Møde i Beredskabskommissionen d. 21. marts 2018

3.     Orientering om beredskabsområdet (O)

Sagsnr.: 330-2018-17332               Dok.nr.: 330-2018-146727                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Aktuelle sager på beredskabsområdet.
Baggrund
Der gives en status på aktuelle sager på beredskabsområdet, herunder en overordnet status på:
· Brand og Redning
· Rednings- og Sikkerhedscenter (RESC)
· Det frivillige redningsberedskab
· Storebæltsberedskab
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Konst. Beredskabschef indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 21. marts 2018:
Fraværende:  Anders Koefoed (V), Lars J. Petersen, Marianne Kristiansen, Søren Hald
Der blev endvidere orienteret om at SK forsyning, begynder at opkræve betaling for vand til brandslukning. Borgmesteren retter henvendelse til SK forsyning i denne sag
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.