Møde i Beredskabskommissionen d. 5. april 2016

5.      Udbudsstrategi, Kommissorium (B)

Sagsnr.: 330-2016-22721               Dok.nr.: 330-2016-176452                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Der skal træffes beslutning om kommissorium for udarbejdelse af en udbudsstrategi på det operative område.
Baggrund
På beredskabskommissionens møde den 10. februar blev det bl.a. besluttet, at der skulle udarbejdes en udbudsstrategi, som skal beskrive muligheder/rammer for et evt. udbud af hele eller dele af det operative beredskab.
På den baggrund har administrationen udarbejdet et kommissorium for projektet (bilag).
Retligt grundlag
Beskrives i projektet.
Handlemuligheder
Drøftes under mødet.
Vurdering
Det er beredskabschefens vurdering, at et evt. udbud først kan laves når serviceniveauet er besluttet.
Det er endvidere vurderingen at eventuelle økonomiske effektiviseringer i forhold til evt. aftaler med eksterne leverandører først får gennemslag når en aftale udmøntes i praksis.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
IAB.
Konsekvenser for andre udvalg
IAB.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller:
1.    at Kommissoriet godkendes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 5. april 2016:
Fraværende:  Jørn-Ole Didriksen
Kommissorium godkendt