Dagsordener og referater

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Her finder du dagsordener og referater for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget i Slagelse Kommune i år 2021.
Du kan klikke på en af datoerne nedenfor for at gå til den pågældende dagsorden eller det pågældende referat.

12. april 2021 ( Dagsorden )
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Kommuneplan 2021 - forslag til kommuneplanens HOVEDSTRUKTUR (B)
3. Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet FRITID (B)
4. Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet BYUDVIKLING (B)
5. Genoptaget - Kommuneplan 2021 - LANDOMRÅDER - revision af landsbyer (B)
6. Anmodning om opstart af lokalplan for dobbelthuse ved Blomstervænget, Dalmose (B)
7. Budget 2022 - Status på Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget eget budget (B/D)
8. Drøftelser af budgetoverførsler/drift (D)
9. Gensidig orientering (O)
10. Godkendelse af referat (B)
6. april 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Status på PFOS forurening i Korsør (E)
3. Initiativsag - PFOS fra Brandskolen, Korsør (B)
4. Initiativsag - Miljøkontrol (B)
5. Initiativsag - Nedsættelse af miljømæssig task force (B)
6. Kommuneplan 2021 - forslag til kommuneplanens HOVEDSTRUKTUR (B)
7. Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet FRITID (B)
8. Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet BYUDVIKLING (B)
9. Kommuneplan 2021 - forslag til masterplaner for kommunens 3 købstæder (B)
10. Genoptaget - Kommuneplan 2021 - LANDOMRÅDER - revision af landsbyer (B)
11. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 (B)
12. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (B)
13. Klimakommune og Klimakommune Plus+ (B)
14. Anlægsbevilling til implementering af bæredygtighedsstrategien i 2021 (B)
15. Næstved Landevej 697 4243 - Campingplads (B)
16. Ansøgning om byfornyelsesstøtte til stråtag - Holsteinborgvej 206
17. Budget 2022 - Status på Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget eget budget (B/D)
18. Drøftelser af budgetoverførsler/drift (D)
19. Anmodning om lokalplan for ungdomsboliger ved Valbyvej i Slagelse (B)
20. Anmodning om opstart af lokalplan for dobbelthuse ved Blomstervænget, Dalmose (B)
21. Forslag til Lokalplan 1218, Boligbebyggelse på Møllevej 3 og 5, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
22. Kobæk Strand - den videre proces med konsekvensvurdering af kystbeskyttelsesløsning i Natura 2000 (B)
23. Tude Ådal - valg af løsning (O)
24. Gensidig orientering (O)
25. Godkendelse af referat (B)
4. marts 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Opfølgning på Klimatilpasning, Natur og landskab, Trafik og veje og Turisme i Kommuneplan 2021 (B)
3. Genoptaget - Kommuneplan 2021 - forslag til emnet Store solenergianlæg under retningslinjetemaet Energi og teknik (B)
4. Genoptaget - Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet KULTURHISTORIE (B)
5. Godkendelse af referat (B)
2. marts 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Anmodning om opstart af ny lokalplan for erhvervsområde mellem Vestmotorvejen, Omfartsvejen og Skælskørvej (B)
3. Anmodning om opstart af lokalplan for et seniorbofællesskab i Korsør Bypark syd (B)
4. Anmodning om opstart af lokalplan for Cirkus Arena (B)
5. Anmodning om opstart af lokalplan for Holbækvej 16 i Slagelse (B)
6. Motalavej 143, Korsør - Pylon (B)
7. Idagårdsvej 1, Slagelse. Opførelse af pylon (B)
8. Midlertidig dispensation til ændret vejadgang til boligområde via Hvilebjergvej (B)
9. Ansøgning om byfornyelsesstøtte til Slots Bjergby Forsamlingshus (B)
10. Ansøgning om byfornyelsesstøtte til istandsættelse - Ørslevvej 257 (B)
11. Drøftelse af bevaringsprincipper i Lokalplan 1245 for Skælskør bymidte (D)
12. Orientering om visionsplan for forskønnelse og trafiksanering af Tårnborgvej (O)
13. Boligprogram 2021 (O)
14. Orientering om ekstrabevilling fra staten i 2021 vedr. byfornyelsesindsatser (O)
15. Gensidig orientering (O)
16. Godkendelse af referat (B)
1. marts 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Genoptaget - Kvægtorvet, Slagelse - helhedsplan (B)
3. Forslag til lokalplan 1231, Boligudvikling i Slagelse Bypark Øst, samt Kommuneplantillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017 med tilhørende miljøscreening (B)
4. Endelig vedtagelse af Bæredygtighedsstrategi og handlingsplan (B)
5. Parkeringsnormer i Slagelse By (B)
6. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1233 boliger i Sørbymagle samt tillæg nr. 51 (B)
7. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1240, Boligområde Kirke Stillinge Nord samt Kommuneplantillæg nr. 45 (B)
8. Foreløbigt regnskabsresultat for 2020 og overførsel til 2021 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget (B)
9. Anlægsbevilling til udviklingstiltag på strande (B)
10. Endelig vedtagelse af spildevandstillæg 7 - Kloakering af Frølunde Fed (B)
11. Kruusesmindevej 3A 4220 - Regulering af offentlighedens adgang til naturen - Lejodde (B)
12. Gensidig orientering (O)
13. Lukket: Beslutning om kondemnering af ejendom (B)
14. Lukket: Godkendelse af referat (B)
1. februar 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering om høring af skitseforslag til Fribus 2.0 - Slagelse Syd (O)
3. Anmodning om plangrundlag for en udbygning af VUC Klar på Herrestræde 11 i Slagelse (B)
4. Forslag til Lokalplan 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
5. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1220, Boligbebyggelse på Klosterbanken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2017 (B)
6. Endelig vedtagelse af lokalplan 1237, Kontordomicil ved Batterivej i Korsør, samt kommuneplantillæg 40 til Kommuneplan 2017 (B)
7. Byfornyelsesindsats - Istandsættelse af stråtag - Omø Havnevej 2 (B)
8. Bevaringsværdige bygninger i Slagelse Kommune (D)
9. Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet KULTURHISTORIE (B)
10. Kommuneplan 2021 - LANDOMRÅDER - revision af landsbyer (B)
11. Fisketorvet - godkendelse af forprojekt (O)
12. Kvægtorvet, Slagelse - helhedsplan (B)
13. Budgetopfølgning 1 for 2021 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget (B)
14. Samarbejdsaftale med organisationen Plant et Træ om skovrejsning (B)
15. Anlægsbevilling og prioritering af udviklingstiltag på strande i 2021 (B)
16. Genoptaget - Skovvej 16A/Carl Medingsvej 32, 4230 - Tagudskiftning - nedlæggelse af §14 forbud (B)
17. Affaldsordning - husstandsindsamling af 10 affaldsfraktioner (B)
18. Kystbeskyttelse Område 2 - partsfordeling, digelagets vedtægt og oprettelse af digelag (B)
19. Kystbeskyttelse Område 3 - partsfordeling, digelagets vedtægt og oprettelse af digelag (B)
20. Risikostyringsplan i medfør af oversvømmelsesdirektivet (B)
21. Orientering fra Udvalgsmedlemmer og Administrationen (O)
22. Eventuelt (D)
23. Lukket: Byfornyelsesindsats - Kondemnering af ejendom (B)
24. Lukket: Spørgsmål om evt. tilbagekøb af areal (B)
25. Godkendelse af referat (B)
19. januar 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet NATUR OG LANDSKAB (B)
3. Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet KLIMATILPASNING (B)
4. Genoptaget - Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet TURISME (B)
5. Genoptaget - Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet TRAFIK OG VEJE (B)
6. Kommuneplan 2021 - forslag til emnet Store solenergianlæg under retningslinjetemaet Energi og teknik (B)
7. Opfølgning på temamøde den 26.11.20 - Kommuneplan (D)
8. Godkendelse af referat (B)