Møde i Beredskabskommissionen d. 13. december 2016

3.     Risikobaseret dimensioneringsplan (B)

Sagsnr.: 330-2016-87381                 Dok.nr.: 330-2016-728157          Åbent
Kompetence: BY
Beslutningstema
I henhold til beredskabsloven skal kommunalbestyrelsen godkende Redningsberedskabets dimensioneringsplan. Planen tager udgangspunkt i beredskabskommissionens anbefalede serviceniveau/beredskabsmodel og forelægges i sin helhed sammen med Beredskabsstyrelsens udtalelse.
Baggrund
Det kommunale redningsberedskab skal i den enkelte kommune opbygges ud fra en vurdering af de lokale risici (risikobaseret dimensionering).
Konkret indebærer det, at kommunens beredskab skal identificere og analysere risici i kommunen. På basis af denne analyse skal kommunalbestyrelsen fastlægge et serviceniveau for udrykningsberedskabet og det forebyggende beredskab m.v.
Dette arbejde blev gennemført i Slagelse kommune første gang i 2007 og blev senest revideret i 2013. Kommunens risikobaserede redningsberedskab skal således revurderes såfremt udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang i hver kommunal valgperiode.
I 2016 har Kommunens Center for Beredskab og beredskabskommissionen på ny arbejdet med denne proces.
På baggrund af beredskabskommissionens beslutning om valg af serviceniveau (mødet 19. aug. 2016) har Center for beredskab udarbejdet en samlet dimensioneringsplan, som overvejende bygger på det eksisterende serviceniveau. Dimensioneringsplanen har været til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, som bl.a. finder ”at Slagelse Brand og Redning med den planlagte dimensionering fortsat vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats”.
Retligt grundlag
§ 4, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2004 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.
Handlemuligheder
Vurdering
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Beredskabskommissionen anbefalede model forudsætter at der ”tilbageføres” 1,6 mio. til beredskabets budget i 2017 og overslagsårene.
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.   at  Beredskabskommissionen overfor byrådet indstiller dimensioneringsplanen godkendt.