Forslag til lokalplan nr. 1217 - Kistefabrikken ved Nøddebovej

I byrådet har vi den 26. august 2019 vedtaget at sende Forslag til Lokalplan 1217, Kistefabrikken ved Nøddebovej, Harrested Mark med tilhørende kommuneplantillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring.

Hvad indeholder lokalplanen?  

Denne lokalplan er udarbejdet for at skabe grundlag for en eksisterende virksomheds fortsatte udviklingsmuligheder. Lokalplanen disponerer området i forhold til placering af bebyggelse, befæstede arealer, tilkørselsforhold og friareal. Med lokalplanen er der mulighed for at etablere håndværksvirksomhed, produktionsvirksomhed og tilhørende administration/bolig samt oplag. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af ca. 800 m2 ny halbebyggelse i tilknytning til eksisterende erhvervsbebyggelse. Ny bebyggelse etableres i samme stil som eksisterende erhvervsbebyggelse og vil derfor harmonere med det bestående miljø. 

Lokalplanen sikrer, at virksomhedens udvikling sker under hensyntagen til beskyttelsen af grundvandet ved at sikre, at der ikke kan foregå potentielt grundvandstruende aktiviteter i området.

Hvad er mine muligheder for at få indflydelse?

Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i perioden fra den 30. august 2019 til den 25. oktober 2019.

Indsigelser, kommentarer og bemærkninger til planforslaget skal fremsendes til

eller til Plan, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse senest den 25. oktober 2019.

Hvor og hvornår er der informationsmøde om lokalplanforslaget? 

Der vil være mulighed for at høre om og stille spørgsmål til lokalplanforslaget på et orienteringsmøde, som afholdes på Slagelse Bibliotek, mødelokale 2, Stenstuegade 3, Slagelse

  • 11. september 2019 kl. 18.30 - 20.00

Tilmelding til orienteringsmødet sker her senest den 8. september 2019

Mødet vil kun blive afholdt, såfremt der er tilmeldinger.

Hvad siger miljøvurderingen?   

Slagelse Kommune har, jf. Miljøvurderingsloven, foretaget en screening af lokalplanen samt tilhørende kommuneplantillæg og har vurderet, at planlægningen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planen. Afgørelsen begrundes med følgende: 

  • Planlægningen påvirker ikke kulturarv, arkitektonisk- eller arkæologisk arv.
  • Der er ikke påvist væsentlig indvirkning af planlægningen på materielle goder, befolkningen og menneskers sundhed, luft, klimatiske faktorer og vand. Planlægningen sikrer, at der ikke må foregå potentielt grundvandstruende aktiviteter i området.
  • Området er velplaceret i forhold til den overordnede infrastruktur (Omfartsvejen, Sdr. Ringgade/Slagelse Landevej med forbindelse til Vestmotorvejen).
  • Der er ikke påvist væsentlig indvirkning af planlægningen på jordbund eller landskab.
  • Ny bebyggelse vil have karakter af længehus med sadeltag og få samme udtryk som virksomhedens eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen vil blive placeret indenfor landsbyafgrænsningen til Harrested Mark og være omgivet af eksisterende bebyggelse. Planlægningen vil således ikke få væsentlig visuel indvirkning på omgivelserne.
  • Planlægningen påvirker ikke i væsentlig grad fauna, flora, biologisk mangfoldighed herunder beskyttet natur. Lokalplanområdet rummer en beskyttet sø som fastholdes i et friareal og derved ikke berøres af planlægningen. Træerne på arealet er unge og dermed uegnede for flagermus. Da arealet omkring søen ikke bliver påvirket af planen, vurderes det, at eventuelle padder der er knyttet til søen ikke påvirkes af planen. Nærmeste Natura 2000 områder ligger i en afstand af ca. 9,4 km fra lokalplanområdet og vil således ikke blive påvirket.

Retlige klager over afgørelsen vedr. miljøvurderingspligt kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra denne annonces offentliggørelse 30. august 2019. En retlig klage kan være om der er tale om en plan, der er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, eller om at procedurereglerne ikke er overholdt.

En evt. klage over afgørelsen vedrørende miljøvurdering skal indsendes til Planklagenævnet via klageportalen. Det er klagers ansvar at indsende klagen via klageportalen.

eller på

Yderligere spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til lokalplanforslaget eller afgørelsen i forhold til miljøvurdering kan Planlægning kontaktes på tlf. 58 57 47 68 eller

Høringsfrist 25. oktober 2019

Annonceret 30. august 2019Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen