Forslag til lokalplan nr. 1213 - Landsbyen Næsby ved Stranden

I byrådet har vi den 27. januar 2020 vedtaget at sende Forslag til
lokalplan 1213 Landsbyen Næsby ved Stranden i offentlig høring.

Hvad indeholder lokalplanen?   

Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af konkrete ønsker om at udarbejde en bevarende lokalplan for landsbyen Næsby ved Stranden og samtidig sikre, at matr. nr. 32, Næsby ved Stranden, Kirke Stillinge kan udstykkes som tre selvstændige boligejendomme. 

Landsbyen er ikke omfattet af lokalplan i dag. Forslag til lokalplan 1213 giver mulighed for tre nye selvstændige boligejendomme, der skal opføres som traditionelle længehuse, herunder murede huse uden tagudhæng, belagt med teglstenstag af ler eller strå. Desuden sikrer lokalplanen, at de nye boliger placeres 5 meter fra landsbyvejen (Smedevej) og at facaden placeres parallelt med Smedevej. 

Lokalplanforslaget registrerer to af landsbyens eksisterende huse med høj bevaringsværdi, herunder den gamle Rytterskole (Smedevej 2) og den firelængede Ågård (Næsbyvej 24). 

Øvrige eksisterende boligejendomme samt enkelte udhuse- og driftsbygninger er vigtige, særligt på grund af deres placering og sammenhæng i landsbyen. Ejendommene er dele af landsbyens oprindelige bebyggelsesstruktur. Lokalplanen lægger op til, at såfremt bygningerne skal fornys, skal ny bolig placeres hvor det oprindelige stuehus ligger. 

Lokalplanen stiller desuden krav til nye og eksisterende ejendommes udformning fremadrettet. Dette ved at fremtidige ændringer sker i en form, der er tilpasset bygningernes oprindelige stil og udformning samt landsbyen som helhed. 

Lokalplanen sikre desuden større træer mod fældning og beskæring. Træerne klassificeres som bevaringsværdige af landskabelige og naturmæssige hensyn. Enkelte træer huser desuden Bilag IV arter og har på den baggrund ”fredningsstatus”.

Hvad er mine muligheder for at få indflydelse?

Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i perioden fra den 31. januar 2020 til den 27. marts 2020.

Indsigelser, kommentarer og bemærkninger til planforslaget skal fremsendes til

eller til Plan, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse senest den 27. marts 2020.

Hvor og hvornår er der informationsmøde om lokalplanforslaget? 

Der vil være mulighed for at høre om og stille spørgsmål til lokalplanforslaget på et orienteringsmøde, som afholdes på Slagelse Rådhus i mødelokale 29 i kælderen, Rådhuspladsen 11 (indgang fra parkeringspladsen bag Rådhuset).

  • 18. februar 2020 kl. 17.00 - 18.30

Tilmelding til orienteringsmødet sker her senest den 13. februar 2020

Mødet vil kun blive afholdt, såfremt der er tilmeldinger.

Hvad siger miljøvurderingen?   

Slagelse Kommune har, jf. Miljøvurderingsloven, foretaget en screening af lokalplanen og har vurderet, at planlægningen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planen. 

Retlige klager over afgørelsen vedr. miljøvurderingspligt kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra denne annonces offentliggørelse 31. januar 2020. En retlig klage kan være om der er tale om en plan, der er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, eller om at procedurereglerne ikke er overholdt.

En evt. klage over afgørelsen vedrørende miljøvurdering skal indsendes til Planklagenævnet via klageportalen. Det er klagers ansvar at indsende klagen via klageportalen.

eller på

Yderligere spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til lokalplanforslaget eller afgørelsen i forhold til miljøvurdering kan Planlægning kontaktes på tlf. 58 57 90 92 eller

Høringsfrist 27. marts 2020

Annonceret 31. januar 2020Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen