Møde i Beredskabskommissionen d. 10. maj 2017

2.     Orientering om Beredskabsområdet (O)

Sagsnr.: 330-2017-15580               Dok.nr.: 330-2017-124339                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Aktuelle sager på beredskabsområdet.
Baggrund
Beredskabschefen orienterer om aktuelle sager.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 10. maj 2017:
Fraværende:  Egon Bo
Taget til efterretning.
Der blev bl.a. orienteret om en Brand i Bisserup, hvor det lokale |brandvæsen| var til stede. Administrationen indkalder til et møde hvor der udveksles en forventningsafstemning i forhold til forskellige initiativer herunder den forbundne sikkerhed.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.