Møde i Beredskabskommissionen d. 12. december 2018

4.     Beredskabsplan - Slagelse Kommune (B)

Sagsnr.: 330-2018-55822               Dok.nr.: 330-2018-458512                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Til at imødegå ekstraordinære hændelser skal kommunerne udarbejde og revidere en samlet beredskabsplan for kommunen mindst en gang i hver valgperiode. Slagelse Kommunes overordnede beredskabsplan er således blevet revideret i 2017.
Baggrund
Udgangspunktet for kommunens beredskab er det såkaldte sektoransvar som er beskrevet i beredskabsloven. Sektoransvaret betyder, at den myndighed, virksomhed eller institution, der til dagligt har ansvaret for et område, også har ansvaret for det pågældende område ved ekstraordinære hændelser, større ulykker og katastrofer. Det vil sige, at kommunen har ansvaret for, at opretholde og videreføre dens funktioner i tilfælde af, at der indtræffer en sådan hændelse.
Derudover er det kommunens opgave, at udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal godkendes af kommunalbestyrelsen og revideres i nødvendigt omfang, dog mindst én gang i hver valgperiode.
I Slagelse Kommune har Center for Beredskab ansvaret for udarbejdelse og opdatering af planen, hvor beredskabskommissionen indstiller til ØU/byrådet.
På den baggrund har Center for Beredskab revideret den gældende beredskabsplan fra 2013 (bilag), hvor de beskrevne opgaver, planer og procedurer er blevet justeret og tilpasset i forhold til organisatoriske ændringer i kommunen og forbedret på baggrund af gjorte og eller indhentede erfaringer.
Beredskabsplanens bilagssamling (bilag) der udgøres af procedurer og instrukser til planen, revideres administrativt og tilpasses løbende.
De enkelte centre skal herefter udarbejde eller revidere deres delplaner for eget område. Delplanerne skal sendes til udtalelse hos Center for Beredskab.
Retligt grundlag
§ 25 i lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009
Handlemuligheder
Vurdering
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Konst. Beredskabschef indstiller,
1.    at Den reviderede beredskabsplan godkendes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 12. december 2018:
Fraværende: 
Beredskabskommissionen indstiller godkendelse af den reviderede beredskabsplan.