Dagsordener og referater

Byrådet

Her finder du dagsordener og referater for Byrådet i Slagelse Kommune i år 2021.
Du kan klikke på en af datoerne nedenfor for at gå til den pågældende dagsorden eller det pågældende referat.

21. juni 2021 ( Dagsorden )
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Tids- og Handleplan for overdragelse af drift af varmestuerne i Korsør og Skælskør til anden leverandør(B)
3. Initiativsag - Varmestuen i Skælskør (B)
4. Initiativsag - Valg af NGO til at drive varmestue i Slagelse Kommune (B)
5. Opfølgning på budgetaftale 2021 - orientering om status juni (O)
6. FOB, helhedsplan afd. 26 Ringparken kapitaltilførsel, garantistillelse og godkendelse af Skema A (B)
7. Tillæg til udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B)
8. Slagelse Boligselskab ansøgning om godkendelse af skema B for 17 almene familieboliger og et fælleshus i Slots Bjergby (B)
9. Forslag til Lokalplan 1246, Boliger på Fordgrunden, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
10. Genoptaget - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1212, Boligbebyggelse på Fladsken 15 i Korsør med tilhørende Tillæg nr. 24 til KP 17 (B)
11. Endelig vedtagelse af lokalplan 1231, Boligudvikling i Slagelse Bypark Øst i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017 (B)
12. Genoptaget - Endelig vedtagelse af spildevandstillæg 7 - Kloakering af Frølunde Fed (B)
13. Udvikling af boligområde ved Halsskov Havn (B)
14. Ndr. Ringgade 14 4200 - Nyt område til kommunens parkeringsfond (B)
15. Ny hal i Sørby til E-sport (B)
16. Godkendelse af strateginotat på beskæftigelsesområdet (B)
17. Oprettelse af Klubtilbud i relation til CSU-Slagelse (B)
18. Placering af regionalt fødevareklyngekontor i Slagelse (B)
19. Anlægsregnskab - Sundhedshus (B)
20. Helhedsorienterede indsatser (B)
21. AffaldPlus - Forbrændingsanlægget i Slagelse (D)
22. Initiativsag - Klimakost i Slagelse Kommune (B)
23. Initiativsag - Elevvenlig kommune (B)
24. Initiativsag - Inddragelse af borgerrådgiveren i sag om PFOS (B)
25. Lukket: Rosenkildevej / Valmuevej 4200 - Vejudvidelse - Ekspropriation (B)
26. Lukket: Beslutning om eventuelt samarbejde (B)
27. Lukket: Undersøgelse af kommunal anvendelse af bygning (B)
28. Lukket: Undersøgelse af muligheder ved salg af grund i Slagelse (D)
29. Lukket: Godkendelse af referat (B)
31. maj 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Forslag til Kommuneplan 2021 - 2032 med tilhørende miljøvurdering (B)
3. Borgerrådgiverens årsberetning 2020 (O)
4. Budgetopfølgning 2. - samlet budgetopfølgning (B)
5. Anlægsbevilling til badebroer - fremrykning af budget 2022 (B)
6. Henvendelse fra Rosenkilde Vuggestue og Børnehave om lån i forbindelse med etablering af nyt tag (B)
7. Anlægsregnskab over 2 mio. kr. på overdragelse af udstykninger til div. grundejerforeninger (B)
8. B73 - udvidelse af klubhus - status (B) (O)
9. Forslag til Lokalplan 1228 Boliger ved Bjergbygade, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøvurderingsscreening (B)
10. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse, samt tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 (B)
11. Cykelsti, Bildsøvej - Ekspropriation (B)
12. Slagelse Landevej, 4220 - Igangsættelse af ekspropriation for vejudvidelse i forbindelse med etablering af venstresvingsbane ved indkørsel til Korsør Genbrugsstation(B)
13. CO2-mål for kommunens egen drift (B)
14. Ny uddannelse til Slagelse Kommune - pædagogisk assistentuddannelse (B)
15. Småjob (B)
16. Årsrapport for Korsør Havn 2020 (B)
17. Stigsnæs Motorsportscenter (B)
18. Initiativsag til økonomiudvalget vedr. ansøgning om kommunal overtagelse af projekt: Cykelfærge Korsør-Nyborg (B)
19. Initiativsag - Forslag om initiativer vedr. Slagelse Kommunes økonomi (B)
20. Initiativsag - Handicapvenlig badebro ved Kongsmark Strand (B)
21. Lukket: Vejadgang for parkeringsareal ved Campus Slagelse (B)
22. Drøftelse vedr. forbrændingsanlægget i Slagelse (D)
23. Lukket: Godkendelse af referat (B)
26. april 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Regnskab 2020 (B)
3. Investeringsrammer for kommunens kapitalforvaltning (B)
4. Dalmosehallen - Anmodning om kommunal garantistillelse (B)
5. Ansøgning om anlægsbevilling til renovering af Torvegade 22-26 (B)
6. Anlægsbevilling til implementering af bæredygtighedsstrategien i 2021 (B)
7. Slagelse Boligselskab - afdeling 38 Boeslunde - godkendelse af skema B (B)
8. Forslag til Lokalplan 1218, Boligbebyggelse på Møllevej 3 og 5, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
9. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 (B)
10. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (B)
11. Etablering af botilbud i Halsebyvænge (B)
12. Samarbejdsmodel om mobil blodprøvetagning i Region Sjælland (B)
13. Ejerkommunernes godkendelse af udtrædelsesaftale i forbindelse med Odsherred Kommunes udtræden som kapitalejer i Destination Sjælland A/S
14. Bosætningskampagne 2021 - Godkendelse af Kernefortælling (B)
15. Bemyndigelse til automatiske nedlukninger som følge af coronasmitte (B)
16. Initiativsag - Kunsttalentklasse på Skælskør Skole (B)
17. Initiativsag - Tværgående indsats (B)
18. Initiativsag - PFOS fra Brandskolen, Korsør (B)
19. Lukket: Drift af varmestue i Korsør og Skælskør (B)
20. Lukket: Godkendelse af referat (B)
22. marts 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Foreløbig regnskabsresultat 2020 og overførsel til 2021 - Økonomiudvalget (B)
3. Overførelse af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg fra 2020 til 2021 (B)
4. Opfølgning på budgetaftale 2021 (O)
5. Lånoptagelse (B)
6. Ansøgning om anlægsbevilling - Jobhuset/Østre Skole (B)
7. Ansøgning om anlægsbevilling M/F Broen (B)
8. Skælskør Boligselskab, afd. 6 - helhedsplan - godkendelse af regnskab og skema C (B)
9. Forslag til lokalplan 1231, Boligudvikling i Slagelse Bypark Øst, samt Kommuneplantillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017 med tilhørende miljøscreening (B)
10. Endelig vedtagelse af Bæredygtighedsstrategi og handlingsplan (B)
11. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1233 boliger i Sørbymagle samt tillæg nr. 51 (B)
12. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1240, Boligområde Kirke Stillinge Nord samt Kommuneplantillæg nr. 45 (B)
13. Anlægsbevilling til udviklingstiltag på strande (B)
14. Renovering af spunsvæg, Skælskør Amatør Sejlklub (B)
15. Parkeringsnormer i Slagelse By (B)
16. Slagelse Kommune - Hjemtagelse af parkeringskontrollen (B)
17. Særlig anerkendelse af medarbejdere pga. corona (B)
18. Aktivitetstilskud 2021: Guldagergaard CLAYTOPIA (B)
19. Genoptaget - Orientering vedr. Slagelse Kommunes brug af Holmegaardshuset (O)
20. Initiativsag - Miljøkontrol (B)
21. Initiativsag - Zeanet og brud på faglig blokade (B)
22. Lukket: Opkøb af areal i Slagelse samt anlægsbudget og anlægsbevilling (B)
23. Lukket: Godkendelse af referat (B)
24. Lukket: Forespørgsel om anvendelse og udvidelse af ejendom i Korsør (B)
25. Lukket: Udlejning af ejendom i Korsør (B)
1. marts 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Budgetopfølgning 1. for 2021 - samlet opfølgning (B)
3. SK Spildevand A/S ansøgning om kommunal garanti 25 mio. kr. (B)
4. SK Varme A/S - ansøgning om kommunal garanti 50 mio. kr. (B)
5. Anlægsbevilling til Forsorgsmuseum (B)
6. Ansøgning om anlægsbevillinger Entreprenørservice (B)
7. Påbud fra brandtilsyn - ekstrabevilling til Plejecentret Blomstergården (B)
8. Befordring af yderligere målgruppe til vaccination (B)
9. Tilladelse til at udøve lægevirksomhed - podere til kviktest (B)
10. Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 (B)
11. Slagelse Boligselskab - ansøgning om opførsel af seniorboliger i Dalmose (B)
12. Endelig vedtagelse af lokalplan 1237, Kontordomicil ved Batterivej i Korsør, samt kommuneplantillæg 40 til Kommuneplan 2017 (B)
13. Forslag til Lokalplan 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
14. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1220, Boligbebyggelse på Klosterbanken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2017 (B)
15. Risikostyringsplan i medfør af oversvømmelsesdirektivet (B)
16. Affaldsordning - husstandsindsamling af 10 affaldsfraktioner (B)
17. Kollektiv trafik - Flextur - implementering af særlig landtakst i Slagelse Kommune (B)
18. Erhvervs- og Teknikudvalget - frigivelse af anlægsrammer 2021 - Veje og Trafik (B)
19. Ældrerådsvalg 2021 (B)
20. Orientering vedr. Slagelse Kommunes brug af Holmegaardshuset (O)
21. Initiativsag - Nedsættelse af miljømæssig task force (B)
22. Initiativsag - Fritagelse for nationale test i folkeskolen (B)
23. Initiativsag - Nytænkning på beskæftigelsesområdet med private løsninger og inddragelse af civilsamfundet (B)
24. Initiativsag - Mere bevægelse i folkeskolen (B)
25. Lukket: Udvikling af erhvervsareal ved Korsørvej/omfartsvejen/Vestmotorvejen (B)
26. Lukket: Godkendelse af referat (B)