Dagsordener og referater

Byrådet

Her finder du dagsordener og referater for Byrådet i Slagelse Kommune i år 2021.
Du kan klikke på en af datoerne nedenfor for at gå til den pågældende dagsorden eller det pågældende referat.

22. marts 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Foreløbig regnskabsresultat 2020 og overførsel til 2021 - Økonomiudvalget (B)
3. Overførelse af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg fra 2020 til 2021 (B)
4. Opfølgning på budgetaftale 2021 (O)
5. Lånoptagelse (B)
6. Ansøgning om anlægsbevilling - Jobhuset/Østre Skole (B)
7. Ansøgning om anlægsbevilling M/F Broen (B)
8. Skælskør Boligselskab, afd. 6 - helhedsplan - godkendelse af regnskab og skema C (B)
9. Forslag til lokalplan 1231, Boligudvikling i Slagelse Bypark Øst, samt Kommuneplantillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017 med tilhørende miljøscreening (B)
10. Endelig vedtagelse af Bæredygtighedsstrategi og handlingsplan (B)
11. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1233 boliger i Sørbymagle samt tillæg nr. 51 (B)
12. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1240, Boligområde Kirke Stillinge Nord samt Kommuneplantillæg nr. 45 (B)
13. Anlægsbevilling til udviklingstiltag på strande (B)
14. Renovering af spunsvæg, Skælskør Amatør Sejlklub (B)
15. Parkeringsnormer i Slagelse By (B)
16. Slagelse Kommune - Hjemtagelse af parkeringskontrollen (B)
17. Særlig anerkendelse af medarbejdere pga. corona (B)
18. Aktivitetstilskud 2021: Guldagergaard CLAYTOPIA (B)
19. Genoptaget - Orientering vedr. Slagelse Kommunes brug af Holmegaardshuset (O)
20. Initiativsag - Miljøkontrol (B)
21. Initiativsag - Zeanet og brud på faglig blokade (B)
22. Lukket: Opkøb af areal i Slagelse samt anlægsbudget og anlægsbevilling (B)
23. Lukket: Godkendelse af referat (B)
24. Lukket: Forespørgsel om anvendelse og udvidelse af ejendom i Korsør (B)
25. Lukket: Udlejning af ejendom i Korsør (B)
1. marts 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Budgetopfølgning 1. for 2021 - samlet opfølgning (B)
3. SK Spildevand A/S ansøgning om kommunal garanti 25 mio. kr. (B)
4. SK Varme A/S - ansøgning om kommunal garanti 50 mio. kr. (B)
5. Anlægsbevilling til Forsorgsmuseum (B)
6. Ansøgning om anlægsbevillinger Entreprenørservice (B)
7. Påbud fra brandtilsyn - ekstrabevilling til Plejecentret Blomstergården (B)
8. Befordring af yderligere målgruppe til vaccination (B)
9. Tilladelse til at udøve lægevirksomhed - podere til kviktest (B)
10. Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 (B)
11. Slagelse Boligselskab - ansøgning om opførsel af seniorboliger i Dalmose (B)
12. Endelig vedtagelse af lokalplan 1237, Kontordomicil ved Batterivej i Korsør, samt kommuneplantillæg 40 til Kommuneplan 2017 (B)
13. Forslag til Lokalplan 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
14. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1220, Boligbebyggelse på Klosterbanken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2017 (B)
15. Risikostyringsplan i medfør af oversvømmelsesdirektivet (B)
16. Affaldsordning - husstandsindsamling af 10 affaldsfraktioner (B)
17. Kollektiv trafik - Flextur - implementering af særlig landtakst i Slagelse Kommune (B)
18. Erhvervs- og Teknikudvalget - frigivelse af anlægsrammer 2021 - Veje og Trafik (B)
19. Ældrerådsvalg 2021 (B)
20. Orientering vedr. Slagelse Kommunes brug af Holmegaardshuset (O)
21. Initiativsag - Nedsættelse af miljømæssig task force (B)
22. Initiativsag - Fritagelse for nationale test i folkeskolen (B)
23. Initiativsag - Nytænkning på beskæftigelsesområdet med private løsninger og inddragelse af civilsamfundet (B)
24. Initiativsag - Mere bevægelse i folkeskolen (B)
25. Lukket: Udvikling af erhvervsareal ved Korsørvej/omfartsvejen/Vestmotorvejen (B)
26. Lukket: Godkendelse af referat (B)