Møde i Beredskabskommissionen d. 20. juni 2018

6.     Beredskabskommissionens deltagelse ved beredskabsfaglige møder mm. (D)

Sagsnr.: 330-2018-36880               Dok.nr.: 330-2018-312834                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Borgmesteren ønsker, at Beredskabskommissionens deltagelse i beredskabsfaglige møde, sammenkomster mm. drøftes.
Baggrund
Med henblik på at give kommissionen mulighed for at udvide deres beredskabsfaglige viden, ønskes en generel drøftelse af beredskabskommissionens deltagelse ved forskellige møder og beredskabsfaglige sammenkomster mm., således at kommissionsmedlemmerne er bedst mulig klædt på til at træffe beslutninger.
Da Beredskabskommissionen har fået nye medlemmer, og der i år er mulighed for at se det særlige tunnelberedskab tæt på under indsats, forslår Konst. Beredskabschef, at beredskabskommissionen deltager i årets fuldskalaøvelse i Storebæltstunnelen natten mellem den 27. og 28. oktober 2018.
Retligt grundlag
Kommunalfuldmagten.
Handlemuligheder
Vurdering
Det er Borgmesterens vurdering, at beredskabskommissionens deltagelse ved forskellige beredskabsfaglige møder, sammenkomster mm., vil give kommissionen en bredere viden i det beredskabsfaglige område.
Det forudsættes at planlægningen sker under hensyntagen til beredskabet samlede budget, således det ikke får indvirkning på serviceniveauet og driften af beredskabet.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Beredskabskommissionens deltagelse i beredskabsfaglige møder, sammenkomster mm. drøftes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 20. juni 2018:
Fraværende:  Henning Jørgen Petersen
Punktet blev drøftet, herunder beredskabskommissionens deltagelse ved årtes øvelse i Storebæltsberedskabet.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.