Møde i Beredskabskommissionen d. 19. september 2017

5.     Nedlægning af sikringsrum Jernbanevej 11A-B (B)

Sagsnr.: 330-2017-64235               Dok.nr.: 330-2017-567648                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Nedlæggelse af sikringsrum Jernbanevej 11A-B, 4230 Skælskør.
Baggrund
Arkitektfirmaet Mangor & Nagel Arkitekter har ved skrivelse af 26. juni 2017, på vegne af Skælskør Boligselskab afd. 6, ansøgt om muligheden for, at nedlægge sikringsrum i forbindelse med energirenovering.
I projektet indgår bl.a. udvendig efterisolering af facaden. I forbindelse med
efterisoleringen af facaden ønskes lukning af eksisterende lyskasser (flugtveje fra sikringsrum) til kælderen, som vil medføre, at funktionen som sikringsrum i kælderen må nedlægges.
Fordelen ved at lukke de eksisterende lyskasser er:
· At bygningen får større tæthed og derved opnår større energibesparelse
Retligt grundlag
Nedlæggelse af sikringsrum reguleres efter LBK nr. 732 af 20. august 2003 § 20, stk. 2 der beskriver, at kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde kan godkende nedlæggelse af sikringsrum, uden at der skal opføres erstatningsrum såfremt, sikringsrummet udgør en hindring for gennemførelse af en aktuel ombygning. 
Handlemuligheder
Reetablering af åbningerne vurderes at være mulig hvis behovet skulle opstå.
Vurdering
Det er Beredskabets vurdering, at sikringsrummet udgør en hindring for gennemførelsen, af den ansøgte ombygning.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.   at  Ansøgningen imødekommes
Beslutning i Beredskabskommissionen den 19. september 2017:
Fraværende:  Doris Neumann, Henning Blok Madsen, Jørn-Ole Didriksen, Lars J. Petersen
Godkendt.