Forslag til lokalplan nr. 1206 - Børneinstitution Nygården i Vemmelev

I byrådet har vi den 16. december 2019 vedtaget at sende forslag til lokalplan 1206 for børneinstitutionen Nygården med tilhørende kommuneplantillæg, Vemmelev i offentlig høring.

Hvad indeholder lokalplanen?   

Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af konkrete ønsker om bedre mulighed for udvidelse og tilpasning af funktionerne i den kommunale daginstitution. 

Ejendommen er i dag omfattet af lokalplan 1072. En stor del af lokalplanindholdet er videreført i lokalplanforslaget. Der hvor forslag til lokalplan 1206 er anderledes er primært vedrørende de bebyggelsesregulerende bestemmelser samt vej- og parkeringsforhold. Endvidere er der sket en generel opdatering og tilpasning til nutidige forhold samt gældende lovgivning. 

Lokalplanforslaget fastholder at Nygårdens oprindelige stuehus bevares og at institutionen kan udvide med antallet af børn fra de 80 i dag og op til 150 børn, herunder også muligheder for udvidelse af institutionens bygningsmæssige rammer under forudsætning af, at ny bebyggelse i sin udformning tilpasses og respektere den oprindelige stuehusbygning. 

Indenfor et afgrænset byggefelt er det muligt med 800 m2 institutionsbebyggelse. Dertil giver lokalplanen mulighed for de nødvendige sekundære bygninger, såsom legehuse, hytter, udhuse o.lign. Disse bygninger må placeres udenfor byggefelt. 

Lokalplanforslaget ledsages af et kommuneplantillæg der sikrer, at lokalplanområdet får sin egen offentligt udlagte ramme med en bebyggelsesprocent på 60, samt mulighed for byggeri i op til 2½ etage.

Hvad er mine muligheder for at få indflydelse?

Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i perioden fra den 20. december 2019 til den 14. februar 2020.

Indsigelser, kommentarer og bemærkninger til planforslaget skal fremsendes til

eller til Plan, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse senest den 14. februar 2020.

Hvor og hvornår er der informationsmøde om lokalplanforslaget? 

Der vil være mulighed for at høre om og stille spørgsmål til lokalplanforslaget på et orienteringsmøde, som afholdes på Slagelse Rådhus, mødelokale 27 i kælderen, Rådhuspladsen 11, Slagelse.

  • 14. januar 2020 kl. 18.30 - 20.00

Tilmelding til orienteringsmødet sker her senest den 7. januar 2020.

Mødet vil kun blive afholdt, såfremt der er tilmeldinger.

Hvad siger miljøvurderingen?   

Slagelse Kommune har, jf. Miljøvurderingsloven, foretaget en screening af lokalplanen samt tilhørende kommuneplantillæg og har vurderet, at planlægningen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planen.

Retlige klager over afgørelsen vedr. miljøvurderingspligt kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra denne annonces offentliggørelse 20. december 2019. En retlig klage kan være om der er tale om en plan, der er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, eller om at procedurereglerne ikke er overholdt.

En evt. klage over afgørelsen vedrørende miljøvurdering skal indsendes til Planklagenævnet via klageportalen. Det er klagers ansvar at indsende klagen via klageportalen.

eller på

Yderligere spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til lokalplanforslaget eller afgørelsen i forhold til miljøvurdering kan Planlægning kontaktes på tlf. 58 57 95 49 eller

Høringsfrist 14. februar 2020

Annonceret 20. december 2019Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen