Møde i Beredskabskommissionen d. 27. september 2016

4.      Forlængelse af brandslukningsaftale med Falck (B)

Sagsnr.: 330-2016-65766               Dok.nr.: 330-2016-544329                                          Åbent
Kompetence: Beredskabskommissionen
Beslutningstema
Der skal træffes beslutning om evt. forlængelse af aftalen med Falck om det operative beredskab for perioden 1. januar – 31. december 2017.
Baggrund
I dag drives det operative beredskab på Station Korsør og Skælskør af en ekstern leverandør, Falck Danmark A/S, mens stationen i Slagelse samt beredskaberne på Agersø og Omø drives kommunalt. Kontrakten med Falck er forlænget i 2016 med ét år, og løber indtil 31. december 2016 med option på en forlængelse på yderligere et år indtil 31. december 2017.
Retligt grundlag
Tilbudsloven
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationen bemærker:
a) At beredskabets budget for 2017 ikke er endeligt besluttet, men er under behandling.
b) At beredskabets risikobaserede dimensionering ikke er endeligt besluttet, men er under behandling (høring i Beredskabsstyrelsen og efterfølgende til godkendelse i byrådet).
c) At en ny beredskabsaftale med A/S Storebælt fra 1. januar 2017 ikke er endelig indgået, men er under behandling (det bemærkes at dele af det operative beredskab på Storebæltsforbindelsen indgår som en option i aftalen med Falck).
Det er administrationens vurdering at en ny udbudssag først kan beskrives konkret når de nævnte forhold er faldet på plads, hvilket forventes at ske ultimo 2016. Det betyder, at det rent tidsmæssigt ikke er muligt at udbyde opgaven med virkning fra 1. januar 2017.
Det anbefales derfor at ”Falckaftalens” option om at forlænge aftalen med yderligere 1 år bringes i anvendelse.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Kommunaldirektøren/Beredskabschefen indstiller,
1.    at aftalen med Falck om operativt beredskab forlænges for perioden 1. januar – 31. december 2017
Beslutning i Beredskabskommissionen den 27. september 2016:
Fraværende:  Egon Bo
Godkendt.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.