Forslag til lokalplan nr. 1192 - Slagelse Miljøcenter

I byrådet har vi den 24. juni 2019 vedtaget at sende forslag til Lokalplan 1192, Slagelse Miljøcenter med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring.

Hvad indeholder lokalplanen?  

Denne lokalplan er udarbejdet for at skabe grundlag for en eksisterende virksomheds fortsatte udvikling og udlægger området til erhvervsformål i landzone. Lokalplanen giver mulighed for virksomheder, der relaterer sig til entreprenørvirksomhed, vognmandsvirksomhed samt håndværksvirksomhed. Det er endvidere et formål, at virksomhedens udvikling sker under hensyntagen til beskyttelsen af grundvandet ved at sikre, at der ikke kan foregå potentielt grundvandstruende aktiviteter i området. 

Med lokalplanen udlægges et friareal langs vandløbet Jernbjerg Å med mulighed for etablering af folde, spredt beplantning og landskabssti. Mod syd fastholder lokalplanen et areal til fremtidig placering af en nordlig omfartsvej.

Hvad er mine muligheder for at få indflydelse?

Lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 28. juni 2019 til den 23. august 2019.

Indsigelser, kommentarer og bemærkninger til planforslaget skal fremsendes til

eller til Plan, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse senest den 23. august 2019.

Hvor og hvornår er der informationsmøde om lokalplanforslaget? 

Der vil være mulighed for at høre om og stille spørgsmål til lokalplanforslaget på et orienteringsmøde, som afholdes på Slagelse Bibliotek, Stenstuegade 3, Slagelse

  • 9. juli 2019 kl. 18.30 - 20.00

Tilmelding til orienteringsmødet sker her senest den 4. juli

Mødet vil kun blive afholdt, såfremt der er tilmeldinger.

Hvad siger miljøvurderingen?   

Slagelse Kommune har, jf. Miljøvurderingsloven, foretaget en screening af lokalplanen samt tilhørende kommuneplantillæg og har vurderet, at planlægningen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planen. Afgørelsen begrundes med:

  • At planlægningen ikke påvirker kulturarv, arkitektonisk- eller arkæologisk arv. Der er ikke påvist væsentlig indvirkning på materielle goder, befolkningen og menneskers sundhed, luft, vand. Planlægningen sikrer, at der ikke må foregå potentielt grundvandstruende aktiviteter i området.
  • At området er velplaceret i forhold til den overordnede infrastruktur (Omfartsvejen, Kalundborgvej og på sigt den nordlige omfartsvej) og eksisterende erhvervsområde ved Odensevej i Slagelse.
  • At der ikke er påvist væsentlig indvirkning på jordbund eller landskab. Visuelt vil området ændre karakter fra landbrugsjord til et befæstet areal med bebyggelse. Lokalplanområdet vil blive afskærmet af en randbeplantning. Derudover ligger området lavere end Kalundborgvej vest for planområdet hvilket bevirker, at bebyggelsen putter sig i landskabet set fra Kalundborgvej. Nye bygninger vil blive etableret i tilknytning til eksisterende bebyggelse og vil, lige som disse, have karakter af landbrugsbygninger.
  • Der er ikke registreret beskyttet natur inden for området, og der er 12 km til nærmeste Natura 2000 område. Planlægningen vurderes ikke at få indvirkning på rødlistede arter samt bilag IV arter.

Retlige klager over afgørelsen vedr. miljøvurderingspligt kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra denne annonces offentliggørelse 28. juni 2019. En retlig klage kan være om der er tale om en plan, der er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, eller om at procedurereglerne ikke er overholdt.

En evt. klage over afgørelsen vedrørende miljøvurdering skal indsendes til Planklagenævnet via klageportalen. Det er klagers ansvar at indsende klagen via klageportalen.

eller på

Yderligere spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til lokalplanforslaget eller afgørelsen i forhold til miljøvurdering kan Planlægning kontaktes på tlf. 58 57 47 68 eller

Høringsfrist 23. august 2019

Annonceret 28. juni 2019Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen