Møde i Beredskabskommissionen d. 5. april 2016

4.      Risikobaseret dimensionering, Kommissorium (B)

Sagsnr.: 330-2016-22721               Dok.nr.: 330-2016-176425                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Der skal træffes beslutning om kommissorium for udarbejdelse af den risikobaserede dimensionering, herunder overordnede modeller der skal indgå i forslag til serviceniveau.
Baggrund
På beredskabskommissionens møde den 10. februar blev det bl.a. besluttet, at der skulle gennemføres en revision af den risikobaserede dimensionering.
På den baggrund har administrationen udarbejdet et kommissorium for projektet (bilag).
Retligt grundlag
Beredskabsloven mm.
Handlemuligheder
Drøftes under mødet.
Vurdering
Det er beredskabschefens vurdering, at tidsplanen er forholdsvis stram - men mulig - med forbehold for Beredskabsstyrelsens sagsbehandlingstid og den politiske mødekalender.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
IAB.
Konsekvenser for andre udvalg
IAB.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller:
1.    at Kommissoriet godkendes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 5. april 2016:
Fraværende:  Jørn-Ole Didriksen
Kommissorium godkendt.
Dykkerberedskab optages som et fokusområde.