Møde i Beredskabskommissionen d. 21. marts 2018

5.     Status på budget 2018 (O)

Sagsnr.: 330-2018-17332               Dok.nr.: 330-2018-152413                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Konst. Beredskabschef orienterer om status på budget 2018.
Baggrund
På beredskabskommissionsmøde den 31. januar 2018 blev der orienteret om status på budget 2018, herunder de budgetmæssige udfordringer som følge af udbuddet af beredskaberne i Korsør og Skælskør.
Status for budget 2018 er uændret, og beredskabet forventer fortsat at kunne indeholde merudgiften til Falck i budget 2018, under forudsætning af at beredskabet får overført ikke-forbrugte midler fra budget 2017 til budget 2018.
Fra år 2019 er der fortsat en ubalance i budgettet, og der skal i løbet af 2018 således fortsat arbejdes på hvorledes midlerne kan tilvejebringes.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Konst. Beredskabschef indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 21. marts 2018:
Fraværende:  Anders Koefoed (V), Lars J. Petersen, Marianne Kristiansen, Søren Hald
Konst. Kommunaldirektør orienterede endvidere om en ny pulje, beregnet til at dække udgifterne ved højvandeindsatser.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.