Møde i Beredskabskommissionen d. 19. september 2017

4.     Aftale om Storebæltsberedskab (D)

Sagsnr.: 330-2017-64235               Dok.nr.: 330-2017-567591                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Drøftelse af aftaleforhold mellem Slagelse Kommune og A/S Storebælt.
Baggrund
Den 31. december 2017 udløber Slagelse Kommunes nuværende beredskabsaftale med A/S Storebælt.
Som en del af beredskabsaftalen udarbejder Slagelse Kommunes Center for Beredskab årligt en beretning for det forudgående år. Beretningen for 2016 (vedlagt som bilag) er en udvidet beretning/notat, der dels beskriver de konkrete aktiviteter i 2016 og dels beskriver beredskabet i et bredere perspektiv, herunder de udfordringer der særligt gør sig gældende i forhold til tunnelen.
Beretningen vurderes at være et vigtigt grundlag for drøftelserne omkring en ny beredskabsaftale efter 2017.
I forbindelse med de langvarige administrative drøftelser omkring en ny aftale, kan det konstateres, at A/S Storebælt ønsker en ny beredskabsaftale, der fremadrettet bygger på et reduceret budget, der gradvist yderligere reduceres år for år.
Center for Beredskab har i muligt omfang tilstræbt at imødekomme A/S Storebælts effektiviseringskrav i bestræbelserne på at indgå en ny aftale. Det er dog endnu ikke lykkedes at indgå en ny aftale, primært på grund af uenighed omkring det økonomiske grundlag.
Da Storebæltsberedskabet i betydeligt omfang vurderes at bygge på politiske beslutninger, forelægges sagen til drøftelse i beredskabskommissionen.
Beredskabschefen vil på mødet give en opdateret status på forhandlingerne omkring en ny aftale.
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Vurdering
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.   at  Sagen drøftes
Beslutning i Beredskabskommissionen den 19. september 2017:
Fraværende:  Doris Neumann, Henning Blok Madsen, Jørn-Ole Didriksen, Lars J. Petersen
Sagen drøftet.
Beredskabskommissionen forudsætter at der indgås en beredskabsaftale pr. 1. januar 2018 med en økonomisk ramme på minimum 8,5 mio. årligt (uden yderligere besparelser indarbejdet i aftalen), svarende til de nuværende omkostninger for den overbyggende dimensionering som forvaltes af Slagelse Kommune i relation til beredskabet på Storebæltsforbindelsen.
Beredskabskommissionen anmoder borgmesteren om - såfremt der ikke opnås enighed om en ny aftale senest den 23. okt. 2017, der skaber tilstrækkelig sikkerhed for at beredskabsniveauet kan videreføres - at rette henvendelse til Transportministeren for en afklaring omkring eventuelle forringelser i Storebæltsberedskabet.