Møde i Beredskabskommissionen d. 5. april 2016

3.      Strategiske udviklingsområder (D)

Sagsnr.: 330-2016-22721               Dok.nr.: 330-2016-176360                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Der gives orientering om tids- og handleplan for de strategiske udviklingsområder, som blev drøftet på beredskabskommissionens møde den 10. februar 2016.
Baggrund
På beredskabskommissionens møde den 10. februar blev drøftet en række projekter på beredskabsområdet, med udgangspunkt i beredskabschefens strateginotat notat af 30. januar 2016 (bilag).
Områderne omfatter:
1. Risikobaseret dimensionering
2. Operativ og forebyggende robusthed
3. Synergieffekter i beredskabet
4. Aftale om Storebæltsberedskab
5. Frivilligt beredskab
6. Udbudsstrategi
7. Faglig udvikling og samarbejder/partnerskaber
8. Vagtcentral og sideaktiviteter
9. Organisering af Resc
10. Effektiviseringspotentialer, generelt og økonomisk styring
11. Kompetenceudvikling
Beredskabschefen vil i forbindelse med mødet give en foreløbig status på områderne, som oplæg til evt. drøftelse. Tentativ tids- og handleplan er vedlagt som bilag.
Projekt 1 (risikobaseret dimensionering), projekt 2 (Udbudsstrategi) og projekt 9 (Organisering af Resc behandles som selvstændige sager.
Retligt grundlag
Beredskabsloven mm.
Handlemuligheder
Drøftes under mødet.
Vurdering
Det er beredskabschefens vurdering, at en afdækning/analyse af bl.a. disse områder, med evt. efterfølgende politiske beslutningsoplæg, kan medvirke til at effektivisere beredskabsområdet både fagligt og økonomisk.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Afdækkes i forbindelse med de enkelte projektområder.
Konsekvenser for andre udvalg
IAB.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller:
1.    at Sagen drøftes
Beslutning i Beredskabskommissionen den 5. april 2016:
Fraværende:  Jørn-Ole Didriksen
Orienteringen taget til efterretning.
Søren Horn mener generelt at tidsplanen er for presset.