Dagsordener og referater

Forebyggelses- og Seniorudvalget

Her finder du dagsordener og referater for Forebyggelses- og Seniorudvalget i Slagelse Kommune i år 2021.
Du kan klikke på en af datoerne nedenfor for at gå til den pågældende dagsorden eller det pågældende referat.

8. juni 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Proces og perspektiver vedrørende Servicelovens §§ 83/83a og 85 (O)
3. Den Sociale Hjemmepleje som permanent ordning (O)
4. Anvendelse af midler til velfærdsteknologi - Budget 2021-24 (B) (E)
5. Anlægsregnskab - Sundhedshus (B)
6. Fremtidig fokus for aktivitetscentrene (B)
7. Kriterier for tildeling af lokal forebyggelsespulje (B)
8. Genoptagelse - Model for ældres indkøbsvaner af dagligvarer i landdistrikterne (B)
9. Lokaler til hjemmeplejegrupper (B)
10. Status på afprøvning af skærmbesøg i hjemmeplejen (O)
11. Kommunale og risikobaserede tilsyn ved plejecentre 2020 (O)
12. Status på forbedring af Sundhedsprofilen - punkt 9 i Budgetaftalen 2021-2024 (O)
13. Baseline vedr. Bevægelsesindsats i Dagtilbud og Skoler (O)
14. Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)
15. Gensidig orientering (O)
16. Pressemeddelelser (B)
17. Godkendelse af referat (B)
4. maj 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. CSÆ - Budgetopfølgning 2 (B)
3. KAN-/SKAL-opgaver Budget 2022-2025 (B)
4. Revidering af Strategi for boliger til ældre 2021 (B)
5. Godkendelse af ny tildelingsmodel for § 18 midler til frivilligt social arbejde (B)
6. Genoptagelse - Puljen til Ensomme Ældre 2021 - Fordeling af puljemidler (B)
7. Bevægelsesindsats i dagtilbud og skoler (B), (E)
8. Forebyggelse af overvægt blandt voksne (O)
9. Buurtzorg model (O)
10. Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)
11. Gensidig orientering (O)
12. Pressemeddelelser (B)
13. Godkendelse af referat (B)
6. april 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Pejlemærker - Budget 2022-2025 (B)
3. KAN-/SKAL opgaver Budget 2022-2025 (B)
4. Sygeplejen budgetudfordret - Budget 2022-2025 (E)
5. Økonomi Aktivitetscentre 2022-2025 (E)
6. Samarbejdsmodel om mobil blodprøvetagning i Region Sjælland (B)
7. Puljen til Ensomme Ældre 2021 - Fordeling af puljemidler (B)
8. Genoptagelse - Fastsættelse af sagsbehandlingsfrist på ansøgninger om støtte til køb af bil - servicelovens § 114 (B)
9. Model for ældres indkøb af dagligvarer i landdistrikterne (D)
10. Handleplaner vedr. brugertilfredshedsundersøgelsen 2020 på plejecentrene (O)
11. Status på Hjælpemiddelområdet (O)
12. Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)
13. Gensidig orientering (O)
14. Pressemeddelelser (B)
15. Godkendelse af referat (B)
2. marts 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. CSÆ - Budget 2022-2025 (B)
3. Værdi af medlemsskabet i Sund By Netværket (O)
4. Strategi for nedbringelse af sygefravær på plejecentrene (O)
5. Kvalitetsstandard personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning 2021 (B)
6. Godkendelse af besparelser og igangsætning af træningsfaciliteter på Blomstergården (B)
7. Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)
8. Gensidig orientering (O)
9. Godkendelse af referat (B)
10. Foreløbigt regnskab 2020 - overførsler til 2021 (B)
2. februar 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. CSÆ - Budgetopfølgning 1 (B)
3. Budget 2021 - Aflastnings- og/eller restitutionspladser i Skælskør og Korsør (D)
4. Påbud fra brandtilsyn - ekstrabevilling til Plejecentret Blomstergården (B)
5. Status på Forebyggelses- og Seniorudvalgets del af budgetaftalen 2021 (O)
6. Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 (B)
7. Ældrerådsvalg 2021 (B)
8. Fastsættelse af sagsbehandlingsfrist på ansøgninger om støtte til køb af bil - servicelovens § 114 (B)
9. Resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen 2020 (O)
10. Resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen på plejecentrene 2020 (O)
11. Forebyggelse af misbrug blandt unge - Implementering af anbefalinger (O)
12. Status på Hjælpemiddelområdet (O)
13. Orienteringspunkter (O)
14. Lukket: Nye effektiviseringer 2021 - Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 (B)
15. Lukket: Anvendelse af budgetmidler fra effektivisering (B)
16. Lukket: Godkendelse af referat (B)