bl.a. besluttet, at der skulle udarbejdes et eller flere oplæg til en evt. fremtidig ændret organisering af Resc.
På den baggrund har administrationen udarbejdet et kommissorium for projektet (bilag).
Retligt grundlag
Beskrives i projektet.
Handlemuligheder
Drøftes under mødet.
Vurdering
IAB.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
IAB.
Konsekvenser for andre udvalg
IAB.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller:
1.    at Kommissoriet godkendes.
2.    at Udgifter til ekstern bistand finansieres af overførte midler på brandskolens driftsbudget.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 5. april 2016:
Fraværende:  Jørn-Ole Didriksen
Kommissorium godkendt.