Møde i Beredskabskommissionen d. 27. september 2016

3.      Samarbejdsaftale med Korsør Ungdoms Brandvæsen (B)

Sagsnr.: 330-2016-65766               Dok.nr.: 330-2016-531438                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Godkendelse af samarbejdsaftale med Korsør Ungdoms Brandvæsen (KUB)
Baggrund
Ungdomsbrandkorps i Danmark har via Beredskabsstyrelsens midler mulighed for at søge om enhedstimebetaling for visse dele af deres uddannelse.
Normalt er ungdomsbrandkorps organiseret gennem den enkelte kommune.
KUB er derimod organiseret som et ungdomsbrandkorps med relationer i såvel privat regi samt med relationer til Falck.
Center for Beredskab (CFB) er gennem drøftelser med Beredskabsstyrelsen blevet gjort bekendt med, at KUB kan søge om midler på lige fod med kommunale ungdomsbrandkorps når der foreligger en samarbejdsaftale med Center for Beredskab (en kommunal institution).
KUB’s formål er gennem arbejde, uddannelse og leg, at opdrage de unge til aktive og ansvarsbevidste medmennesker, i særdeleshed med henblik på at hjælpe andre i Brandvæsens ånd, samt befordre et godt kammeratskab.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger

Handlemuligheder
Udbetaling af midler sker efter nærmere beskreven aftale samt efter revisionspåtegning
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at Samarbejdsaftalen godkendes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 27. september 2016:
Fraværende:  Egon Bo
Godkendt.