Dagsordener og referater

Økonomiudvalget

Her finder du dagsordener og referater for Økonomiudvalget i Slagelse Kommune i år 2021.
Du kan klikke på en af datoerne nedenfor for at gå til den pågældende dagsorden eller det pågældende referat.

26. marts 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Lukket: Arbejdsmarkedschef (B)
3. Lukket: Godkendelse af referat (B)
15. marts 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Foreløbig regnskab 2020 (O)
3. Foreløbig regnskabsresultat 2020 og overførsel til 2021 - Økonomiudvalget (B)
4. Overførelse af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg fra 2020 til 2021 (B)
5. Opfølgning på budgetaftale 2021 (O)
6. Budget 2022 - Status på økonomiudvalgets eget budget (D)
7. Lånoptagelse (B)
8. Ansøgning om anlægsbevilling - Jobhuset/Østre Skole (B)
9. Ansøgning om anlægsbevilling M/F Broen (B)
10. Afrapportering om afskrivninger på debitorer i 2020 (O)
11. Befolkningsprognose 2022-2034 (B)
12. Skælskør Boligselskab, afd. 6 - helhedsplan - godkendelse af regnskab og skema C (B)
13. Forslag til lokalplan 1231, Boligudvikling i Slagelse Bypark Øst, samt Kommuneplantillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017 med tilhørende miljøscreening (B)
14. Endelig vedtagelse af Bæredygtighedsstrategi og handlingsplan (B)
15. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1233 boliger i Sørbymagle samt tillæg nr. 51 (B)
16. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1240, Boligområde Kirke Stillinge Nord samt Kommuneplantillæg nr. 45 (B)
17. Endelig vedtagelse af spildevandstillæg 7 - Kloakering af Frølunde Fed (B)
18. Udviklingsmuligheder for Halsskov Havn (D)
19. Anlægsbevilling til udviklingstiltag på strande (B)
20. Stigsnæs Motorsport - stillingtagen til næste skridt (B)
21. Renovering af spunsvæg, Skælskør Amatør Sejlklub (B)
22. Parkeringsnormer i Slagelse By (B)
23. Slagelse Kommune - Hjemtagelse af parkeringskontrollen (B)
24. Godkendelse af samarbejde med KFUMs Sociale Arbejde om etablering af 6-8 skæve boliger ved Forsorgscenter Toften (B), (E)
25. Corona-hjælpepakke på kultur, fritid og idræts- samt turisme-området (D)
26. Ny uddannelse til Slagelse Kommune - pædagogisk assistentuddannelse (B)
27. Kommunalvalg 2021 - Afstemningssteder, fordeling og honorering af tilforordnede (B)
28. Særlig anerkendelse af medarbejdere pga. corona (B)
29. Forvaltningens betjening af Byrådet (D)
30. Årsberetning Kontrolgruppen 2020 (O)
31. Gensidig orientering (O)
32. Lukket: Salg af boligareal i Korsør (B)
33. Lukket: Opkøb af areal i Slagelse samt anlægsbudget og anlægsbevilling (B)
34. Lukket: Strategisk opkøb af areal i Slagelse (B)
35. Lukket: Købstilbud på erhvervsareal ved omfartsvej i Slagelse (B)
36. Lukket: Godkendelse af referat (B)
22. februar 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Budgetaftale 2020 pkt. 35 vedr. ny springhal - Udkast til hensigtserklæring (O)
3. Budgetaftale 2021 pkt. 35 - udkast til aftale om Slagelse sportscenter (O)
4. Budgetopfølgning 1 for 2021 - Økonomiudvalget (B)
5. Budgetopfølgning 1. for 2021 - samlet opfølgning (B)
6. Budget 2022 - Oplæg til fastsættelse af områder med særlig fokus og behov for analyser (B)
7. SK Spildevand A/S ansøgning om kommunal garanti 25 mio. kr. (B)
8. SK Varme A/S - ansøgning om kommunal garanti 50 mio. kr. (B)
9. Anlægsbevilling til Forsorgsmuseum (B)
10. Ansøgning om anlægsbevillinger Entreprenørservice (B)
11. Påbud fra brandtilsyn - ekstrabevilling til Plejecentret Blomstergården (B)
12. Tilskud til street art-festival 2021 (B)
13. Afrapportering kapitalforvaltning 2020 (O)
14. Slagelse Boligselskab - ansøgning om opførsel af seniorboliger i Dalmose (B)
15. Endelig vedtagelse af lokalplan 1237, Kontordomicil ved Batterivej i Korsør, samt kommuneplantillæg 40 til Kommuneplan 2017 (B)
16. Forslag til Lokalplan 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
17. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1220, Boligbebyggelse på Klosterbanken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2017 (B)
18. Samarbejdsaftale med organisationen Plant et Træ om skovrejsning (B)
19. Risikostyringsplan i medfør af oversvømmelsesdirektivet (B)
20. Affaldsordning - husstandsindsamling af 10 affaldsfraktioner (B)
21. Kollektiv trafik - Flextur - implementering af særlig landtakst i Slagelse Kommune (B)
22. Erhvervs- og Teknikudvalget - frigivelse af anlægsrammer 2021 - Veje og Trafik (B)
23. Bosætningskampagne 2021 (B)
24. Høringssvar ift. samarbejdsmodel for den virksomhedsrettede beskæftigelses- og erhvervsindsats (B)
25. Særlig anerkendelse af medarbejdere pga. corona (D)
26. Lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 - efterår 2020 (B)
27. Ældrerådsvalg 2021 (B)
28. Kommunalvalg 2021 - Orientering om proces (O)
29. Initiativsag til økonomiudvalget vedr. ramme/hjælpepakke til forsamlingshuse (B)
30. Gensidig orientering (O)
31. Lukket: Salg af ejendom i Slagelse (B)
32. Lukket: Spørgsmål om evt. tilbagekøb af areal (B)
33. Lukket: Udvikling af erhvervsareal ved Korsørvej/omfartsvejen/Vestmotorvejen (B)
34. Lukket: Geografiske muligheder for udvikling af nye erhvervsområder (D)
35. Lukket: Henvendelse vedr. lastvognsparkering (D)
36. Lukket: Godkendelse af referat (B)
19. januar 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Lukket: Arbejdsmarkedschef (B)
3. Lukket: Godkendelse af referat (B)