Forslag til lokalplan nr. 1212 - Boligbebyggelse på Fladsken 15

I byrådet har vi den 25. januar 2021 vedtaget at sende forslag til lokalplan 1212 – Boligbebyggelse på Fladsken 15 i Korsør i offentlig høring.

Hvad indeholder lokalplanen?   

Denne lokalplan er udarbejdet for at give mulighed for at omdanne ejendommen fra erhvervsbygning til en boligetageejendom opført i 2 etager og indrettet med 8 lejligheder.  

Eksisterende bygninger vil blive nedrevet på grunden inden nybyggeriet igangsættes.  

Lokalplanen ledsages af et kommuneplantillæg da ejendommen overgår til boligformål og fordi bebyggelsesprocenten på ejendommen hæves fra 40 til 70 %. 

Hvad er mine muligheder for at få indflydelse?

Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i perioden fra den 8. februar 2021 til den 5. april 2021.

Indsigelser, kommentarer og bemærkninger til planforslaget skal fremsendes til

eller til Plan, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse senest den 5. april 2021.

Slagelse Kommune indsamler navn og adresse i forbindelse med de modtagne høringssvar. Høringssvar vil blive offentliggjort i tilknytning til den politiske behandling af sagen. 

Hvor og hvornår er der informationsmøde om lokalplanforslaget? afholdes digitalt 

Der vil være mulighed for at høre om og stille spørgsmål til lokalplanforslaget på et orienteringsmøde, som afholdes digitalt

  • 17. februar 2021 kl. 18.30 - 20.00 

Tilmelding til orienteringsmødet sker her senest den 14. februar 2021

Mødet vil kun blive afholdt, såfremt der er tilmeldinger.

Hvad siger miljøvurderingen?   

Slagelse Kommune har, jf. Miljøvurderingsloven, foretaget en screening af lokalplanen samt tilhørende kommuneplantillæg og har vurderet, at planlægningen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planen. 

Retlige klager over afgørelsen vedr. miljøvurderingspligt kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra denne annonces offentliggørelse 8. februar 2020. En retlig klage kan være om der er tale om en plan, der er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, eller om at procedurereglerne ikke er overholdt.

En evt. klage over afgørelsen vedrørende miljøvurdering skal indsendes til Planklagenævnet via klageportalen. Det er klagers ansvar at indsende klagen via klageportalen.

eller på

Yderligere spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til lokalplanforslaget eller afgørelsen i forhold til miljøvurdering kan Planlægning kontaktes på tlf. 58 57 90 92 eller

Høringsfrist 5. april 2021

Annonceret 8. februar 2021Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen