Møde i Beredskabskommissionen d. 20. juni 2018

5.     Budgetgrundlag 2019 (B)

Sagsnr.: 330-2018-36880               Dok.nr.: 330-2018-312800                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
På baggrund af interne kommunale besparelser/effektiviseringer og en merudgift til Falck skal der skal træffes beslutning om, hvordan ubalancen i budgettet fra år 2019 skal finansieres.
Baggrund
På beredskabskommissionsmøde den 31. januar blev der orienteret om, at beredskabet har fået en merudgift til Falck på 638 t.kr. efter udbuddet af det operative beredskabet i Korsør og Skælskør. I den forbindelse blev der desuden orienteret om, at der som følge heraf var en ubalance i budget 2019 og overslagsårene på ca. 300 t.kr. i forhold til de daværende disponeringer, og at det skulle undersøges nærmere hvordan midlerne kunne tilvejebringes.
Beredskabet har gennemgået budget 2019, og de daværende forudsætninger, der lå til grund for ovenstående budgetafvigelse, kan ikke realiseres.
Beredskabet er de seneste år blevet pålagt en række effektiviseringer og besparelser – senest i 2017, hvor det blev besluttet at beredskabets budget skulle reduceres med 575 t.kr. henover budget 2018 og 2019.
Gennem de seneste måneder har beredskabet derfor forsøgt at implementere besparelserne. Det er imidlertid ikke muligt at implementere alle besparelserne på de ønskede områder, hvorfor disse skal findes på andre områder.
Dermed forventes merudgiften til Falck - hverken hel eller delvist – at kunne indeholdes i beredskabets nuværende budget samtidig med implementeringen af effektiviseringer og besparelser, og under forudsætning af at det eksisterende serviceniveau i kommunen fremadrettet skal kunne opretholdes.
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Beredskabskommissionen skal træffe beslutning om en af følgende modeller:
1. Opfordring til at Slagelse Kommune tager initiativ til at tildele en bevilling på 638 t.kr. fra år 2019, med henblik at opretholde det eksisterende serviceniveau i kommunen.
2. Opfordring til at Slagelse Kommune genåbner den risikobaseret dimensionering, som blev vedtaget af Byrådet i januar 2017, med henblik på at fastlægge et lavere serviceniveau, som kan finansiere merudgiften til Falck.
Vurdering
Det er Konst. Beredskabschefs vurdering, at der er behov for at træffe beslutning, der eliminerer merforbrug enten gennem kassefinansierede tillægsbevilling eller gennem en servicereduktion, der kan skabe tilstrækkelig finansiering.
Beredskabet har foretaget en sammenligning af prisen pr. indbygger i Slagelse Kommune set i forhold til andre kommuner. Sammenligningen tager udgangspunkt i at Slagelse Kommunes beredskab tildeles 638 t.kr. i 2019, hvorved kommunens pris pr. indbygger vil ligge på 192 kr. fra 2019.
Til sammenligning er den estimerede pris pr. indbygger i Vestsjællands Brandvæsen for 2019 på 227 kr.
ECO-nøgletallene for budget 2018 er følgende:
· Sammenligningsgruppen 200 kr. pr. indbygger
· Regionen 231 kr. pr. indbygger
· Hele landet 238 kr. pr. indbygger
Dermed er den estimerede udgift pr. indbygger i Slagelse Kommune efter en budgettildeling fortsat lavere end sammenligningskommunerne samt regions- og landsgennemsnittet.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ved opretholdelse af det nuværende serviceniveau, skal beredskabets budget tildeles 638 t.kr. i 2019 og overslagsårene.
Såfremt merudgiften til Falck skal finansieres gennem serviceforringelser, skal den risikobaseret dimensionering genåbnes, og de økonomiske konsekvenser herved er ikke nærmere opgjort.
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Konst Beredskabschef indstiller,
1.    at Beredskabskommissionen træffer beslutning om model 1 eller 2.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 20. juni 2018:
Fraværende:  Henning Jørgen Petersen
Beredskabskommissionen ønsker at fastholde serviceniveauet, og har på baggrund heraf valgt model 1.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.