Dagsordener og referater

Sundheds- og Seniorudvalget 2014-2017

Her finder du dagsordener og referater for Sundheds- og Seniorudvalget 2014-2017 i Slagelse Kommune i år 2017.
Du kan klikke på en af datoerne nedenfor for at gå til den pågældende dagsorden eller det pågældende referat.

6. december 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Budgetopfølgning 2017 Center for Sundhed og Ældre (B)
3. Udmøntning af Budget 2018-2021 (B)
4. Servicepakker til plejecenterbeboere (B)
5. Renovering af Aktivitetscenter Midgård (B)
6. Anlægsregnskab mobiltelefoner (B)
7. Fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) 2018 (B)
8. Strategi for Boliger til ældre (B)
9. Initiativretssag - Afbureaukratisering på ældreområdet (B)
10. Analyse af hjemme- og sygeplejen - jf. budgetaftalen 2018 (B)
11. Kvalitetsstandard personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning, træning og sygepleje 2018 (B)
12. Tilsynspolitik 2018 for Frit Valg iht. §§ 83 a og 83 (B)
13. Vilkår og drift for Ældrerådet 2018-2021 (B)
14. Veteranstrategi (B)
15. Brugertilfredshedsundersøgelse forår 2017, genoptræning (O)
16. Evaluering af social- og omsorgskoordinatorfunktionen (O)
17. Opfølgning på sundhedsuge 41, 2017 (O)
18. Anbefaling til kommende udvalg (D)
19. Orienteringspunkter (O)
8. november 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Budgetopfølgning 2017 Center for Sundhed og Ældre (B)
3. Deltagelse i Frikommuneforsøg (B)
4. Fremskudt visitation (D)
5. Orientering om sygefravær i Center for Sundhed og Ældre (O)
6. Anmodning om optagelse af sag - Status Skælskør Plejecenter (D)
7. Anmodning om optagelse af sag - Økonomiske konsekvenser af ledige boliger på Blomstergården ved borgernes tilbageflytning til Skælskør Plejecenter (D)
8. Orienteringspunkter (O)
4. oktober 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Rådighedsbeløb og anlægsbevilling - Etablering af elevator i Korsør Kulturhus (B)
3. Budgetopfølgning 2017 Center for Sundhed og Ældre (B)
4. Medicinadministration og - håndtering (B)
5. Strategi for Boliger til ældre (B)
6. Velfærdsteknologisk Strategi (B)
7. Ændring af serviceniveau ved levering af genbrugshjælpemidler (B)
8. Afvikling af Ældrerådsvalg i november 2017 (B)
9. Midler til værdig ældrepleje 2018 (B)
10. Status på Hjælpemiddelområdet (O)
11. Tilbageflytning af borgere til Skælskør Plejecenter (O)
12. Orienteringspunkter (B)
13. Lukket: Hjemmeplejen (B)
6. september 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Anlægsregnskab under 2 mio. kr. - ventilation i storkøkken i Dalmose (B)
3. CSÆ - Budgetopfølgning 2017 Center for Sundhed og Ældre
4. Udpegning af bestyrelse i Den selvejende Institution Atkærvænget ældreboliger (B)
5. Ansøgning om økonomisk støtte til udskiftning af køkkenudstyr i Brugercaféen, Lützensvej 7, Korsør (B)
6. Kommunalt tilbud om vederlagsfrit fysioterapitilbud på Storebæltskolen (B)
7. Afvikling af ældrerådsvalg til november 2017 (O)
8. Orientering om sygefravær i Center for Sundhed og Ældre (O)
9. Orienteringspunkter fra udvalgets medlemmer og fra Center for Sundhed og Ældre/Center for Børn og Familie (O)
10. Lukket: Hjemmeplejen (D)
9. august 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. CSÆ - Budgetopfølgning 2017 Center for Sundhed og Ældre (B)
3. Økonomi på videreførelse af 3 års besøg og rejsehold (B)
4. Midler rettet mod forebyggelse af ensomhed blandt ældre-resterende midler (B)
5. Velfærdsteknologisk Strategi (B)
6. Udpegning af bestyrelse i Den selvejende Institution Atkærvænget ældreboliger (B)
7. Orienteringspunkter fra udvalgets medlemmer og fra Center for Sundhed og Ældre/Center for Børn og Familie (O)
7. juni 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. CSÆ - Budgetopfølgning 2017 Center for Sundhed og Ældre (B)
3. Budget 2018-2021 - Sundheds- og Seniorudvalget (B)
4. Udmøntning af § 18-midler til frivilligt socialt arbejde - præcisering af kriterier (B)
5. Bevilling med kassevirkning - Projekt sundhedsplejersker styrker integration (B)
6. Etablering af elevator i Korsør Kulturhus (B)
7. Initiativretssag - Arbejdsmiljø i hjemmeplejen (B)
8. Forslag til, hvordan anbefalingerne for omsorgstandpleje kan imødekommes (B)
9. Evaluering af rejsehold og 3 års besøg (D)
10. Status på akutte aflastningspladser (O)
11. Midtvejsstatus på social- og omsorgskoordinator (O)
12. Orienteringspunkter fra udvalgets medlemmer og fra Center for Sundhed og Ældre/Center for Børn og Familie (O)
10. maj 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 - Sundheds- og Seniorudvalget (B)
3. Budget 2018-2021 - Sundheds- og Seniorudvalget (B)
4. Initiativretssag - arbejdsmiljøet for de ansatte i hjemmeplejen (B)
5. Afvikling af valg til Ældrerådet i november 2017 (B)
6. Strategi for Rehabilitering, omsorg og pleje (B)
7. Hvad kan du forvente, når du flytter på plejecenter i Slagelse Kommune (B)
8. Omsorgstandplejen - nationale anbefalinger (B)
9. Udmøntning af pulje rettet mod forebyggelse ensomme ældre i lokalområderne (O/B)
10. Hjælpemiddelområdet - serviceniveau og sagsbehandlingstider (D)
11. Flytning af genoptræningsopgaver fra sygehus til kommune (O)
12. Orienteringspunkter fra udvalgets medlemmer og fra Center for Sundhed og Ældre/Center for Børn og Familie (O)
5. april 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orienteringspunkter fra udvalgets medlemmer og fra Center for Sundhed og Ældre/Center for Børn og Familie (O)
3. Regnskab 2016 - Regnskabsbemærkninger og handleplaner (B)
4. Budget 2018-2021 (B)
5. Kommunal lægeordning og fast tilknyttede læger på plejecentre (B)
6. Etablering af boliger til midlertidigt ophold samt træningsfaciliteter (B)
7. Strategi for Leve- Bomiljø for ældre i Slagelse Kommune (B)
8. Udkast til Strategi for Rehabilitering, omsorg og pleje (B)
9. Ejendomsstrategien - ny tilgang til ejendomsudvikling (B)
10. Status på sagsbehandlingstider på Hjælpemiddelområdet samt gendrøftelse af serviceniveauet på området (O)
11. Kommunale tilsyn plejecentre 2016 (O)
12. Borgerundersøgelse - kvaliteten i hjemmeplejen - 2016 (O)
13. Anvendelse af klippekortsordningen i hjemmeplejen (O)
14. Huslejetab på ældre- og plejeboliger (O)
15. Opgørelse visiterede plejepakker (O)
16. Orientering om fravær i Center for Sundhed og Ældre (O)
17. Lukket: Frit Valg af leverandører til personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 - Udbudsmodeller og Tidsplan (B)
8. marts 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orienteringspunkter fra udvalgets medlemmer og fra Center for Sundhed og Ældre/Center for Børn og Familie (O)
3. Regnskabsresultat for 2016 og overførsel til 2017 (B)
4. Udmøntning af ældremilliarden - "Løft af ældreområdet" (B)
5. Udmøntning af pulje rettet mod forebyggelse ensomme ældre i lokalområderne (B)
6. Frit valg af leverandører til personlig og praktisk hjælp - servicelovens § 83.
7. Tilsynspolitik 2017 for Frit Valg i.h.t. servicelovens §§ 83 a og 83 (B)
8. Kvalitetsstandard personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning, træning og sygepleje 2017 (B)
9. Spisevenner til hjemmeboende borgere (B)
10. Ansøgningspulje til renovering eller etablering af lokale køkkener på plejecentre (B)
11. Opfølgning på udmøntning af § 18 midler 2017 (D)
12. Status på sagsbehandlingstider på Hjælpemiddelområdet (O)
13. Status udmøntning indsatser jf. 360 graders analyse (O)
14. KL Sundhedskonference 2017 (D)
15. Opfølgning på dialogmøde med Frivilligcenter Slagelse (D)
16. Orientering om sygefravær i Center for Sundhed og Ældre (O)
8. februar 2017
1. Godkendelse af dagsorden 2017 (B)
2. Orienteringspunkter fra udvalgets medlemmer og fra Center for Sundhed og Ældre/Center for Børn og Familie (O)
3. Budgetopfølgning 2017 (0) Center for Sundhed og Ældre (B)
4. Udkast til Strategi for Leve- Bomiljø for ældre i Slagelse Kommune (B)
5. Hvad kan du forvente, når du flytter på plejecenter i Slagelse Kommune (B)
6. Virtuelle genoptræningsløsninger (B)
7. Kommunal lægeordning på Sundheds- og Ældreområdet (O)
8. Udmøntning Velfærdsteknologisk Strategi (O)
9. Frivilligcenter Slagelse - drøftelse af henvendelse og dialogmøde (D)
10. KL Sundhedskonference 2017 (D)