Møde i Beredskabskommissionen d. 12. september 2018

2.     Orientering om beredskabsområdet (O)

Sagsnr.: 330-2018-55822               Dok.nr.: 330-2018-458291                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Konst. Beredskabschef orienterer om aktuelle sager på beredskabsområdet.
Baggrund
Der gives en status på aktuelle sager på beredskabsområdet, herunder:
- Brandberedskabs til søs
- Indflytning på brandstationen på Antvorskov Allé
- Sommerens tørkeperiode
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Vurdering
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Konst. Beredskabschef indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.