Møde i Beredskabskommissionen d. 21. marts 2018

4.     Status på aftaler/kontrakter (O)

Sagsnr.: 330-2018-17332               Dok.nr.: 330-2018-146747                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Konst. Beredskabschef orienterer om status på aftaler/kontrakter.
Baggrund
I forlængelse af udbuddet og ny kontrakt med Storebælt er der nu indgået aftaler omkring udførelsen af:
· Drift af BVK og følgekøretøj i Korsør
· Mandskab til 1. udrykning fra Nyborg
· Drift og garagering af BVK og følgekøretøj i Nyborg
· Midlertidig lejeaftale af brosprøjte indtil ny leveres
Retligt grundlag
Ingen bemærkning.
Handlemuligheder
Ingen bemærkning.
Vurdering
Ingen bemærkning.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkning.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkning.
Indstilling
Konst. Beredskabschef indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 21. marts 2018:
Fraværende:  Anders Koefoed (V), Lars J. Petersen, Marianne Kristiansen, Søren Hald
Til efterretning.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.