Dagsordener og referater

Økonomiudvalget

Her finder du dagsordener og referater for Økonomiudvalget i Slagelse Kommune i år 2021.
Du kan klikke på en af datoerne nedenfor for at gå til den pågældende dagsorden eller det pågældende referat.

14. juni 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Opfølgning på budgetaftale 2021 - orientering om status juni (O)
3. Anvendelse af midler til velfærdsteknologi - Budget 2021-24 (B) (E)
4. Afskrivning af tilgodehavende vedrørende medarbejderbredbånd m.v. (B)
5. Selvejende institutioner - tilskud til bygningsvedligehold (B)
6. Anlægsregnskab - Sundhedshus (B)
7. FOB, helhedsplan afd. 26 Ringparken kapitaltilførsel, garantistillelse og godkendelse af Skema A (B)
8. Tillæg til udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B)
9. Slagelse Boligselskab ansøgning om godkendelse af skema B for 17 almene familieboliger og et fælleshus i Slots Bjergby (B)
10. Forslag til Lokalplan 1246, Boliger på Fordgrunden, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
11. Genoptaget - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1212, Boligbebyggelse på Fladsken 15 i Korsør med tilhørende Tillæg nr. 24 til KP 17 (B)
12. Endelig vedtagelse af lokalplan 1231, Boligudvikling i Slagelse Bypark Øst i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017 (B)
13. Genoptaget - Endelig vedtagelse af spildevandstillæg 7 - Kloakering af Frølunde Fed (B)
14. Udvikling af boligområde ved Halsskov Havn (B)
15. Ndr. Ringgade 14 4200 - Nyt område til kommunens parkeringsfond (B)
16. Hævdsag i Slagelse (B)
17. Ny hal i Sørby til E-sport (B)
18. Godkendelse af strateginotat på beskæftigelsesområdet (B)
19. Etablering af læreruddannelsen i Slagelse Kommune (B)
20. Tids- og Handleplan for overdragelse af drift af varmestuerne i Korsør og Skælskør til anden leverandør(B)
21. Oprettelse af Klubtilbud i relation til CSU-Slagelse (B)
22. Arbejdsmiljø og uddannelse i Rengøringsservice (B)
23. Placering af regionalt fødevareklyngekontor i Slagelse (B)
24. Status og igangsættelse af inddragelse af borgerne i kommunens crowdsourcing-projekt (B)
25. Videre arbejde med kernefortællingen herunder Broløbet (B)
26. Lovkrav om whistleblowerordning (O)
27. Opfølgning på motion i arbejdstiden (O)
28. Initiativsag - Forslag om initiativer vedr. Slagelse Kommunes økonomi (B)
29. Gensidig orientering (O)
30. Lukket: Stillingtagen til udbud og salgsvilkår for ejendommen Brovej 7 i Slots Bjergby (B)
31. Lukket: Stillingtagen til nedlæggelse af offentlig vejareal og efterfølgende salg (B)
32. Lukket: Rosenkildevej / Valmuevej 4200 - Vejudvidelse - Ekspropriation (B)
33. Lukket: Godkendelse af referat (B)
34. Lukket: Beslutning om eventuelt samarbejde (B)
25. maj 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Genoptaget - Befolkningsprognose 2022-2034 (B)
3. Forslag til Kommuneplan 2021 - 2032 med tilhørende miljøvurdering (B)
4. Borgerrådgiverens årsberetning 2020 (O)
5. Budgetopfølgning 2 for 2021 - Økonomiudvalget (B)
6. Budgetopfølgning 2. - samlet budgetopfølgning (B)
7. Budget 2022 - Kan/skal opgaver ØU's budget (D)
8. Anlægsbevilling til badebroer - fremrykning af budget 2022 (B)
9. Henvendelse fra Rosenkilde Vuggestue og Børnehave om lån i forbindelse med etablering af nyt tag (B)
10. Skælskør Boligselskab, afdeling 2029 - Ansøgning om forøget lånoptagelse (B)
11. Disponering af pulje til erhvervsforeningerne på 3 mio. kr. (B)
12. Anlægsregnskab over 2 mio. kr. på overdragelse af udstykninger til div. grundejerforeninger (B)
13. B73 - udvidelse af klubhus - status (B) (O)
14. Forslag til Lokalplan 1228 Boliger ved Bjergbygade, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøvurderingsscreening (B)
15. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse, samt tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 (B)
16. Cykelsti, Bildsøvej - Ekspropriation (B)
17. Slagelse Landevej, 4220 - Igangsættelse af ekspropriation for vejudvidelse i forbindelse med etablering af venstresvingsbane ved indkørsel til Korsør Genbrugsstation(B)
18. CO2-mål for kommunens egen drift (B)
19. Klimakonference 2022 (B)
20. Ny uddannelse til Slagelse Kommune - pædagogisk assistentuddannelse (B)
21. Småjob (B)
22. Årsrapport for Korsør Havn 2020 (B)
23. SK Forsyning A/S Årsrapport 2020 og mandat til generalforsamlingen (B)
24. Kriterier for udmøntning af midler til tiltrækning af events og større begivenheder (B)
25. Samarbejde med Forsøgscenter AU Flakkebjerg (D)
26. Initiativsag til økonomiudvalget vedr. ansøgning om kommunal overtagelse af projekt: Cykelfærge Korsør-Nyborg (B)
27. Initiativsag til økonomiudvalget - tilskud til at understøtte arbejdet omkring Broløbet (B)
28. Gensidig orientering (O)
29. Lukket: Salg af ejendom i Slagelse (B)
30. Lukket: Stillingtagen til forhandlingsresultat vedr. opkøb af landbrugsarealer ved Slagelse (B)
31. Lukket: Vejadgang for parkeringsareal ved Campus Slagelse (B)
32. Lukket: Drøftelse vedr. evt. opkøb af ejendom i Slagelse (D)
33. Lukket: Drøftelse vedr. evt. køb af areal (D)
34. Lukket: Drøftelse af evt. køb af grundstykke 4243 Rude (D)
35. Lukket: Godkendelse af referat (B)
36. Lukket: Drøftelse vedr. forbrændingsanlægget i Slagelse (D)
19. april 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Regnskab 2020 (B)
3. Investeringsrammer for kommunens kapitalforvaltning (B)
4. Dalmosehallen - Anmodning om kommunal garantistillelse (B)
5. Ansøgning om anlægsbevilling til renovering af Torvegade 22-26 (B)
6. Anlægsbevilling til implementering af bæredygtighedsstrategien i 2021 (B)
7. Tilskud til græskarfestival (B)
8. Økonomiforhandlinger KL og regering 2021 (D)
9. Slagelse Boligselskab - afdeling 38 Boeslunde - godkendelse af skema B (B)
10. Forslag til Lokalplan 1218, Boligbebyggelse på Møllevej 3 og 5, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
11. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 (B)
12. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (B)
13. Placering af transformerstation i "Granskoven" ved Revvej samt fastsættelse af erstatningsbeløb (B)
14. Leje af areal i Bisserup til parkeringsplads (B)
15. Etablering af botilbud i Halsebyvænge (B)
16. Samarbejdsmodel om mobil blodprøvetagning i Region Sjælland (B)
17. Principielle rammer for nyt ungetilbud i Skælskør (B)
18. Ejerkommunernes godkendelse af udtrædelsesaftale i forbindelse med Odsherred Kommunes udtræden som kapitalejer i Destination Sjælland A/S
19. Bosætningskampagne 2021 - Godkendelse af Kernefortælling (B)
20. Kommunalvalg 2021 - Foreløbig fintælling (D)
21. Udpegning af kommunens repræsentant på generalforsamling 2021 i Slagelse Erhvervscenter (B)
22. Initiativsag til Økonomiudvalget vedr. sag om uddannelse af serviceassistentelever (B)
23. Initiativsag til økonomiudvalget vedr. ønske om at sende flertalsbeslutning i høring (B)
24. Gensidig orientering (O)
25. Lukket: Salg eller mageskifte af areal på Sorø Landevej ved Slagelse (B)
26. Lukket: Salg af boligareal i Sørbymagle (B)
27. Lukket: Salg af ejendom i Korsør (B)
28. Lukket: Købstilbud samt forslag til ændring af prisfastsættelse på erhvervsareal på Japanvej (B)
29. Lukket: Forhandlingsmandat til opkøb areal ved Slagelse (B)
30. Lukket: Genoptagelse - Købstilbud på erhvervsareal ved omfartsvej i Slagelse (B)
31. Lukket: Vejadgang for parkeringsareal ved Campus Slagelse (B)
32. Lukket: Stillingtagen til nedlæggelse af offentlig stiareal og efterfølgende salg (B)
33. Lukket: Orientering om status på retssag vedr. Helsingør Jern og Metal A/S (O)
34. Lukket: Godkendelse af referat (B)
26. marts 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Lukket: Arbejdsmarkedschef (B)
3. Lukket: Godkendelse af referat (B)
15. marts 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Foreløbig regnskab 2020 (O)
3. Foreløbig regnskabsresultat 2020 og overførsel til 2021 - Økonomiudvalget (B)
4. Overførelse af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg fra 2020 til 2021 (B)
5. Opfølgning på budgetaftale 2021 (O)
6. Budget 2022 - Status på økonomiudvalgets eget budget (D)
7. Lånoptagelse (B)
8. Ansøgning om anlægsbevilling - Jobhuset/Østre Skole (B)
9. Ansøgning om anlægsbevilling M/F Broen (B)
10. Afrapportering om afskrivninger på debitorer i 2020 (O)
11. Befolkningsprognose 2022-2034 (B)
12. Skælskør Boligselskab, afd. 6 - helhedsplan - godkendelse af regnskab og skema C (B)
13. Forslag til lokalplan 1231, Boligudvikling i Slagelse Bypark Øst, samt Kommuneplantillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017 med tilhørende miljøscreening (B)
14. Endelig vedtagelse af Bæredygtighedsstrategi og handlingsplan (B)
15. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1233 boliger i Sørbymagle samt tillæg nr. 51 (B)
16. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1240, Boligområde Kirke Stillinge Nord samt Kommuneplantillæg nr. 45 (B)
17. Endelig vedtagelse af spildevandstillæg 7 - Kloakering af Frølunde Fed (B)
18. Udviklingsmuligheder for Halsskov Havn (D)
19. Anlægsbevilling til udviklingstiltag på strande (B)
20. Stigsnæs Motorsport - stillingtagen til næste skridt (B)
21. Renovering af spunsvæg, Skælskør Amatør Sejlklub (B)
22. Parkeringsnormer i Slagelse By (B)
23. Slagelse Kommune - Hjemtagelse af parkeringskontrollen (B)
24. Godkendelse af samarbejde med KFUMs Sociale Arbejde om etablering af 6-8 skæve boliger ved Forsorgscenter Toften (B), (E)
25. Corona-hjælpepakke på kultur, fritid og idræts- samt turisme-området (D)
26. Ny uddannelse til Slagelse Kommune - pædagogisk assistentuddannelse (B)
27. Kommunalvalg 2021 - Afstemningssteder, fordeling og honorering af tilforordnede (B)
28. Særlig anerkendelse af medarbejdere pga. corona (B)
29. Forvaltningens betjening af Byrådet (D)
30. Årsberetning Kontrolgruppen 2020 (O)
31. Gensidig orientering (O)
32. Lukket: Salg af boligareal i Korsør (B)
33. Lukket: Opkøb af areal i Slagelse samt anlægsbudget og anlægsbevilling (B)
34. Lukket: Strategisk opkøb af areal i Slagelse (B)
35. Lukket: Købstilbud på erhvervsareal ved omfartsvej i Slagelse (B)
36. Lukket: Godkendelse af referat (B)
22. februar 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Budgetaftale 2020 pkt. 35 vedr. ny springhal - Udkast til hensigtserklæring (O)
3. Budgetaftale 2021 pkt. 35 - udkast til aftale om Slagelse sportscenter (O)
4. Budgetopfølgning 1 for 2021 - Økonomiudvalget (B)
5. Budgetopfølgning 1. for 2021 - samlet opfølgning (B)
6. Budget 2022 - Oplæg til fastsættelse af områder med særlig fokus og behov for analyser (B)
7. SK Spildevand A/S ansøgning om kommunal garanti 25 mio. kr. (B)
8. SK Varme A/S - ansøgning om kommunal garanti 50 mio. kr. (B)
9. Anlægsbevilling til Forsorgsmuseum (B)
10. Ansøgning om anlægsbevillinger Entreprenørservice (B)
11. Påbud fra brandtilsyn - ekstrabevilling til Plejecentret Blomstergården (B)
12. Tilskud til street art-festival 2021 (B)
13. Afrapportering kapitalforvaltning 2020 (O)
14. Slagelse Boligselskab - ansøgning om opførsel af seniorboliger i Dalmose (B)
15. Endelig vedtagelse af lokalplan 1237, Kontordomicil ved Batterivej i Korsør, samt kommuneplantillæg 40 til Kommuneplan 2017 (B)
16. Forslag til Lokalplan 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
17. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1220, Boligbebyggelse på Klosterbanken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2017 (B)
18. Samarbejdsaftale med organisationen Plant et Træ om skovrejsning (B)
19. Risikostyringsplan i medfør af oversvømmelsesdirektivet (B)
20. Affaldsordning - husstandsindsamling af 10 affaldsfraktioner (B)
21. Kollektiv trafik - Flextur - implementering af særlig landtakst i Slagelse Kommune (B)
22. Erhvervs- og Teknikudvalget - frigivelse af anlægsrammer 2021 - Veje og Trafik (B)
23. Bosætningskampagne 2021 (B)
24. Høringssvar ift. samarbejdsmodel for den virksomhedsrettede beskæftigelses- og erhvervsindsats (B)
25. Særlig anerkendelse af medarbejdere pga. corona (D)
26. Lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 - efterår 2020 (B)
27. Ældrerådsvalg 2021 (B)
28. Kommunalvalg 2021 - Orientering om proces (O)
29. Initiativsag til økonomiudvalget vedr. ramme/hjælpepakke til forsamlingshuse (B)
30. Gensidig orientering (O)
31. Lukket: Salg af ejendom i Slagelse (B)
32. Lukket: Spørgsmål om evt. tilbagekøb af areal (B)
33. Lukket: Udvikling af erhvervsareal ved Korsørvej/omfartsvejen/Vestmotorvejen (B)
34. Lukket: Geografiske muligheder for udvikling af nye erhvervsområder (D)
35. Lukket: Henvendelse vedr. lastvognsparkering (D)
36. Lukket: Godkendelse af referat (B)
19. januar 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Lukket: Arbejdsmarkedschef (B)
3. Lukket: Godkendelse af referat (B)