Møde i Beredskabskommissionen d. 19. september 2017

6.     Forhøjet vandstand - supplerende afværgeforanstaltninger (B)

Sagsnr.: 330-2017-64235               Dok.nr.: 330-2017-567670                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Der skal træffes beslutning om eventuel anskaffelse af supplerende afværgeforanstaltninger til Beredskabet til brug for indsats i forbindelse med forhøjet vandstand.
Baggrund
I forlængelse af indsatsen under den forhøjede vandstand den 3.-5. januar 2017, blev der udarbejdet en evalueringsrapport som blev behandlet i beredskabskommissionen den 10. maj. Det blev bl.a. besluttet, at en arbejdsgruppe skulle vurdere mulighederne for at styrke den afværgende indsats ved forhøjet vandstand. Arbejdsgruppens oplæg fremgår af et opsummerende notat, som er vedlagt sagen (bilag).
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Arbejdsgruppen har skitseret 3 muligheder (trin), for opgradering af indsatsmateriel.
Trin 1: Omhandler professionelt udstyr til at fylde sandsække.
Trin 2: Omhandler 400 meter mobile diger til brug på fast jævnt terræn.
Trin 3: Omhandler 600 meter mobile dæmninger (”watertubes”) til brug på ujævnt terræn
Mulighederne kan kombineres, ved fx først at vælge trin 1 og evt. først senere, at vælge trin 2 og 3. Et valg af trin 3 forudsætter, at man indledningsvist har valgt trin 1+2 og det skal således ses som en overbygning på de underliggende trin.
Under trin 1 er endvidere anført en række anbefalinger til andre kommunale forvaltninger, fx vedr. kloakker.
Vurdering
Det er beredskabschefens vurdering, at trin 1 vil bidrage til hjælp af borgernes egensikring (hjælp til selvhjælp), som der var gode erfaringer med under hændelsen 3.-5. januar 2017. Trin 1 bibringer også beredskabet bedre udstyr som vil spare tid til at etablere spærringer med sandsække o.lign. særligt i den indledende fase, hvor de enkelte huse og hjem ikke får beredskabets højeste prioritet.
Beredskabets prioritet er indledningsvis i forhold til større områder og samfundskritisk infrastruktur.
Det er vurderingen, at afværgeforanstaltningerne i trin 2 kan bidrage til hurtigere at foretage prioriterede spærringer fx på tværs af veje, hvor der pt. er planlagt med bigbags m.v. som er noget mere ressourcekrævende.
Det er endeligt vurderingen at trin 3 (”watertubes”) kan bidrage til at lave midlertidige diger på særligt udsatte områder, omend foranstaltningerne er forholdsvis ressourcekrævende og forudsætter et vist forvarsel.
Det bemærkes, at ingen af de anbefalede trin 1-3 vurderes bedre end mere permanente foranstaltninger, herunder henset til tidsperspektivet i relation til varsler og etablering af foranstaltningerne.
Det er vurderingen at der uanset valg af trin bør arbejdes videre med arbejdsgruppens anbefalinger under trin 1 (omkring højvandelukke, kloakker m.m.).
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Anlægsudgifterne forbundet med indkøb af afværgeforanstaltningerne er:
- Trin 1: 220.000 kr.
- Trin 2: +1.900.000 kr.
- Trin 3: +2.030.000 kr.
Udstyret har en forventet levetid på 10- 20 år og eventuelle mindre driftsudgifter forudsættes indeholdt i beredskabets driftsbudget.
Der er ikke indregnet plads til opbevaring.
Der er ikke indregnet udgifter i relation til de supplerende anbefalinger.
Investeringerne kan evt. finansieres således, at trin 1 finansieres af beredskabets eget driftsbudget i 2017. Anskaffelse af trin 2 og 3 forudsætter at der tages stilling til bevilling.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.   at (1) Trin 1 anskaffes snares og finansieres af Beredskabets driftsbudget i 2017.
2.   at (2) yderligere tiltag (trin 2-3) herunder evt. finansiering drøftes.
3.   at (3) Der tages stilling til notatets anbefalinger under trin 1 (vedr. højvandelukke og kloakering).
Beslutning i Beredskabskommissionen den 19. september 2017:
Fraværende:  Doris Neumann, Henning Blok Madsen, Jørn-Ole Didriksen, Lars J. Petersen
At 1 Godkendt.
At 2 Drøftet.
At 3 Notatets anbefalinger oversendes til Landdistrikts- Teknik- og Ejendomsudvalget.