Møde i Beredskabskommissionen d. 12. december 2018

3.     Orientering om beredskabsområdet (O)

Sagsnr.: 330-2018-55822               Dok.nr.: 330-2018-458291                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Konst. Beredskabschef orienterer om aktuelle sager på beredskabsområdet.
Baggrund
Der gives en status på aktuelle sager på beredskabsområdet, herunder:
-      Brandberedskabs til søs
-      Indflytning på brandstationen på Antvorskov Allé
-      Sommerens tørkeperiode
-      Årets aktivitetsniveau
-      Nye køretøjer i Korsør og Skælskør
-      Ændret struktur i Falck
-      Storebæltsberedskabet
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Vurdering
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Konst. Beredskabschef indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 12. december 2018:
Fraværende: 
Til efterretning.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.