Møde i Beredskabskommissionen d. 28. juni 2016

3.     Udbudsstrategi på beredskabsområdet (B)

Sagsnr.: 330-2016-44753               Dok.nr.: 330-2016-350960                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
I dag drives det operative beredskab på Station Korsør og Station Skælskør af en ekstern leverandør, Falck Danmark A/S, mens stationen i Slagelse samt beredskaberne på Agersø og Omø drives kommunalt. Kontrakten med Falck er forlænget i 2016 med ét år, og løber indtil 31. december 2016.  Der skal derfor besluttes hvorledes beredskabet skal organiseres pr. 1. januar 2017, samt processen forbundet hermed.
Baggrund
På beredskabskommissionens møde den 10. februar 2016 blev det besluttet, at udarbejde en udbudsstrategi, som skal danne rammerne for eventuelle udbud på det operative område, samt evt. andre muligheder for organisering af det operative område efter 2016.
På den baggrund har administrationen udarbejdet et notat (bilag) med en række overvejelser i forbindelse med et evt. udbud/valg af leverandør. Notatet beskriver 3 konkrete modeller for en organisering af beredskabet:
1) Forsætter som hidtil (kommunalt i Slagelse – Falck i Korsør og Skælskør)
2) Hele det operative beredskab udbydes (samlet eller stationsvis)
3) Hele beredskabet hjemtages
I forlængelse af modellerne beskriver notatet endvidere flere hensyn som skal iagttages i relation til processen (tidsperspektivet), herunder den igangværende revision af den risikobaserede dimensionering, samt budgetsituationen, hvor det er forudsat, at beredskabet finder væsentlige effektiviseringer i 2017, som bl.a. forudsættes tilvejebragt i den kommunale del af beredskabet, samt i evt. nye aftaleforhold, som skal afspejle det nye besluttede serviceniveau.
Retligt grundlag
Tilbudsloven.
Handlemuligheder
De forskellige modeller er beskrevet i notatet.
Når ”udbudsmodellen er besluttet kan opgaverne udbydes enten i 2016 eller 2017, som også er nærmere beskrevet i notatet.
Vurdering
Det er administrationens vurdering at et udbud, samt evt. overdragelse af opgaver i 2016, vil være et yderst presset projekt. Administrationen finder derfor - uanset valg af procesplan - at der bør afsættet økonomi til eksterne konsulenter og i særdeleshed såfremt Kommunen skal afgive kontrolbud på opgaven. 
Når selve udbudsformen er besluttet er der fortsat en række delelementer, der skal tages stilling til i forbindelse med udbuddet (optioner m.m.). Det anbefales, at administrationen bemyndiges til at udarbejde et evt. udbud så det er så fordelsagtigt for Kommunen som muligt, uden yderligere politisk behandling.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Såfremt aktuelle dele af beredskabet først udbydes i 2017 skal der tages stilling til den forudsatte/manglende finansiering.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Kommunaldirektøren/beredskabschefen indstiller,
1.    at  der træffes beslutning om udbudsmodel
2.    at  der træffes beslutning om tidspunkt og ramme for udbuddet
3.    at  der såfremt udbuddet afholdes i 2017 drøftes manglende finansiering i 2017
4.    at  der afsættes et råderum til konsulentbistand
5.    at  administrationen, såfremt opgaven udbydes, bemyndiges til at udforme et for Kommunen mest fordelagtigt udbud.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 28. juni 2016:
Fraværende:  Egon Bo
Sagen udskydes till behandling på beredskabskommissionens møde den 27. september.