Forslag til lokalplan nr. 1218 - Boligbebyggelse på Møllevej 3 og 5

I byrådet har vi den 26. april 2021 vedtaget at sende forslag til lokalplan nr. 1218 – Boligbebyggelse på Møllevej 3 og 5, Slagelse med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring.

Hvad indeholder lokalplanen?   

Denne lokalplan er udarbejdet for at skabe grundlag for en etageboligbebyggelse i op til 3½ etage på Møllevej i Slagelse. Bebyggelsen kan desuden opføres med kælder. Bygningshøjden må ikke overstige 15 m. Facader skal fremstå som blank mur i tegl eller som pudset facade. Bygningens tag skal udføres som sadel- eller mansardtag med en hældning mellem 30-45 grader og udføres med teglsten. Bebyggelsen kan opføres med udvendig svalegang, trappeopgange og elevatortårn på bygningens bagside set i forhold til Møllevej. 

Vejadgangen til boligerne skal ske via en indkørsel fra Møllevej. Til boligerne tilknyttes en fælles parkeringsplads og et grønt opholdsområde. Der skal udlægges areal til min. 1,2 parkeringsplads per ny bolig. Af disse skal min. 0,8 parkeringspladser per ny bolig indledningsvis etableres. Derudover skal der anlægges yderligere 3 parkeringspladser til brug for beboere på Møllevej 3 i henhold til en tinglyst servitut.

Hvad er mine muligheder for at få indflydelse?

Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i perioden fra den 30. april 2021 til den 25. juni 2021.

Indsigelser, kommentarer og bemærkninger til planforslaget skal fremsendes til

eller til Plan, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse senest den 25. juni 2021.

Slagelse Kommune indsamler navn og adresse i forbindelse med de modtagne høringssvar. Høringssvar vil blive offentliggjort i tilknytning til den politiske behandling af sagen. 

Hvor og hvornår er der informationsmøde om lokalplanforslaget? afholdes digitalt 

Der vil være mulighed for at høre om og stille spørgsmål til lokalplanforslaget på et orienteringsmøde, som afholdes digitalt

  • 26. maj 2021 kl. 18.30 - 20.00 

Tilmelding til orienteringsmødet sker her senest den 24. maj 2021

Mødet vil kun blive afholdt, såfremt der er tilmeldinger.

Efter tilmeldingsfristen vil alle tilmeldte borgere modtage en mail med link til det digitale borgermøde og med oplysninger om, hvordan mødet kommer til at forløbe.

Orienteringsmødet vil blive optaget og offentliggøres efterfølgende på Slagelse Kommunes hjemmeside.

Hvad siger miljøvurderingen?   

Slagelse Kommune har, jf. Miljøvurderingsloven, foretaget en screening af lokalplanen samt tilhørende kommuneplantillæg og har vurderet, at planlægningen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planen. 

Retlige klager over afgørelsen vedr. miljøvurderingspligt kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra denne annonces offentliggørelse 30. april 2021. En retlig klage kan være om der er tale om en plan, der er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, eller om at procedurereglerne ikke er overholdt.

En evt. klage over afgørelsen vedrørende miljøvurdering skal indsendes til Planklagenævnet via klageportalen. Det er klagers ansvar at indsende klagen via klageportalen.

eller på

Yderligere spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til lokalplanforslaget eller afgørelsen i forhold til miljøvurdering kan Planlægning kontaktes på tlf. 58 57 90 92 eller

Høringsfrist 25. juni 2021

Annonceret 30. april 2021Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen