Møde i Beredskabskommissionen d. 20. juni 2018

3.     Præsentation af Center for Beredskab (O)

Sagsnr.: 330-2018-36880               Dok.nr.: 330-2018-312599                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Konst. Beredskabschef giver en kort præsentation af opgaverne i og organiseringen af Center
for Beredskab.
Baggrund
Sagen blev udskudt på seneste beredskabskommissionsmøde.
Den nuværende beredskabskommission har fået nye medlemmer, og det vurderes derfor
hensigtsmæssigt at der gives en kort præsentation af Center for Beredskabs organisering,
aktiviteter mm., som kan danne grundlag for de fremadrettede drøftelser i kommissionen.
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Vurdering
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Konst. Beredskabschef indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 20. juni 2018:
Fraværende:  Henning Jørgen Petersen
Orienteringen tages til efterretning.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.