Forslag til lokalplan nr. 1211 - Byomdannelsesområde ved Sorøvej

I byrådet har vi den 24. juni 2019 vedtaget at sende forslag til lokalplan 1211 – Byomdannelsesområde ved Sorøvej i Slagelse, med tilhørende kommuneplantillæg 23 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring.

Hvad indeholder lokalplanen?  

Denne lokalplan er udarbejdet for at skabe grundlag for at omdanne et gammelt erhvervsområde til et område med boliger, liberalt erhverv, mindre butikker samt en institution med botilbud. 

Der er planlagt etageboligbebyggelse mod Sorøvej og Gl. Holbækvej. Bebyggelse mod Sorøvej kan opføres i 3,5 etage, og bebyggelse mod Gl. Holbækvej kan opføres i 2 etager. Mod Sorøvej kan der desuden etableres liberalt erhverv og mindre butikker i stueetage og kælder, og mod Gl. Holbækvej kan der etableres en institution samt en almindelig parcelhusbebyggelse. 

Boligerne i området vejbetjenes fra Gl. Holbækvej, med overkørsel nær områdets sydvestlige hjørne. Liberalt erhverv i stueetagen har vejadgang direkte fra Sorøvej ad eksisterende overkørsler. 

Lokalplanen omfatter også den tidligere Popz fabrik, der i dag anvendes som erhvervslejemål. Lokalplan 1211 fastlægger områdets fremtidige anvendelse til boliger, liberalt erhverv og butikker, men udstikker kun principper og generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser for områdets udvikling, herunder at der må bygges op til 7 etager. En egentlig udvikling af ejendommen forudsætter en mere detaljeret lokalplan.

Hvad er mine muligheder for at få indflydelse?

Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i perioden fra den 1. juli 2019 til den 26. august 2019.

Indsigelser, kommentarer og bemærkninger til planforslaget skal fremsendes til

eller til Plan, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse senest den 26. august 2019.

Hvor og hvornår er der informationsmøde om lokalplanforslaget? 

Der vil være mulighed for at høre om og stille spørgsmål til lokalplanforslaget på et orienteringsmøde, som afholdes på Slagelse Bibliotek, Den store sal, Stenstuegade 3, Slagelse

  • 11. juli 2019 kl. 18.00 - 20.30

Tilmelding til orienteringsmødet sker her senest den 9. juli

Mødet vil kun blive afholdt, såfremt der er tilmeldinger.

Hvad siger miljøvurderingen?   

Slagelse Kommune har, jf. Miljøvurderingsloven, foretaget en screening af lokalplanen og har vurderet, at planlægningen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planen. 

Retlige klager over afgørelsen vedr. miljøvurderingspligt kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra denne annonces offentliggørelse 1. juli 2019. En retlig klage kan være om der er tale om en plan, der er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, eller om at procedurereglerne ikke er overholdt.

En evt. klage over afgørelsen vedrørende miljøvurdering skal indsendes til Planklagenævnet via klageportalen. Det er klagers ansvar at indsende klagen via klageportalen.

eller på

Yderligere spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til lokalplanforslaget eller afgørelsen i forhold til miljøvurdering kan Planlægning kontaktes på tlf. 58 57 93 52 eller

Høringsfrist 26. august 2019

Annonceret 1. juli 2019Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen