Møde i Beredskabskommissionen d. 21. marts 2018

6.     Præsentation af Center for Beredskab (O)

Sagsnr.: 330-2018-17332               Dok.nr.: 330-2018-152456                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Konst. Beredskabschef giver en kort præsentation af opgaverne i og organiseringen af Center for Beredskab.
Baggrund
Den nuværende beredskabskommission har fået nye medlemmer, og det vurderes derfor hensigtsmæssigt at der gives en kort præsentation af Center for Beredskabs organisering, aktiviteter mm., som kan danne grundlag for de fremadrettede drøftelser i kommissionen.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Konst. Beredskabschef indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 21. marts 2018:
Fraværende:  Anders Koefoed (V), Lars J. Petersen, Marianne Kristiansen, Søren Hald
Sagen udskudt.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.