Møde i Beredskabskommissionen d. 10. maj 2017

3.     Storebæltsberedskabet, Evaluering af Tunneløvelse 2016 (O)

Sagsnr.: 330-2017-15580               Dok.nr.: 330-2017-293675                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Den 30. oktober 2016 blev der afholdt en større øvelse i Storebæltstunnelerne.
Der orienteres om øvelsens resultater, som bl.a. fremgår mere specifikt af de udarbejdede øvelsesrapporter (bilag). 
Baggrund
Den 30. oktober 2016 blev der afholdt en fuldskala øvelse i og omkring Storebæltstunnelerne.
Øvelsen omfattede et scenario med et godstog med udslip af kemikalier, samt brand og et mindre antal tilskadekomne i forbindelse med en involveret arbejdstrolje.
Øvelsen er efterfølgende evalueret af de ansvarlige myndigheder og virksomheder indenfor egen sektor og efterfølgende samlet i Kontaktgruppen for Beredskabet på Storebæltsforbindelsen. Slagelse Kommunes Redningsberedskabs og Kontaktgruppens rapport er vedlagt som bilag.
Redningsberedskabets rapport (bilag) konkluderer bl.a.:
- At der er behov for en styrkelse af uddannelsesniveauet i forhold indsats ved uheld med farlige stoffer.
- At der er behov for en række justeringer i indsatsmateriellet.
- At der er behov for en række tekniske forbedringer, herunder det forberedte kommandostade under Korsør station.
Kontaktgruppens rapport (bilag) konkluderer mere bredt og supplerende bl.a.:
- At der fortsat er behov for uddannelse og rutinering i samtlige sektorer.
- At beredskabet på forbindelsen generelt forsat er velfungerende og særdeles robust og
- At samarbejdet fungerede tilfredsstillende.
Det forventes at de enkelte sektorer følger på egne forbedringspunkter. Tværgående læringspunkter behandles endvidere i Kontaktgruppen.
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Det er beredskabschefens vurdering, at øvelsens generelt positive resultat i høj grad beror på det beredskab, som Slagelse Kommune har etableret i medfør af den aftale om et overbyggende beredskab, som er indgået med Storebælt A/S. Beredskabschefen er også enig i, at der er etableret et robust beredskab, som dog generelt også er udfordret af den beredskabsmæssige geografi, hvor der ikke umiddelbart er de nødvendige beredskabsressourcer til rådighed i lokalområdet. Dette medfører bl.a. at redningsberedskabets alarmering- og mødeplan skal være omfattende, så der hurtigt kan indsættes tilstrækkelige kvalificerede indsatsstyrker ved en ulykke i Storebæltstunnelen.
Slagelse Kommune har bl.a. gjort A/S Storebælt opmærksom på disse forhold i 2016, hvor der var fremskredne drøftelser omkring en ny beredskabsaftale pr. 1. januar 2017. Den eksisterende aftale er dog blevet forlænget indtil 31. december 2017.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.   at  Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 10. maj 2017:
Fraværende:  Egon Bo
Til efterretning.