Forslag til kommuneplantillæg nr. 47 ny udpegning af områder til positiv skovrejsning

I byrådet har vi den 22. juni 2020 vedtaget at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 47 – Udpegning af områder til skovrejsning nord for Slagelse by til Kommuneplan 2017 i offentlig høring.

Kommuneplantillæggets indhold   

Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at skabe grundlag for at der kan rejses 51 hektar skov nord for Slagelse by. 

Slagelse Kommune og Naturstyrelsen indgik i 2012 en samarbejdsaftale om at etablere et 300 hektar stort skov- og naturområde nord for Slagelse. Dette område har fået navnet Nordskoven. 

En andel af dette projektområdet er dog reserveret til en nordlig omfartsvej, som siden midt-firserne har været udlagt i en transportkorridor på 200 meters bredde (se vedlagte kortbilag). I denne transportkorridor er det ikke muligt at rejse skov, da det gælder for korridoren at der ikke må rejses skov. Med kommuneplantillæg 47 bliver det imidlertid muligt at rejse skov i denne transportkorridor, da tillægget ændrer korridorens udpegningen fra ’negativ’ til ’positiv’ skovrejsning. Reservationen til transportkorridoren fastholdes.

Hvad er mine muligheder for at få indflydelse?

Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i perioden fra den 26. juni 2020 til den 21. august 2020.

Indsigelser, kommentarer og bemærkninger til planforslaget skal fremsendes til

eller til Plan, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse senest den 21. august 2020.

Slagelse Kommune indsamler navn og adresse i forbindelse med de modtagne høringssvar. Høringssvar vil blive offentliggjort i tilknytning til den politiske behandling af sagen. 

Orientering om forslag til kommuneplantillæg nr. 47 

Der vil være mulighed for at høre om og stille spørgsmål til kommuneplantillæg nr. 47 på et orienteringsmøde, som afholdes i Lille Valby forsamlingshus, Valby Engvej 2, 4200 Slagelse

  • 12. august 2020 kl. 18.30 - 20.00

Tilmelding til orienteringsmødet sker her senest den 7. august 2020

Mødet vil kun blive afholdt, såfremt der er tilmeldinger.

Hvad siger miljøvurderingen?   

Slagelse Kommune har, jf. Miljøvurderingsloven, foretaget en screening af lokalplanen samt tilhørende kommuneplantillæg og har vurderet, at planlægningen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planen. 

Retlige klager over afgørelsen vedr. miljøvurderingspligt kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra denne annonces offentliggørelse 26. juni 2020. En retlig klage kan være om der er tale om en plan, der er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, eller om at procedurereglerne ikke er overholdt.

En evt. klage over afgørelsen vedrørende miljøvurdering skal indsendes til Planklagenævnet via klageportalen. Det er klagers ansvar at indsende klagen via klageportalen.

eller på

Yderligere spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til lokalplanforslaget eller afgørelsen i forhold til miljøvurdering kan Planlægning kontaktes på tlf. 58 57 90 92 eller

Høringsfrist 21. august 2020

Annonceret 26. juni 2020Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen